Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie – KMINE 2017


Autoři: M. Špačková;  Z. Okonji
Působiště autorů: Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 66, 2017, č. 4, s. 214-216
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 25.–27. října 2017 se v Praze v Konferenčním Centru City uskutečnil 6. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017. Tento kongres se pořádá ve dvouletých intervalech od roku 2008, je mezioborový a odbornými garanty jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM), Společnost infekčního lékařství (SIL) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM). KMINE 2017 organizovala SEM v úzké spolupráci se SIL a SLM.

KMINE 2017 probíhalo pod záštitou: ČLS JEP, MZ, WHO v ČR a SZÚ. Při slavnostním zahájení předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina předal dvě významná ocenění ČLS JEP „Zlaté pamětní medaile“ členům SEM – dr. Petru Petrášovi a prof. Miroslavu Votavovi. Dále byla předána Cena prof. K. Rašky, udělovaná výborem SEM, za nejlepší publikaci v roce 2016: kolektivu Havlíčková M. et al. „Mumps in the Czech Republic in 2013: Clinical Characteristics, Mumps Virus Genotyping, and Epidemiological Links“ [Cent Eur J Public Health. 2016;24(1):22–28.] a Kredbova cena, udělovaná výborem SIL za nejlepší publikaci v oboru infekční lékařství v letech 2015–2016 autorů Polívková S. et al. „Clostridium difficile ribotype 176 – A predictor for high mortality and risk of nosocomial spread?“ [Anaerobe. 2016;40:35–40].

V zahajovacím bloku KMINE 2017 proběhla přednáška doc. Jelínkové o prof. K. Raškovi, jemuž byl letošní kongres dedikován.

Celkem bylo v osmi sekcích předneseno 66 odborných sdělení.

PŘESHRANIČNÍ HROZBY INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ A MOŽNOSTI JEJICH KONTROLY

Dr. Wallenfels se věnoval tuberkulóze (TBC) u cizinců v ČR. Každá třetí TBC v ČR je zaznamenaná u cizinců s maximem mezi Ukrajinci. Dr. Amlerová prezentovala TBC u cizinců v Plzni s poukázáním na fakt, že ČR se stále řadí mezi země s nízkým výskytem TBC. Dr. Svobodová svou přednášku věnovala aviární tuberkulóze a mykobakterióze. V diskusi byla komentována možnost očkování dětí proti TBC na žádost rodičů. V přednášce zdravotní rizika spojená s migrací do ČR prof. Pazdiora nastínil problematiku migrace, která s sebou nese kromě bezpečnostních, ekonomických, politických a sociálních aspektů i dopady na zdraví populace. Mgr. Toman představil zdravotnické zabezpečení migrantů v zařízeních MV ČR, kterými jsou zařízení pro zajištění cizinců a přijímací střediska. V další přednášce dr. Fabiánová konstatovala, že záškrt je v ČR aktuálním problémem, ať už díky zvyšující se incidenci či problematické vakcinaci. Dr. Roháčová se ve svém sdělení věnovala aktuálním onemocněním importovaným na území ČR. Globální hrozby infekčních nemocí a potřebná mezinárodní spolupráce byla dále nastíněna dr. Dlhým.

NOVÁ A ZNOVU SE OBJEVUJÍCÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Dr. Trojánek referoval na téma infekčních onemocnění přehledovou přednáškou od historie až po současnost. Situaci ve výskytu spalniček v letech 2016–2017 v Evropě a ČR se věnovala dr. Limberková. V současné době probíhá celosvětově mnoho epidemií, včetně Moravskoslezského kraje. O importovaném případu cholery do ČR v květnu 2017 nás informoval dr. Petráš. Jednalo se o V. cholerae O1 sérovar Ogawa u 30leté ženy po návratu z pracovního pobytu na Zanzibaru. Klinické, mikrobiologické a epidemiologické aspekty typického hemolyticko uremického syndromu (HUS) v ČR představila dr. Karnišová, z pohledu retrospektivní studie pacientů na 6 dětských klinikách. Menstruální formou syndromu toxického šoku v ČR v letech 1983–2016 se ve svém sdělení zabývala Mgr. Kekláková (roz. Sokolová). Dr. Bartková se věnovala výskytu spondylodiscitidy na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava v období 2010–2016. Konstatovala, že byly postiženy zejména osoby vyššího věku s četnými komorbiditami a nejčastějším vyvolavatelem byl S. aureus. Přednášku o podílu nechřipkových respiračních virů na etiologii ARI prezentovala dr. Limberková. V rámci surveillance sledují v NRL vedle chřipky již i nechřipkové viry.

