Dlouhodobé změny růstu české dětské populace


Long-term Changes in the Growth of Czech Children Population

Based on the results of six nation-wide anthropological surveys of children and adolescents and on the results of survey from year 1895 the analysis of secular trend of body height in children and adolescents in the Czech Republic (formerly the Czech countries of Czechoslovakia) was performed. The analysis is supplemented with data on body height of boys from Vienna Military Academy from the years 1800-1809. The growth data (year and sex specific height averages) were fitted by polynomial spline of 3rd order (with weighting derived from standard deviations and sample sizes).

The gradual increments of average body height of the Czech children population in age categories from 7 years to adult age is documented for boys since 1800, for girls from 1895. The greatest difference was noted for 15-year boys, where the body height increased by 30 cm over the last 200 years. Similarly, for girls the highest difference was noted for 12-year olds (18 cm between 1895 and 2001). Secular trend of body height slows down in the last decade, particularly for girls.

The period of the fastest growth, derived by differentiation of the fitted average growth curves shifts to younger age categories gradually. For boys, the period of maximum growth velocity moved from 16 to 13 years, while for girls from 11.5 to 11. Pubertal growth spurt location shift is probably connected to the sexual maturation timing changes. In the 1895, the mean age of menarche for girls was 15.6 years, whereas in 1991 and 2001, it was 13 years. The mean age of mutation for boys was 14.5 years in 1991 and it shifted to 13.8 years. This observation corresponds to a more prominent slow-down of the secular trend of body height in girls and a less prominent diminution in boys.

The 18 years old boys presently reach the average body height 180.1 cm, which means an increase of adult body height by 12 cm in comparison with the year 1895. The average age of present 18-year old girls is 167.2 cm, which is more then 10 cm higher than in 1895. In view of the changes of socio-economics conditions there is not only a gradually increased body height, but the whole developmental phase of the individual to reaching adulthood speeds up.

Key words:
body height, secular trend, growth velocity, maturation


Autoři: J. Vignerová 1;  P. Bláha 2;  M. Brabec 1;  J. Kobzová 3;  L. Krejčovský 4;  J. Riedlová 5
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha ředitel MUDr. J. Volf, PhD. 1;  Přírodovědecká fakulta UK, Praha děkan prof. RNDr. P. Kovář, CSc. 2;  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice děkan prof. RNDr. M. Papáček, CSc. 3;  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc děkan prof. PhDr. F. Mezihorák, CSc. 4;  3. lékařská fakulta UK, Praha děkan doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 5
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (5): 274-280.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Na základě výsledků šesti celostátních antropologických výzkumů dětí a mládeže a výsledků výzkumu z roku 1895 byla provedena analýza sekulárního trendu tělesné výšky dětí a dospívajících v České republice (dříve Českých zemích Československa). Analýza je doplněna údaji o tělesné výšce českých chlapců z Vídeňské vojenské akademie z let 1800–1809. Růstové křivky tělesné výšky byly pro jednotlivé věkové kategorie získány proložením průměrných hodnot polynomickým splinem řádu 3 (s použitím vah daných směrodatnými odchylkami a počty dat, z nichž byly průměry spočteny).

Postupné zvyšování průměrné tělesné výšky české dětské populace ve věkových kategoriích od 7 let do dospělosti je dokumentováno u chlapců od roku 1800, u dívek od roku 1895. Největší rozdíl je zaznamenán u 15letých chlapců, kdy se tělesná výška zvýšila za posledních 200 let o 30 cm. Tělesná výška dívek se od roku 1895 nejvíce změnila v kategorii dvanáctiletých, a to téměř o 18 cm. V posledním desetiletí můžeme zaznamenat zpomalování trendu ve zvyšování postavy, zejména u dívek.

Období nejrychlejšího růstu, odvozeného z průměrných růstových křivek jednotlivých výzkumů výpočtem jejich první derivací, se postupně posunuje do nižších věkových kategorií. Za posledních 200 let se toto období posunulo u chlapců z 16 na 13 let věku.

S posunem období rychlého růstu došlo i k posunu období pohlavního dozrávání do mladších věkových kategorií. V roce 1895 byl zaznamenán střední věk nástupu menarché u dívek 15,6 roků, v letech 1991 i 2001 to bylo 13 let. V roce 1991 byl střední věk mutace u chlapců 14,5 roků, v roce 2001 došlo k posunu na 13,8 roků. Toto zjištění koresponduje s výraznějším zpomalováním sekulárního trendu tělesné výšky u dívek a méně výrazným zpomalováním u chlapců.

Osmnáctiletí chlapci dosahují v současnosti průměrné tělesné výšky 180,1 cm, což znamená zvýšení dospělé tělesné výšky oproti roku 1895 o 12 cm. Průměrná výška současných osmnáctiletých dívek je 167,2 cm, což je o 10 cm více než v roce 1895. Vlivem změny vnějších podmínek dochází nejen k postupnému zvyšování postavy, ale k urychlení celé vývojové fáze jedince do dosažení dospělosti.

Klíčová slova:
tělesná výška, sekulární trend, růstová rychlost, pohlavní dozrávání


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×