Přehled přednášek a posterů


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2008; 63 (7-8): 364-374.

(seřazeno v abecedním pořadí podle prvního autora)

Plenární sekce

Klinická genetika dnes a zítra

Goetz Petr – Praha

Racionální preskripce antibiotik v primární pediatrické péči

Jindrák Vlastimil – Praha

Brest feeding and infant nutrition

Koletzko Berthold – Mnichov, SRN

Diferenciální diagnostika a léčba kašle u dětí

Koťátko Petr – Praha

Naléhavé situace v primární péči – obraz vývoje pediatrie

Novák Ivan – Kostelec u Křížků

Môže glukokortikoidný receptor a nukleárny faktor kappa B determinovať odpoveď na Prednizon u detí s idiopatickým nefrotickým syndrómom?

Podracká Ľudmila – Košice, Slovensko

Anémie v dětském věku

Pospíšilová Dagmar – Olomouc

Současný stav dětské chirurgie v České republice (Historie, současnost a budoucnost dětské chirurgie)

Šnajdauf Jiří – Praha

Glomerular damage in children

Zimmerhackl Bernd Lothar – Rakousko  

Téma č. 1 – DĚTSKÁ CHIRURGIE

Specifika dětské neurotraumatologie

Brichtová Eva – Brno

Sekundární invaginace – kazuistika

Koudelka Jaroslav – Hradec Králové

Dětský chirurgický pacient

Plánka Ladislav – Brno

Výsledky chirurgické korekce vrozených vad hrudníku a břicha

Michal Rygl – Praha

Invaginace

Štichhauer Radek – Hradec Králové 

POSTERY

Genetický screening RET proto-onkogenu u pacientů s Hirschsprungovou chorobou a genetická souvislost s medulárním karcinomem štítné žlázy

Dvořáková Šárka – Praha

Klinický obraz čtyř pacientů s alfa-manosidózou

Magner Martin – Praha

Memento mori

Ryba Luděk – Ústí nad Orlicí

Klasická forma morbus Hirschsprung s neklasickým průběhem

Skýpalová Miroslava – Karlovy Vary

Vodník pohledem pediatrického radiologa

Tůma Stanislav – Praha, České Budějovice

Syndrom týraného dítěte – trvale aktuální soubor radiologických nálezů u dětí

Tůma Stanislav – Praha, České Budějovice

Přesnost počítačem asistované CT diagnostiky plicních uzlů ve srovnání s klasickými postupy hodnocení

Tůma Stanislav – Praha, České Budějovice

Překvapivé rentgenologické diagnózy

Uvírová Dagmar – Zlín  

Téma č. 2 – DOROSTOVÉ LÉKAŘSTVÍ

Žilní trombóza a hormonální antikoncepce

Hadačová Ivana – Praha

Screening rizikového užívání návykových látek u dospívajících: zkušenosti s českou adaptací dotazníku CRAFFT

Kabíček Pavel – Praha

Nové možnosti monitoringu výživy při realimentaci pacientů s mentální anorexií

Sulek Štěpán – Praha

Hereditární hyperbilirubinémie u adolescentů

Šlachtová Lenka – Praha 

POSTERY

Diagnóza: akutní plicní embolie

Barnetová Dagmar – Ostrava

Komplikace labiální  synechie a atrézie hymenu

Gut Josef – Česká Lípa

Anizokorie při koincidenci infekční mononukleózy a borreliózy

Kofránková Jana – Praha 

Téma č. 3 – NEONATOLOGIE

Současnost a perspektivy neonatologické péče

Kantor Lumír – Olomouc

Hyperbilirubinémie

Dort Jiří – Plzeň

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek

Macko Jozef – Zlín

Péče o novorozence HBsAg pozitivních a anti-HCV pozitivních matek

Podešvová Hana – Ostrava

Novorozenecké křeče

Hálek Jan – Olomouc

Novorozenecký screening v České republice v letech  2002–2007

Votava Felix – Praha

Růst extrémně nezralých dětí ve 2 a 5 letech: porovnání dětí narozených ve 22.–25. a 26.–27. gestačním týdnu

