Izolácia vysoko divergentného vakcinálnehopoliovírusu na Slovensku


Isolation of Highly Divergent VaccinePoliovirus in Slovakia

April 2003 was the first time in Slovakia, when the vaccine derived poliovirus Type 2 was isolatedfromwaste water sampled fromthe waste water disposal plant in Vrakun, which collects most wastefrom Bratislava. The examination in the Regional reference laboratory in Helsinki revealed analmost 15 % divergence from the vaccine strain and genetic identity with the Sabine vaccine strainwas only 86.6 %. Various cases of paralytic poliomyelitis have been published in world literature,caused by mutants = vaccine derived polioviruses (VDPV). Sporadic diseases were described notonly in persons who excreted genetically modified vaccine strains, but even examples of epidemicoccurrence connected with circulation and transfer of VDPV in non-vaccinated or insufficientlyvaccinated population. Epidemiologist of the State Faculty Public Health Institute of Bratislava, thecapital of Slovakia immediately accepted measures to strengthen surveillance of poliomyelitis at alllevels in order to minimize the risk for the origin of paralytic disease in the population. Theworld-wide activities aimed at eradication of poliomyelitismayeliminate the wild virus fromhumancommunity as well as fromthe environment. It will be difficult to eradicate poliomyelitis completelybefore the potentially infectious oral vaccine is substituted with inactivated vaccine.

Key words:
VDPV – poliomyelitis – surveillance of poliomyelitis – OPV – IPV.


Autoři: J. Pertinačová 1;  E. Böhmová 1;  Z. Sobotová 2
Působiště autorů: Štátny fakultný zdravotný ústav hl. mesta SR Bratislavy, Bratislava 2Štátny fakultný zdravotný ústav SR, Bratislava 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 1, s. 22-24
Kategorie: Články

Souhrn

V apríli 2003 bol po prvýkrát na území SRzo vzorky odpadovej vody odobratej v čističke odpadovýchvôd vo Vrakuni, do ktorej vyúsťuje kanalizácia takmer z celej Bratislavy, izolovaný vakcínouderivovaný poliovírus typ 2. Vyšetrenie v Regionálnom referenčnom laboratóriu v Helsinkáchpoukázalo na takmer 15% divergenciu od vakcinálneho kmeňa a genetická identita so Sabinovýmvakcinálnym kmeňom bola len 86,6 %. Vo svete boli publikované viaceré prípady paralytickejpoliomyelitídy vyvolané mutantmi – vakcínou derivovanými poliovírusmi (VDPV). Boli popísanésporadické ochorenia nielen u osôb, ktoré vylučovali geneticky modifikované vakcinálne kmene,ale i epidemické výskyty spojené s cirkuláciou a prenosom VDPV v neočkovanej, resp. nedostatočneočkovanej populácii. Epidemiológovia ŠFZÚ hl. mesta SR Bratislavy okamžite vykonali opatreniana posilnenie surveillance poliomyelitídy na všetkých jej úrovniach, aby čo najviac minimalizovaliriziko vzniku paralytických ochorení v populácii. Celosvetovými aktivitami smerujúcimi k eradikáciipoliomyelitídy možno divý vírus z ľudskej komunity i z prostredia eliminovať. Avšak budeproblematické poliomyelitídu kompletne eradikovať dovtedy, kým sa potenciálne infekčná orálnapoliovakcína nenahradí inaktivovanou vakcínou.

Klíčová slova:
VDPV – poliomyelitída – surveillance poliomyelitídy – OPV – IPV.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se