Životní jubileum prof. Daniely Kotulové


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 58, 2009, č. 4, s. 202-203
Kategorie: Osobní zprávy

V júli tohto roku oslávila profesorka MUDr. Daniela Kotulová, CSc., prednostka Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice v Bratislave, svoje okrúhle životné jubileum.

Narodila sa v 13. júla 1939 v Budapešti v rodine slovenského diplomata, právnika a vysokoškolského profesora Jána Spišiaka. Detstvo prežila v Budapešti, školské roky v Trenčíne a neskôr v Bratislave, kde v roku 1956 zmaturovala a absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.


Po promócii v roku 1962 nastúpila na miesto asistentky na Katedre biológie LF UK. O 2 roky neskôr prešla na vtedy novo zriadenú Katedru lekárskej mikrobiológie a imunológie. Na tomto pracovisku sa pripojila ku skupine nadšencov, ktorí sa pod vedením mladého docenta Štefanoviča venovali štúdiu mechanizmov prirodzenej imunity a možností jej modulácie. V roku 1967 získala atestáciu prvého stupňa v odbore Lekárska mikrobiológia a v roku 1969 obhájila tézy svojej dizertačnej práce, v ktorej sa sústredila na štúdium makrofágov a ich účasti na antiinfekčnej imunite. K jej ďalšiemu vedeckému rastu prispel aj pobyt na Statens Serum Institut v Kodani, v laboratóriu Dr. Joan Rhodes, ktoré sa špecializovalo na výskum mechanizmov prirodzenej bunkovej imunity. V roku 1978 doktorka Kotulová získala atestáciu druhého stupňa v odbore Lekárska mikrobiológia a obhájila habilitačnú prácu na tému „Aktivita makrofágov a imunitné reakcie organizmu“. V roku 1984 získala atestáciu v odbore Lekárska imunológia. K najcennejším výsledkom jej práce v tomto období patril návrh na štandardné metódy prípravy baktériových „stock“ vakcín (Acta Hygienica, Príloha č. 2/1991) a vypracovanie štandardného pracovného postupu na prípravu autovakcín (Klinická imunológia a alergológia, 1991, č.1). V spolupráci s kolegami z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vznikol v roku 1992 patent „Nespecifická bakteriální vakcína k prevenci a terapii bakteriálních, houbových a virových infekcí“ a v roku 1995 v spolupráci s kolegami z Endokrinologického ústavu SAV patent na protizápalový prostriedok na báze derivátov kyseliny kójovej.

Z ďalších výskumných aktivít profesorky Kotulovej treba spomenúť štúdium Streptococcus pneumoniae vo vzťahu k infekciám v detskom veku, štúdium faktorov virulencie Pseudomonas aeruginosa v súvislosti s jeho interakciami s mechanizmami imunity, alebo sledovanie mechanizmov rezistencie baktérií na antiinfekčné liečivá. Výskumnou stálicou však stále ostávajú stafylokoky, v poslednom období v súvislosti s tvorbou biofilmu a účasťou na infekciách spojených s prítomnosťou cudzieho telesa. Obraz jej vedecko-výskumnej práce ilustruje viac ako 150 publikovaných vedeckých a odborných prác s 300 citačnými ohlasmi a viac ako 300 prednášok na odborných podujatiach doma a v zahraničí. S vedecko-odbornou činnosťou súvisí aj jej pôsobenie v redakčných radách viacerých odborných časopisov.

Popri vedeckej a výskumnej práci sa docentka Kotulová systematicky venovala výučbe mikrobiológie a imunológie v celej šírke odboru. Bolo len prirodzené, že po rozdelení Katedry mikrobiológie a imunológie sa v roku 1991 stala prednostkou samostatného Mikrobiologického ústavu LFUK. Titul profesorky mikrobiológie získala na Lekárskej fakulte brnenskej Masarykovej Univerzity v roku 1998.

Profesorka Kotulová sa po mnoho rokov intenzívne angažovala aj v oblasti postgraduálnej výchovy lekárov. V rokoch 1991 – 2004 externe viedla Katedru klinickej mikrobiológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita). S jej pôsobením vo funkcii Hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor Klinická mikrobiológia a neskôr členky poradného zboru MZ SR pre klinickú mikrobiológiu sa spája odčlenenie diagnostickej mikrobiológie od hygienickej služby a vypracovanie súčasnej koncepcie klinickej mikrobiológie, začlenenej do štruktúry nemocničných zariadení.

Bohatá je aj činnosť, ktorú profesorka Kotulová vykonala na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti. V rámci Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti SLS iniciovala v roku 1991 založenie odbornej Sekcie klinickej mikrobiológie a jej následnú transformáciu na samostatnú Slovenskú spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS. Ako predsedníčka tejto novovytvorenej spoločnosti sa významne zaslúžila o pričlenenie k Európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb (ESCMID), čím sa formálne zavŕšila integrácia slovenskej klinickej mikrobiológie do európskeho kontextu. Dnes je profesorka Kotulová nositeľkou Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti a Čestnou členkou Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS.

Profesorka Kotulová sa z pozície vedúcej funkcie v Slovenskej lekárskej spoločnosti vždy snažila udržiavať tradične dobré vzťahy s kolegami v Českej republike, za čo sa jej dostalo uznania aj zo strany Společnosti epidemiologické a mikrobiologické České lékařské společnosti vo forme čestného členstva. Z ďalších ocenení možno spomenúť cenu Americkej mikrobiologickej spoločnosti Morrison Rogosa Award,Medailu Stanislava Prowázka a Medailu Kristiána Hynka.

Pre tých, ktorí sa s pani profesorkou Kotulovou každodenne stretávame a spolupracujeme, je jej životné jubileum len ťažko uveriteľná skutočnosť, veď sedemdesiatiny ju zastihli v plnej sile a pracovnom nasadení. Bojuje za progresívne koncipovanú výučbu lekárskej mikrobiológie, medzinárodne akceptovanú profiláciu klinickej mikrobiológie v praxi a projektuje obraz moderne koncipovaného mikrobiologického ústavu pre pripravovanú stavbu novej Fakultnej nemocnice v Bratislave.

V mene študentov, spolupracovníkov a priateľov chceme profesorke Kotulovej pri príležitosti jej životného jubilea poďakovať za celoživotnú prácu venovanú lekárskej mikrobiológii a imunológii, za jej pedagogické majstrovstvo a nezištné odovzdávanie odborných vedomostí a skúseností a zaželať jej veľa zdravia a elánu do ďalších rokov života.

Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc., predseda Slovenskej spoločnosti mikrobiologickej Slovenskej lekárskej spoločnosti, 

RNDr. Mária Blažeková, zást. prednostky Mikrobiol. ústavu LF UK a FN v Bratislave pre liečebno-preventívnu činnosť,

RNDr. Lívia Slobodníková, CSc., zást. prednostky Mikrobiol. ústavu LF UK a FN pre pedagogickú činnosť.

S velkou gratulací se připojuje redakční rada časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Paní profesorce, která je rovněž členkou redakční rady, přejeme hodně zdraví, neutuchající elán a hodně úspěchů ve všech činnostech.

Po dohodě šéfredaktorů byl příspěvek otištěn i v časopise Zprávy epidemiologie a mikrobiologie SZÚ.

Pavla Křížová


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.