Protilátky k virům přenosným komáry u středočesképopulace z oblasti zasažené povodní v roce 2002


AntibodiesAgainst Mosquito-born Viruses in Human Population of an Area of Central BohemiaAffected by the Flood of 2002

In the Central-Bohemian area affected by the flood of 2002, 497 residents were screened forantibodies against the mosquito-borne viruses Ťahyňa (TAHV),West Nile (WNV), Sindbis (SINV) andBatai (BATV; syn. Čalovo) using the haemagglutination-inhibition (HIT) and plaque-reductionneutralization (PRNT) tests. Blood samples were collected in September 2002 when the mosquitopopulations showed the maximum density following the flood. Antibodies against TAHV (16.5 %persons in PRNT, 14.9 % in HIT), SINV (1.4 % in HIT) and BATV (1.4 % in HIT, 0.2 % in PRNT) weredetected. Although 6.8 % and 1.2 % of the subjects tested reactive with WNV in HIT and PRNT,respectively, the results were interpreted as cross-reactivity with tick-borne encephalitis virus. Theseroprevalence of TAHV(both inPRNTand HIT) showed no association with gender (15.8%of males,16.9 % of females), increased with age (1.4 % of persons younger than 20 years, 11.2 % of persons agedbetween 20 and 50 years, and 26.2 % of persons older than 50 years were positive), and correlatedwith the mosquito peri-residential challenge (5.0% residents seropositive in a mosquito-free control zone D – mostly Prague, 14.7 % in a mild-risk zone C, 20.5 % in a moderate-risk zone B, and 28.0 % inthe most heavily mosquito-infested risk zone A). The highest TAHV seropositivity rate (> 25 %) wasfound amongst the inhabitants of the villages Obříství, Kozly, Tuhaň, Chrást, Chlumín and Hostín.Paired blood samples were obtained from 150 of the persons at a 6-month interval: an infectionepisode with TAHV during or after the flood was clearly evidenced in one person living in Obříství,and less convincing findings of recent TAHV infections were found in other three residents ofChlumín and Obříství (seroconversion and/or significant antibody titres increase detected in HITonly). This serosurvey indicated the existence of an active natural focus of Valtice fever (TAHVinfection) stretched along the river Labe nearby Neratovice (Obříství,Chlumín,Tuhaň; Kozly, Tišice,Chrást), and a low TAHV activity area along the lower reaches of the river Vltava between Zlončiceand Bukol/Zálezlice.Anincreased population density of mosquitoes after the floodmayhave boostedthe incidence of mosquito-borne virus diseases, particularly Valtice fever, in Central Bohemia. Anoptimum prophylactic strategy to control these diseases would be epidemiological surveillance(including monitoring of both the density of mosquitoes and their rate of infection with viruses innatural foci) on the basis of which antiepidemic measures such as integrated mosquito control canbe taken.

Key words:
mosquitoes – Culicidae – Ťahyňa virus – West Nile virus – Sindbis virus – Batai virus –Čalovo virus – flood.


Autoři: Z. Hubálek 1;  P. Zeman 2;  J. Halouzka 1;  Z. Juřicová 1;  E. Šťovíčková 3;  H. Bálková 2;  S. Šikutová 1;  I. Rudolf 1
Působiště autorů: Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno – oddělení medicínské zoologie Valtice 2Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně 3KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze – územní pracoviště Mělník 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 3, s. 112-120
Kategorie: Články

Souhrn

Ve středočeském zátopovém území bylo pomocí hemaglutinačně-inhibičního testu (HIT) a plak-redukčníhoneutralizačního testu (PRNT) vyšetřeno 497 místních obyvatel na protilátky proti komárypřenášeným virům Ťahyňa (TAHV), West Nile (WNV), Sindbis (SINV) a Batai (BATV; synonymumČalovo). Krevní vzorky byly odebrány v září 2002 po kulminaci povodně v době kalamitního výskytukomárů. Séra 16,5 % vyšetřených osob obsahovala protilátky neutralizující TAHV (v HIT reagovalo14,9 % osob). Proti WNV v HIT sice reagovalo 6,8 % a v PRNT 1,2 % osob, ovšem za současné reakces virem klíšťové encefalitidy (KE); výsledek byl interpretován jako zkřížená reakce, a agens vyvolávajícímimunitní odpověď byl zřejmě virus KE. Protilátky k SINV i BATV byly prokázány v HITu 1,4 % osob; v PRNT se však podařilo prokázat protilátky k BATV pouze u 1 osoby (0,2 %). Rozborséroprevalence k TAHV v PRNT (obdobně i v HIT) ukázal její nezávislost na pohlaví (15,8 % u mužů,16,9 % u žen), průkazně stoupající míru s věkem (1,4 % u osob mladších 20 let, 11,2 % u osob mezi 20a 50 lety, 26,2 % u osob starších 50 let) a s intenzitou postižení místa bydliště komáří kalamitou (vkontrolní zóně D – převážně Praha – bylo séropozitivních pouze 5,0 % osob, v zóně C 14,7 %, v zóněB 20,5 %, a v nejrizikovější záplavové zóně A s maximem výskytu kalamitních komárů 28,0 % osob);nejvyšší séropozitivita (> 25 %) byla zaznamenána u obyvatel obcí Obříství, Kozly, Tuhaň, Chrást,Chlumín a Hostín. Druhé (párové) krevní vzorky byly odebrány od 150 osob z téhož souborus odstupem 6 měsíců: k infekci virem Ťahyňa během povodně anebo na podzim po ní došlo u jednéobyvatelky Obříství (sérokonverze v HIT i PRNT), méně přesvědčivé výsledky byly zaznamenányu dalších 3 osob, obyvatel Chlumína a Obříství (sérokonverze či průkazné zvýšení titru protilátekse projevilo pouze v HIT). Náš výzkum tak indikoval existenci přírodního ohniska valtické horečky(infekce TAHV) podél toku Labe v okolí města Neratovice (Obříství, Chlumín, Tuhaň; Kozly, Tišice,Chrást). Nízká aktivita TAHV byla zjištěna na dolním toku Vltavy od Zlončic až po Bukol/Zálezlice.Zvýšení populační denzity komárů po záplavách může vytvořit podmínky pro větší incidencivirových nákaz jimi přenosných, v podmínkách středních Čech, konkrétně valtické horečky. Optimálnísystémovou strategií pro kontrolu těchto nákaz je epidemiologická surveillance (zahrnujícímonitorování početnosti komárů a jejich promořenosti viry v přírodních ohniscích), na jejímžzákladě je možno navrhovat a uskutečňovat preventivní protiepidemická opatření, např. integrovanoukontrolu populací komárů.

Klíčová slova:
komáři – Culicidae – Ťahyňa virus – West Nile virus – Sindbis virus – Batai virus –Čalovo virus – povodeň.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se