Zlatohlávková Blanka – Praha 

POSTERY

Stanovení imunoglobulinu E v pupečníkové krvi z hlediska možnosti předpovědi vzniku alergie

Liška Jiří – Plzeň

Výskyt vrozených srdečních vad v Moravskoslezském kraji, prenatální diagnostika, perinatální zajištění novorozence

Pavlíček Jan – Ostrava  

Téma č. 4 – PRIMÁRNÍ PÉČE V PEDIATRII

Preventivní podávání vitaminu D v dětském věku

Bayer Milan – Hradec Králové

Očkovanie konjugovanou pneumokokovou vakcínou na Slovensku

Dluholucký Svetozár – Banská Bystrica, Slovensko

Prevence krvácení novorozenců a malých kojenců z nedostatku vitaminu K

Hanzl Milan – České Budějovice

Úloha praktického lékaře pro děti a dorost v diagnostice a péči o děti s postižením

Kašparová Martina – Praha

Očkovanie proti pneumokokom u detí na Slovensku – interaktívna komunikácia s rodičmi

Šimurka Pavol – Trenčín, Slovensko

Komplikace po kalmetizaci novorozenců dánskou vakcínou SSI za 5 let (2002–2006)

Vaníček Hubert – Hradec Králové

Sledování dětí matek, které v graviditě prodělaly borreliózu

Zjevíková Alena – Ostrava 

POSTERY

Inoperabilní embryonální hepatoblastom v ordinaci PLDD

Fabichová Kateřina – Teplice

Děti se sluchovým postižením jako pacienti dětských praktických lékařů – výsledky dotazníkového šetření mezi pediatry v ČR

Péčová Martina – Praha

Atypický průběh Henochovy-Schönleinovy purpury, hemoragicko-bulózní kožní projevy u dvouletého chlapce

Procházka Miroslav – Praha  

Téma č. 5 – DĚTSKÁ STOMATOLOGIE

Jak dál s preskripcí fluoridových tablet?

Broukal Zdeněk – Praha

Stanovení individuálního rizika kazivosti chrupu u dětí

Ivančaková Romana – Hradec Králové

Zubní kaz v raném dětství – příčiny, důsledky, prevence

Kuklová Jarmila – Brno

Prevence úrazů zubů u dětí

Merglová Vlasta – Plzeň  

Téma č. 6 – INTENZIVNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST

Intrapleurální aplikace Alteplasy u pleuropneumonie s fluidotoraxem – klinické zkušenosti

Cipra Adam – Ústí nad Labem

Pleuropneumonie u dětí

Dlask Karel – Praha

Invazivní pneumokokové infekce – purulentní meningitidy

Habanec Tomáš – Brno

Polymorfismus genu pro BPI a IL-6 rozhoduje o průběhu septického stavu

Michálek Jaroslav – Brno

Transplantace jater u dětí

Prchlík Martin – Praha

Kandidová pyelonefritida u dětí jako komplikace po operaci vrozené srdeční vady

Selko Marek – Praha

Neurálně regulovaná ventilační podpora (NAVA) u dětských pacientů – pilotní zkušenosti

Šašek Lumír – Plzeň

POSTER

Portální trombóza u dospívajícího chlapce

Heinige Pavel – Praha  

Téma č. 7 – DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Vrozené syndromy provázené proteinurií

Doležel Zdeněk – Brno

Objem intravaskulární tekutiny a hodnoty sérového albuminu u dětí s první atakou nefrotického syndromu

Geier Pavel – Olomouc

Diagnostika a léčba arteriální hypertenze u dětí v roce 2008

Seeman Tomáš – Praha

Význam 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku (ABPM) u dětí s diabetes mellitus 1. typu