MOLEKULÁRNÍ METODY V DIAGNOSTICE A EPIDEMIOLOGII INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Prof. Dřevínek se věnoval možnostem využití molekulárních metod v klinické mikrobiologii. Dr. Křížová se následně zaměřila na možnosti využití molekulárních metod v surveillance infekčních onemocnění z pohledu mezinárodního doporučení ECDC, ať již v rutinní surveillance či šetření v ohnisku onemocnění. Klinickému využití molekulárních metod se věnoval dr. Chmelík se zřetelem na jejich indikace a interpretace výsledků. Srovnání výsledků PCR spojené s hmotnostní spektrometrií (PCR/ESI-MS), pan-bakteriální PCR a hemokultivace pro diagnostiku sepse přednesl Mgr. Tkadlec, přičemž PCR/ESI-MS podala nejkvalitnější výsledky. Molekulární surveillance invazivního meningokokového onemocnění v ČR se zabývala Mgr. Okonji (roz. Vacková). V NRL pro meningokokové nákazy jsou rutinně používány molekulární metody (real-time PCR, Sangerova sekvenace, nově WGS). U více než 50 % IMO je diagnostika založena na molekulárních metodách. Mgr. Krůtová se věnovala detekci Clostridium difficile PCR ribotypu 027 pomocí molekulárních metod založených na detekci delece v pozici 117 genu tcdC. Přítomnost této delece byla také nově v ČR detekována u ribotypu 176. Dr. Tkadlecová referovala o výskytu legionelóz ve Zlínském kraji. Díky molekulární epidemiologii se podařilo prokázat příčinnou souvislost s wellness hotelem. Příspěvek o bakteriomu a viriomu při manifestaci dětského diabetu 1. typu představil prof. Cinek. Šlo o výsledky studie ze čtyř geograficky vzdálených populací Afriky a Asie.

INFEKCE SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE

Dr. Jindrák představil problematiku prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí v systému zdravotní péče ČR a ozřejmil, jak plníme požadavky Doporučení Rady EU z roku 2009. Jaká je prevalence infekcí spojených se zdravotní péčí v nemocnicích ČR na podkladě tří prevalenčních studií sdělila dr. Hedlová. Prvními zkušenostmi s implementací evropského protokolu surveillance infekcí Clostridium difficile v ČR ve skupině 17 nemocnic se ve své přednášce zabývala dr. Bareková. O významu lokální surveillance infekcí krevního řečiště spojených se zdravotní péčí pro bezpečnost pacientů a jaké zkušenosti s ní mají po 10 letech sledování v Nemocnici Na Homolce, informoval dr. Vaniš. Zkušenosti s implementací evropské metodiky surveillance infekcí spojených s intenzivní péčí na ARO Pardubické nemocnice představil ve výsledcích prospektivní studie dr. Barek. Dr. Chrdle ve své přednášce nastínil problematiku stafylokokové bakteriémie spojené se zdravotní péčí a vyzvedl vhodnost a nutnost multidisciplinárního přístupu k řešení. Stafylokokovým bakteriémiím v ÚVN v letech 2015–2016 se věnovala dr. Arientová včetně nejčastějších primárních fokusů. Význam MRSA v klinické praxi shrnula dr. Polívková a upozornila na podhlášenost v ČR.

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ PREVENTABILNÍ OČKOVÁNÍM

Prof. Pazdiora shrnul a komentoval problematiku pravidelného a doporučeného očkování v dětském věku v ČR. Surveillance pertuse u nejmenších dětí v ČR se ve své prezentaci věnovala dr. Fabiánová včetně doporučení očkování těhotných žen či cocoon strategy. Dr. Petroušová se z pohledu klinika věnovala epidemii spalniček, která proběhla v roce 2017 na Ostravsku. Sérologickou studii spalniček provedenou u vybrané skupiny cestovatelů nám představila dr. Jílková. Úspěchům a úskalím eradikace poliomyelitidy věnovala svůj příspěvek dr. Částková se zaměřením na výskyt, přechod k bivalentní vakcíně i důležitost zamezení šíření. Kazuistiku varicely s multiorgánovým selháním přednesl doc. Rožnovský a demonstroval závažné průběhy varicely u pacientů s imunosupresí. Že již nastal čas pro přechod ke čtyřvalentní vakcíně proti chřipce a výhody této vakcíny nastínil dr. Kynčl. 

