Tělesné týrání v dětství u dospělé populace ČR:výskyt a některé souvislosti


Physical Maltreatment in Childhood in the Adult Population in the Czech Republic: Occurrenceand Some Correlations. Results of a Retrospective Study

The authors present main results of their first retrospective study of the occurrence of physical maltreatmentand punishment in children in the adult population of the Czech Republic and its correlations. The study is a partof an extensive project, which is mapping, in addition to prevalence of psychological maltreatment (abuse) ofchildren in the Czech society, physical abuse corporal and punishment.In order to detect physical maltreatment it is necessary to strictly differentiate physical abuse from corporalpunishment. The authors reflect complexity of the problems and acquaint the readers with their present evolutionwith the western world. They subsequently present a survey of selected important prevalence and incidence studiesof physical maltreatment from world literature and data from the Czech Republic.The presented research was initiated as a sociological study. In order to obtain data a method was created asa special individually administered questionnaire, verified in a pilot study. The field study itself was partlyperformed by the technique of standardized guided interview and partly by the questionnaire technique.The authors interviewed a cohort o 1104 respondents, constituting a representative sample of population in theCzech Republic at the age of 18 to 44 years from the points of view of sex (50.9% of men, 49.1% of women), ageand regional domicile (according to regions valid from January 1st, 2001). The participation of subjects in theresearch was voluntary, their anonymity was guaranteed.The responders stated in 83.1% (85.9% of men, 80.1% of women) that they experienced in their childhood someform of violence such as corporal punishment and/or physicalmaltreatment. The interviewed individuals admittedin 24.4% (26.7% ofmen and22%of women) that they were subjected to such form of treatment, which correspondsto the definition of physical maltreatment in the sense of endangerment standard and, at the same time, to thedefinition of maltreatment corresponding to „The Conflict Tactics Scale“ of prof. Straus. In 19.2% (21.7% ofmen,16.6% of women) the subjects stated that they suffered from physical consequences as a result of the physicalmaltreatment. It indicated that 19.2% of the interviewed subjects were physically maltreated, provided the harmstandard is considered as a criterion of maltreatment.

Key words:
physical abuse, corporal punishment, definition, prevalence, Czech Republic


Autoři: M. Ryšánková;  V. Bosák;  Z. Kučera;  M. Lainová
Působiště autorů: Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, Praha předsedkyně představenstva ing. Z. Baudyšová
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (5): 229-241.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají hlavní výsledky první reprezentativní retrospektivní studie o výskytu tělesného týránía trestání v dětství u dospělé populace České republiky a jeho souvislostech. Studie je součástí výzkumnéhoprojektu, který vedle tělesného týrání a trestání mapuje i prevalenci psychického týrání dětí v české společnosti.Pro detekci tělesného týrání je nezbytné jednoznačně oddělit tělesné týrání od tělesných trestů. Autoři v textureflektují složitost této problematiky a seznamují s jejím aktuálním vývojem v zemích západní kulturní orientace.Následně prezentují přehled vybraných významných prevalenčních a incidenčních studií fyzického týrání zesvětových pramenů a data z České republiky.Předkládaný výzkum byl koncipován jako sociologický. Za účelem získání dat byla vytvořena speciálnímetodika, individuálně administrovatelný tazatelský arch, ověřený v pilotním šetření. Vlastní terénní šetření byloprovedeno částečně technikou standardizovaného řízeného rozhovoru a částečně technikou dotazníku.Dotazován byl soubor 1104 respondentů, ktrý představuje reprezentativní vzorek populace České republiky vevěku od 18 do 44 let, a to z hlediska pohlaví (zastoupeno bylo 50,9%mužů a 49,1%žen), věku a regionální příslušnosti(členění podle krajů platné od 1.1.2001). Účast ve výzkumu byla dobrovolná, zaručena byla anonymita respondentů.83,1 % respondentů výzkumu (85,9 % mužů a 80,1 % žen) uvedlo, že v dětství zažilo některou z forem násilív podobě tělesných trestů a/nebo tělesného týrání. 24,4%dotazovaných (26,7%mužů a 22,0%žen) se svěřilo, žev dětství byli vystaveni takovému zacházení, které odpovídá definici tělesného týrání ve smyslu ohrožení (endengermentstandard) a zároveň vymezení tělesného týrání v souladu se Strausovou „The Conflict Tactics Scale“.19,2%(21,7%mužů a 16,6%žen) uvedlo, že v důsledku použitého fyzického násilímělo tělesné následky. Z tohoplyne, že 19,2% dotázaných bylo tělesně týráno, je-li jako kritérium týrání bráno ublížení (harm standard).

Klíčová slova:
tělesné týrání, tělesné trestání, definice, prevalence, Česká republika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se