Šuláková Terezie – Ostrava 

POSTERY

Zobrazovací metody v dětské nefrologii

Bosáková Alice – Ostrava

Unilaterární multicystická dysplazie ledvin – soubor pacientů

Doležalová Šárka – Praha

Barthův syndrom – poprvé diagnostikován v ČR

Houšťková Hana – Praha

Liečba infekcie močových ciest u detí podávaním cefizoxu a cefiximu

Janko V. – Bratislava

Endoskopická léčba VUR: Výsledky léčby suspenzí dextranomer/kyselina hyaluronová

Kuliaček Peter – Hradec Králové

Výsledky léčby noční inkontinence moči desmopressinem

Kuliaček Peter – Hradec Králové  

Téma č. 8 – SOCIÁLNÍ PEDIATRIE

Doporučený postup zdravotníků v prevenci násilí na dítěti

Biskup Pavel – Strančice

Týrání dětí ve dvou generacích rodin

Kukla Lubomír – Brno

Chcete mě?! ...dokážeme řešit situaci opuštěných, nechtěných dětí a matek, které se svých dětí vzdávají?

Neduchalová Anna – Kyjov

Situace dětí trvale žijících v ústavní péči

Novotný Zdeněk – Ostrava

Dětské centrum – moderní forma komplexní péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Schneiberg František – Praha

Prevence špatného zacházení s dítětem v lékařské ordinaci – upozornění pediatrům

Vaníčková Eva – Praha  

Téma č. 9 – DĚTSKÁ REVMATOLOGIE

Recidivující horečky nejasného původu v dětském věku: diferenciální diagnóza

Doležalová Pavla – Praha

Splenomegalie, hypergamaglobulinémie a ANA pozitivita – autoimunní lymfoproliferativní syndrom

Gut Josef – Česká Lípa

CINCA syndrom

Pískovský Tomáš – Ostrava

PFAPA syndrom – nejčastější příčina syndromu periodické horečky v ČR

Ščerbanovská Petra – Praha  

Téma č. 10 – DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE

Úrazy dýchacích cest u dětí

Kopřiva František – Olomouc

Kde je místo dětského chirurga v léčbě komplikované pleuropneumonie?

Mojžíšová Mahulena – Praha

Novorozenecký screening cystické fibrózy: české zkušenosti s novou možností diagnostiky

Skalická Veronika – Praha

Primární ciliární dyskineza a současný stav diagnostiky v České republice

Svobodová Tamara – Praha

Plicní dysfunkce u pacientů dlouhodobě po korekci vrozené srdeční vady (VSV).                            

Vliv kardiochirurgické strategie a přirozeného průběhu

Šulc Jan – Praha 

POSTER

Fatální průběh stafylokokové pleuropneumonie u desetiměsíčního kojence

Fajt Martin – Praha  

Téma č. 11 – DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE

Hemangiom – nejčastější benigní nádor dětského věku

Ganevová Marta – Praha

Využití pozitronové emisní tomografie v dětské onkologii

Kabíčková Edita – Praha

Epidemiológia a prognóza malignít u detí a mladistvých v Slovenskej republike

Kaiserová Emília – Bratislava, Slovensko

Mikrocytární anémie – je vždy příčinou pouze nedostatečný příjem železa?

Smíšek Petr – Praha

Význam časné diagnostiky dětských nádorových onemocnění

Štěrba Jaroslav – Brno

Dětská akutní lymfoblastická leukémie – co víme o vzniku a vývoji leukemického klonu

Trka Jan – Praha 

POSTERY

 Osteonekróza jako komplikace léčby akutní lymfoblastické leukémie (ALL) u dětí

Khun Tomáš – Ostrava

Nové postupy v léčbě neuroblastomů nejvyššího rizika

Mališ Josef – Praha

Bezpečná alogenní transplantace krvetvorných buněk

Michálek Jaroslav – Brno

Podání prvé protinádorové vakcíny na bázi dendritických buněk v ČR dětem se solidními    nádory

