Národný cholesterolový program v detskej populácii na Slovensku, jeho prínos


National Cholesterol Program in Children’s Population in Slovakia and Its Contribution

Within the framework of the National cholesterol program, 16,384 pupils of primary schools aged 10.5–13 years and high schools aged 16–18.5 years were examined in Slovakia. The examination included total cholesterol (TCH) and more than 40 parameters which encompassed body mass, age, body mass index, familial load concerning errors of lipid metabolism etc. For the sake of comparison, the results of a re-screening of 761 adults classified in decades of age were included. Regional, age and sex-related differences in TCH concentrations as well as those related to social status were observed. The means and limits of variability in TCH concentrations (CI 5–95%) related to age groups and area of life were determined. In addition to these data on TCH, the research revealed that it was impossible to set general limit values for all age groups and different social groups, which proved to be often different.

A certain defined RCH values for primary and secondary prevention is debatable indicating that its definition required a national or international consensus. In hereditary-based hypercholesterolemia, polygenic hypercholesterolemia occurs at the rate of 1:20.

Key words:
total cholesterol, body mass index, age, sex, pupils


Autoři: J. Kollár 1;  P. Šimurka 2;  Š. Rosipal 3;  M. Ďatelová 4;  F. Hrubá 4
Působiště autorů: Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice 1;  Nemocnica s poliklinikou, Trenčín 2;  Nemocnica s poliklinikou, Poprad 3;  Regionálny ústav verejného zdravotníctva, Banská Bystrica 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (9): 484-492.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V rámci Národného cholesterolového programu sa vyšetrilo na Slovensku 16 384 žiakov základného školstva 10,5–13-ročných a stredných škôl 16–18,5-ročných. Vyšetril sa celkový cholesterol (TCH) a viac ako 40 parametrov, z nich telesná hmotnosť, vek, index telesnej hmotnosti, familiárna záťaž poruchami metabolizmu lipidov a ostatné. Pre porovnanie sa uvádzajú výsledky z reskríningu 761 dospelých začlenených do vekových skupín po dekádach.

Zistili sa regionálne, vekové a pohlavné rozdiely v koncentrácii TCH, aj v závislosti od sociálneho postavenia. Zmapoval sa priemer a medzné hodnoty (CI 5–95%) koncentrácie TCH nielen vo vekových skupinách, ale aj v závislosti od životnej lokality. Prínosom výskumu okrem zmapovania koncentrácie TCH je ponaučenie, že nemožno paušálne určiť medzné hodnoty i stredné hodnoty pre všetky vekové skupiny a rozličné sociálne skupiny, lebo bývajú zvyčajne rozdielne. Diskutabilná je cieľová hodnota TCH v rámci primárnej a sekundárnej prevencie, čo svedčí o tom, že jej vytýčenie si vyžaduje národný, resp. medzinárodný konsenzus. Z hereditárne podmienených hypercholesterolémií sa polygénna hypercholesterolémia vyskytuje v pomere 1:20.

Kľúčové slová:
celkový cholesterol, index telesnej hmotnosti, vek, pohlavie, žiactvo


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2006 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se