AKTUALITY V OBORECH

Prof. Schmutzhard se věnoval život ohrožujícím infekcím CNS od bakteriálních přes virové až po parazitární. Kazuistiku listeriové meningoencefalitidy u dosud zdravého 35letého muže přednesl dr. Bartoš s poukázáním na problematiku terapie a primární rezistence. Prospektivní studii vyšetření chemokinu CXCL13 u pacientů s neuroborreliózou a dalšími neuroinfekcemi představil doc. Pícha. Doc. Krbková se věnovala protilátkové odpovědi proti borreliovým proteinům OppA a NapA u lymeské artritidy u dětí. Paretickým komplikacím u klíšťové meningoencefalitidy versus lymeské borreliózy se věnovala dr. Smíšková. Vývoji vakcíny proti lymeské borrelióze ve veterinárním i humánním lékařství se věnoval dr. Janeček. Jako zajímavá strategie prevence byla nastíněna cílená perorální vakcinace rezervoárových hostitelů. Jaké spektrum pacientů bylo hospitalizováno na JIP infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce v období od 2012–2016 představila dr. Hrášková. Neobvyklým bakteriálním nálezům v hemokulturách pacientů věnovala svou přednášku dr. Tejkalová. Zajímavé bylo z hlediska diagnostického urychlení u těchto závažných stavů provádění vyšetření MALDI TOF z mikrobiálního prachu v prostředí, narostlého již po 6 hodinách. První zkušenosti s fekální bakterioterapií u dítěte popsal dr. Prokeš. O možnostech využití průtokové cytometrie v klinické mikrobiologii, především pro vyšetření moči, referovala dr. Ryšková. Dr. Stejskal dokladoval problematiku oční toxoplazmózy a nutnost konzultace s infektologem na závažné kazuistice u těhotné pacientky.

HIV/AIDS, STD, VIROVÉ HEPATITIDY

Doc. Plíšek informoval o současné situaci v problematice virové hepatitidy C a popsal veliký posun v léčbě VHC, která je již v mnoha případech vyléčitelná. Prezentaci o séroprevalenci VHC v ČR přednesl doc. Smetana. Téma okultní hepatitidy B popsal dr. Němeček na případu opakovaného přenosu OHB transfuzními přípravky. V ČR je u dárců krve povinný pouze screening HBsAg, což neumožňuje stoprocentní záchyt dárců s OHB, u nichž je pouze přítomnost HBV DNA v játrech či krvi. Epidemii virové hepatitidy A v Jihomoravském kraji, probíhající od konce roku 2015 s  více než 449 nemocnými, se ve svém příspěvku věnovala dr. Boháčová. Výrazným zpestřením odborného programu byla přednáška prof. Royta „Světci jako patroni lékařů a přímluvci při nemocech“. Aktuální problematice infekce HIV v ČR se věnoval dr. Kapla. Racionální diagnostikou STD se ve svém sdělení zabývala dr. Zákoucká. Byla konstatována důležitost znalosti klinického průběhu STD i limitů přímého či nepřímého průkazu. Prevenci HIV a pacientům s pozdní diagnózou HIV infekce se ve své přednášce věnovala dr. Zjevíková. Největší výtěžnost má stále testování na vlastní žádost. Epidemiologii HIV na Slovensku se věnovala dr. Staneková.

ANTIINFEKTIVA A REZISTENCE

Dr. Štefan se zamyslel nad problematikou a možnostmi použitím kolistinu, jelikož v poslední době zažívá renesanci zájmu. Nová antibiotika a nevyhovující léková legislativa byla diskutována v přednášce prof. Beneše. Otázce, proč potřebujeme „Antimicrobial stewardship“ v našich nemocnicích, se věnovala doc. Žemličková. Zdůraznila velice důležitý systémový přístup k používání ATB, abychom byli schopni tyto léky zachovat účinné i pro budoucnost. Problematice rezistence u gramnegativních baktérií se věnoval doc. Hrabák. Problematice fenotypové detekce kmenů H. influenzae s neenzymatickou rezistencí k beta-laktamovým antibiotikům a sekvenační analýze genu ftsI věnoval svou přednášku Mgr. Jakubů. Vlastní zkušenosti s přístrojem Accelerate pheno™ systém nám přednesl dr. Nyč. Výhodou je velmi časná identifikace i stanovení antibiotické citlivosti, naopak nevýhodou je limitované spektrum identifikovatelných mikroorganismů. Rezistenci viru Herpes simplex k antivirotikům se věnoval dr. Fajfr. Laboratorní průkaz kmene viru Herpes simplex1 rezistentního k acikloviru u pacientky s chronickou lymfatickou leukémií představila dr. Labská.

Na KMINE 2017 bylo vystaveno 48 posterů. Vybrané postery byly ústně prezentovány v samostatném bloku.

Konference KMINE 2017 proběhla v přátelském duchu a příjemné kolegiální atmosféře. Vyznačovala se vysokou kvalitou odborných přednášek. Poděkování patří nejen organizátorům, této již tradičně zdařilé akce, ale také a zejména všem účastníkům. Nezbývá než se těšit na další ročník KMINE 2019, který bude organizovat společnost SLM ve spolupráci se SEM a SIL.

Po dohodě šéfredaktorů bude příspěvek otištěn i v časopise Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se