Michálek Jaroslav – Brno

Neimunní hemolytická anémie v perinatálním období

Suková Martina – Praha

Kosinorová analýza 24hodinového kolísání krevního tlaku dětí, dospívajících a mladých dospělých po protinádorové léčbě

Šťastná Jana – Brno

Akutní hybridní leukémie u dětí: spektrum přestaveb genů pro imunoglobuliny a T-buněčné receptory

Volejníková Jana – Praha

Cílená léčba valproovou kyselinou u podskupiny akutních myeloidních leukémií s hybridním genem AML1/ETO

Zápotocký Michal – Praha

Kraniofaryngeom – diagnosticko-terapeutický postup

Zitterbart Karel – Brno  

Téma č. 12 – ETIKA V MEDICÍNĚ

Etický kontext tzv. „baby-boxů“

Slaný Jaroslav – Ostrava

Prenatální život z pohledu etiky

Slaný Jaroslav – Ostrava

Vraždy novorozenců – Baby-box, etika v perinatologickém období

Velemínský Miloš – České Budějovice

Etika na hranicích viability plodu

Zlatohlávková Blanka – Praha 

POSTER

Může za to nedospělá dívka nebo rodiče a partner?

Autobiografie matky zavrženého dítěte

Velemínský Miloš – České Budějovice  

Téma č. 13 – DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Důsledky neléčení hyperkinetické poruchy s poruchou pozornosti u dětí na vývoj jejich osobnosti

Čihák František – Havlíčkův Brod

Základní aspekty pedopsychiatrické praxe z hlediska spolupráce pedopsychiatra a pediatra

Paclt Ivo – Praha  

Téma č. 14A – DĚTSKÁ ENDOKRINOLOGIE

Tyreopatie v ordinaci praktického dětského lékaře

Kalvachová Božena – Praha

Pozdní následky onkologické léčby – hormonální deficity

Koloušková Stanislava – Praha

Čeká i české děti epidemie obezity?

Kytnarová Jitka – Praha

Novinky v diagnostice a léčbě dětí s malým vzrůstem

Lebl Jan – Praha

Endokrinní postižení po léčbě zhoubných nádorů oblasti hlavy a krku

Magnová Olga – Brno

Polohové anomálie varlat v dětském věku: současné názory na hormonální a chirurgickou léčbu

Šnajderová Marta – Praha

Diagnostika osteoporózy u dětí

Šumník Zdeněk – Praha

Pochybnosti o metabolickém syndromu v dětství

Urbanová Zuzana – Praha

Dítě s poruchou pubertálního vývoje v ordinaci PLDD

Zapletalová Jiřina – Olomouc

POSTERY

 Komplexní péče o děti s vrozenou hypotyreózou: aktuální doporučené postupy

Al Taji Eva – Praha

Funkce dřeně nadledvin u vrozené adrenální hyperplazie

Lisá Lidka – Praha

Identifikace mutací v genu pro kalcium-sensing receptor u dětských pacientů s poruchou metabolismu kalcia

Obermannová Barbora – Praha

Denzita kostního minerálu u pacientů s cystickou fibrózou – výsledky 3letého sledování a intervence

Očenášková Erika – Hradec Králové

Je kongenitální hypotyreóza vždy celoživotní onemocnění?

