Zápis z jednání výboru ČGGS dne 18. 9. 2013


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 4: 229
Kategorie: Zápisy

Přítomni: Bureš, Jurašková, Holmerová, Topinková, Rýznarová, Forejtar, Kubešová, Pomahačová, Záboj, Jiroudková

Omluveni: Weber, Doležalová, Grepl, Kabelka

Program:

 1. Návrh legislativních úprav pro NP a DP
 2. Požadavek organizačního výboru IAGG ER Dublin 2015
 3. Odpověď MPSV a ombudsmana na zamítnutí aktuálního znění legislativní úpravy NP a DP
 4. Různé

ad 1) Návrh legislativních úprav pro NP a DP.

Cíle:

 1. odstranit nerovnosti ve financování
 2. zajistit adekvátní poskytování zdravotní péče v sociální sféře
 3. posílit terénní služby
 4. hodnocení kvality péče
 5. struktura organizace následné a dlouhodobé péče

Akutní geriatrická péče

GJIP, péče na standardním oddělení

je nutno zřizovat nová geriatrická lůžka – průměrná doba hospitalizace 18–20 dní z hlediska financování lůžkové péče zvláště o nemocné komplikované, pro které je hospitalizace na geriatrickém oddělení poslední v daném zařízení, je nutno se pokusit o zavedení systému jako na RHB odděleních – nová hospitalizace

Následná péče

odborná péče doléčovací a rehabilitační – dosavadní LDN – kód 00024 na dobu 3 měsíců – další prodloužení na základě vyjádření revizního lékaře. Kontinuitě péče by prospělo zřizování geriatrických ambulancí při LDN. Z hlediska ekonomického se nejedná o proces nákladný – odhad max. 15–20 zařízení v ČR

Klinicky komplexní dlouhodobá péče

 • péče ošetřovatelská – kód 00005 – ověřit u ČAS bazální a specializovaná

dosavadní sociální lůžka zdravotnických zařízení by se měla transformovat na lůžka dlouhodobé péče

 • poskytování zdravotní péče v sociálních zařízeních bez zvláštního režimu, v ambulantním režimu, ale s povinností zařízení uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami, zdravotnický provoz předpokládá přítomnost všeobecné sestry bez odborného dohledu minimálně 8 hod denně.
 • péče v sociálních zařízeních se zvláštním režimem (nejen pro nemocné s demencí) – návrat do zdravotnického režimu – ošetřovatelské lůžko s kódem 00005 + příspěvek na péči
 • poskytování zdravotní péče v domácím prostředí (ambulantní)

§ – dle tohoto rozvrstvení by se odvíjely i požadavky na materiální a personální vybavení, a tudíž by se mohlo dosáhnout i příslušné míry kontinuity zdravotní péče

§ – problém je dostupnost zdravotní péče v domácím prostředí – odráží se na mnohdy neadekvátně brzkém přemístění seniora do instituce v době, kdy by za adekvátní asistence byl ještě schopen setrvávat ve vlastním prostředí. Je nutno posílit síť terénní péče tak, aby v každém místě republiky nebyl problém dvou návštěv denně – odpovídá komunitním centrům, poskytujícím zdravotní péči i pečovatelskou asistenci v oblasti s určitým počtem - každých cca 10 000 obyvatel. Nevyužitá kapacita – zapojení mladých seniorů v komunitních centrech a dalších podobách terénních služeb.

Je nutno pečlivě zvážit obnovení institutu geriatrické sestry při ordinaci praktického lékaře vzhledem k očekávanému demografickému vývoji a zjevně chybějícímu signálnímu prvku v terénní praxi.

§ – jako zcela nevyhnutelné se jeví propojení příprav změn v systému následné a dlouhodobé péče mezi MPSV a MZČR. Dosavadní stav, kdy si každé ministerstvo připravuje svou variantu a ještě na ni uvalí informační embargo, vede k značné rigiditě a mimochodným výsledkům

§ – vytvoření společné databáze MZČR a MPSV – registru seniorů, kteří se ocitají na hranici ztráty soběstačnosti. Ze své dlouholeté praxe na posudkových komisích velmi dobře vím, že takový registr již na MPSV funguje a je cenným zdrojem informací, které mnohdy u osamělých nemocných s kognitivní poruchou velmi chybějí.

Ad 2) Požadavek organizačního výboru IAGG ER Dublin 2015

Organizační výbor IAGG-ER přistoupil k rozdělení témat pro nadcházející jednání v Dublinu na sekci Sociálně behaviorální, biologie stárnutí a klinickou gerontologii. Žádají od ČGGS vyslání zástupců do jednotlivých sekcí organizačního výboru.

Návrhy členů výboru: prof. Eva Topinková - sekce klinické gerontologie; doc. Iva Holmerová - sekce sociální a behaviorální; MUDr. Božena Jurašková - sekce biologie stárnutí.

Ad 3) Odpověď MPSV a ombudsmana na zamítnutí aktuálního znění legislativní úpravy NP a DP

Ministr práce a sociálních věcí přivítal iniciativu ČGGS podílet se na přípravě legislativních úprav pro zdravotně sociální péči a určil kontaktní osoby ministerstva – doc. Čeledovou a Bc. Dvořákovou.

Úřad ombudsmana je aktivní ve smyslu kontroly kvality péče, vyslovil podiv, že připravovaná norma nebyla předložena úřadu ombudsmana ve vnějším připomínkovém řízení.

Ad 4) Různé

Změny v členské základně – dvě nové zájemkyně o členství v ČGGS – MUDr. Jana Musilová, MUDr. Dagmar Malotová – členové výboru souhlasí s jejich přijetím.

Podán návrh na ocenění člena výboru MUDr. Ivo Bureše k životnímu jubileu – odsouhlaseno již dříve korespondenčně. Ocenění bude předáno na hradeckém gerontologickém kongresu.

Zapsala Hana Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×