Vážení čtenáři,


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(2): 41
Kategorie: Editorial

časopis Klinická onkologie je oficiální odborný časopis České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS) a Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) vydávaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně nepřetržitě od roku 1988. Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejich léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre  a postgraduálních oborů. Časopis se zabývá onkologickou problematikou v celé šíři a jeho cílem je podílet se na vzdělávání čtenářů a na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Během 21letého období se časopis plně etabloval do povědomí široké odborné veřejnosti v ČR a na Slovensku, postupně byl zařazen do čtyř renomovaných světových bibliografických databází, včetně databáze MEDLINE/PubMed, a od roku 2007 vychází i v elektronické formě. Klinická onkologie v současnosti přichází ve zcela nové podobě, která plně odráží snahu redakční rady usilovat o vydávání časopisu v co nejvyšší kvalitě. Provedené úpravy, patrné již na první pohled, by nebylo možné realizovat beze změny nakladatele na společnost nabízející komplexní nakladatelské služby a bez použití nových materiálů a technologií. Kvalita vždy něco stojí, a proto je otázka financování časopisu velmi důležitá. Abychom pro změny zajistili potřebné finanční prostředky, bylo nezbytné stanovit nové ceny inzerce i předplatného a vytvořit statut „generálního sponzora“, kterým se pro rok 2009 stala společnost ROCHE.

Časopis Klinická onkologie ve své nové podobě nabízí

  • čtenářům z řad odborné veřejnosti: originální práce, přehledové práce a kazuistiky s onkologickou problematikou. Časopis zveřejňuje výhradně nekomerční práce, které vždy procházejí odborným recenzním řízením, a tak umožňuje čtenáři formovat vlastní nezávislé stanovisko, ale zároveň reagovat na aktuální témata, ať již formou krátkých sdělení („short communications“), odborných diskuzí nebo dopisů redakci („letter-to-the-editor“). Časopis rovněž pravidelně přináší důležité zprávy a aktuality z dění v onkologických společnostech.
  • autorům: možnost publikovat v časopise kteroukoliv z výše uvedených forem prací. Časopis je indexován v českých i mezinárodních bibliografických databázích, což zaručuje, že Váš článek lze snadno vyhledat i citovat. Klinická onkologie je indexována v databázích MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Index Copernicus, Bibliographia medica čechoslovaca. Na internetových stránkách časopisu lze navíc vyhledat abstrakta všech článků vydaných od roku 1988, plné texty od roku 1999 a vygenerovat citace pro životopis nebo pro účel další citace. Publikace v Klinické onkologii jsou plně akceptovány všemi českými a slovenskými univerzitami v procesech obhajoby doktorského studia (Ph.D.), habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Cílem časopisu je zveřejňovat všechny kvalitní práce českých, slovenských i dalších zahraničních autorů s důrazem na možnost publikování ve svém rodném jazyce. Instrukce pro autory lze nalézt v tomto čísle nebo na internetových stránkách časopisu, které jsou součástí internetových stránek ČOS – www.linkos.cz.
  • řešitelům grantových výzkumných projektů: Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj zařadila časopis Klinická onkologie na seznam akceptovaných recenzovaných periodik, kterým není přidělen tzv. Impact Factor. Články v Klinické onkologii jsou proto uznávány při hodnocení výsledků projektů financovaných státními grantovými agenturami (např. IGA MZ ČR, GAČR). Časopis Klinická onkologie je mezi ostatními akceptovanými časopisy vydávanými v ČR jediným se specializací na oblast klinické a experimentální onkologie, ve kterém můžete publikovat výsledky své výzkumné práce pouze v rodném jazyce. Redakční rada časopisu vítá příspěvky podpořené granty a jejich případné zveřejnění nijak nezpoplatňuje.
  • inzerentům: časopis Klinická onkologie má ze své podstaty oficiálního časopisu ČOS ČLS JEP a SOS určité výhradní postavení. Široká cílová skupina čtenářů, atraktivnost časopisu daná indexací v mezinárodních databázích a akceptací publikací v Klinické onkologii českými a slovenskými univerzitami a vládními institucemi spravujícími finanční prostředky pro výzkum a vývoj toto postavení umocňují. Aby časopis udržel svoji kvalitu, potřebuje příjmy z inzerce. Redakční rada je přesvědčena, že inzerce v Klinické onkologii představuje správně vynaloženou investici. Podrobnosti stran inzerce a potřebné kontakty je možné získat na adrese nakladatelství Medica Healthworld – www.mhw.cz.

Vážení čtenáři, úspěchy časopisu by nebyly možné bez každodenní práce členů výkonné redakční rady, bez Vaší přízně, bez příspěvků autorů, bez věrnosti sponzorů a pomoci od představitelů České onkologické společnosti ČLS JEP. Vám všem patří poděkování. Na tomto místě je mou milou povinností vyzvednout a poděkovat za mimořádnou a dlouholetou práci, kterou časopisu věnoval předchozí vedoucí redaktor pan prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc., a sekretář redakce pan Ing. Zdeněk Bouša. Stejně tak je nezbytné poděkovat za dlouholetou spolupráci bývalému nakladatelství ApS. Novému vedoucímu redaktorovi, kterým se stal pan doc. MUDr. Vuk Fait, CSc., celé redakční radě a týmu nakladatelství Medica Healthworld přeji hodně úspěchů s novou podobou časopisu.

MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
V Brně dne 30. března 2009 výkonný redaktor časopisu Klinická onkologie


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se