Pomahačová Renata – Plzeň

Vztah infekce bakterií Helicobacter pylori ke vzniku juvenilní lymfocytární tyreoiditidy

Pomahačová Renata – Plzeň

Snížená kostní denzita u dívek s Turnerovým syndromem: měření pomocí periferního kvantitativního CT

Souček Ondřej – Praha

Jak nepřehlédnout těžkou poruchu

Vosáhlo Jan – Praha  

Téma č. 14B – DĚTSKÁ DIABETOLOGIE

Genetika rodin s diabetickými sourozenci: výsledky analýzy 2700 polymorfismů uvnitř HLA komplexu

Cinek Ondřej – Praha

Diabetes mellitus 2. typu u dětí a dospívajících

Lebl Jan – Praha

Role regulačních T lymfocytů při vzniku diabetes mellitus 1. typu

Michálek Jaroslav – Brno

Záchyt hyperglykémie v ordinaci praktického dětského lékaře

Průhová Štěpánka – Praha

Akutní komplikace diabetu

Škvor Jaroslav – Ústí nad Labem

Využití nových technologií v terapii diabetu u dětí

Šumník Zdeněk – Praha

Nové perspektivy v prevenci diabetes mellitus 1. typu

Vavřinec Jan – Praha

Můžeme ovlivnit pozdní komplikace diabetu u dětí?

Venháčová Jitřenka – Olomouc

POSTER

 Helicobacter pylori a diabetes mellitus typ 1 v dětském věku

Huml Michal – Plzeň  

Téma č. 15 – DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE

Co vše skrývá kůže novorozenců

Bučková Hana – Praha

Jak léčím já

Čapková Štěpánka – Praha

Současný pohled na periferní cévní anomálie u dětí

Faberová Renata – Brno

Pohlavní choroby (STD) v dětském věku

Plachá Lenka – Brno 

POSTERY

První případ prenatální diagnostiky v rodině s Epidermolysis bullosa simplex Dowling Meara (SEB D-M)

Bučková Hana – Brno

Atopické patch testy v manažmente atopického ekzému – pripravené na klinické použitie?

Miloš Jeseňák – Martin, Slovensko

Kyretáž obrovských pigmentových névů u novorozenců

Koudelka Jaroslav – Hradec Králové  

Téma č. 16 – DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE, HEPATOLOGIE A VÝŽIVA

Kojenecké koliky

Frühauf Pavel – Praha

Kedy myslieť na celiakiu u detí s diabetes mellitus 1. typu

Havlíčeková Zuzana – Martin, Slovensko

Problematika výživy a gastrointestinálních potíží u dětí s Epidermolysis bullosa congenita

Hloušková Eliška – Brno

Screening celiakální sprue

Nevoral Jiří – Praha

Potrebujú deti výživové doplnky?

Szépeová Renata – Martin, Slovensko

Teorie a praxe screeningu celiakální sprue, retrospektivní brněnská studie

Utěšený Jaroslav – Brno 

POSTERY

 Metabolický syndrom v dětském věku

Dostalová Kopečná Lenka – Brno

Farmakokinetika azathioprinu u dětí s IBD

Pozler Oldřich – Hradec Králové

Mesalazinem indukovaná intersticiální nefritida

Skálová Sylva – Hradec Králové

Výskyt inzulínovej rezistencie u obéznych detí

Vitáriušová Eva – Bratislava, Slovensko  

Téma č. 17 – VARIA

Léčba noční enurézy podle EBM a česká realita

Gut Josef – Česká Lípa

Preimplantační nebo prenatální diagnostika: pokrok v medicíně nebo etické dilema?

Hořínová Věra – Jihlava

Primárna nočná enuréza – lieky alebo alarm?

Kovács László – Bratislava, Slovensko

Diagnostika kostních dysplazií

Mařík Ivo – Praha

Jak identifikovat pravděpodobnost závažného bakteriálního onemocnění u dětí rizikové   populace?

Mihál Vladimír – Olomouc

Alergie na roztoče

Novák Jiří – Litomyšl

Sledování dětí s kongenitálním rabdomyomem srdce a časná diagnostika tuberózní sklerózy

Petrák Bořivoj – Praha

Těžký průběh streptokokové infekce

Širůček Petr – Ostrava

Preeclampsia ako riziko maternálnej a perinatálnej morbidity – úloha regulačných T lymfocytov v patogenéze

Švec P. – Bratislava, Slovensko

 

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 7-8

2008 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se