Dlouhodobé výsledky po operaci atrézie jícnu s velkou vzdálenostípahýlů. Vliv chirurgického řešení


Long-gap Esophageal Atresia. Growth, Nutritional Status and Morbidity 2-10 Years after Operation

Aim of study:
To evaluate nutritional status, feeding, gastrointestinal and respiratory problems and quality oflife of children operated on for long - gap (LG) esophageal atresia (EA) and compare results of several surgicaltechniques.Methods: Children operated on for EA in 1992 - 2001 were included in the study. Data about feeding problems,gastrointestinal and respiratory symptoms and quality of life were collected by a questionnaire filled in by parentsof children with EA. Nutritional status evaluation was based on anthropometrical parameters: height, weight, headand arm circumference and skinfold thickness: triceps, subscapular, suprailiacal. Children with LG were dividedinto subgroups according to surgical technique - primary anastomosis (PA), delayed anastomosis (DA) andesophageal substitution - gastric transposition (GT). Children without long - gap atresia with primary anastomosisserved as a control group.Results: 37.7% children after operation for EA have feeding difficulties, 26.1% have postprandial problems.Children with LG have higher incidence of nausea, dyspnoea, diarrhea. The incidence of respiratory problems is30.4%. Dyspnoea without and after exercise (25 and 28.6%, respectively) and during the night (23.8%) are morefrequent after LG atresia. This is also true for all subgroups of LG atresia - PA, DA, GT. The average height (-0.56 SD),weight (-0.82 SD), head (-0.51 SD) and arm circumference (-0.81 SD) are below the population average. ChildrenwithDAhave the worst results in the subgroups of LG: height -1.47 SD, weight -1.57 SD. Quality of life is consideredto be good in 69.1%, favorable in 25%, unfavorable in 5.9%. There are no statistically significant differences inquality of life evaluation in the subgroups.Conclusion: According to the results of long term follow up delayed anastomosis seems to be the least successfulmethod in the treatment of long - gap esophageal atresia.

Key words:
long-gap esophageal atresia, esophageal substitution, primary anastomosis, delayed anastomosis,gastroesophageal reflux, nutritional status


Autoři: J. Kalousová;  J. Stýblová;  J. Šnajdauf;  R. Fryč;  K. Pýcha;  O. Petrů;  D. Pachmannová;  L. Tomášek 1
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc. Státní ústav radiační ochrany, Praha1 ředitel ing. R. Filgas
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (5): 219-224.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zhodnotit stav výživy, poruchy příjmu potravy, gastrointestinální a respirační obtíže a kvalitu životau dětí operovaných pro atrézii jícnu (AJ) s velkou vzdáleností pahýlů, tzv. long-gap (LG). Srovnat výsledky různýchchirurgických řešení.Metodika: Do studie byly zařazeny děti operované pro AJ v letech 1992 - 2001. Údaje o výskytu polykacích,gastrointestinálních a respiračních obtíží a hodnocení kvality života dětí byly získány z dotazníku vyplněnéhorodiči dětí. Nutriční stav dětí byl hodnocen na základě antropometrických parametrů - výšky, hmotnosti, obvodupaže a hlavy a kožních řas: tricipitové, subskapulární a suprailiakální. Byly srovnány výsledky získané od dětí s AJLG ve skupinách podle operačního řešení - primární anastomóza (PA), odložená anastomóza (OA), náhrada jícnužaludkem transponovaným do hrudníku (NJ) - s kontrolní skupinou dětí s AJ non-LG, u kterých byla provedenaprimární anastomóza.Výsledky: 37,7 % dětí po operaci AJ má polykací potíže, 26,1 % má potíže po jídle. U dětí s LG se častějivyskytují nauzea, dušnost, průjmy. Celkový výskyt respiračních symptomů je 30,4 %. Děti s LG mají častějiklidovou i námahovou dušnost (25, resp. 28,6 %) a noční dechové obtíže ve 23,8 %. Podskupiny LG podleoperačního řešení se liší od kontrolní skupiny v incidenci pocení a dušnosti po jídle (OA), nevolnost je častějšíu skupin OA a NJ, všechny podskupiny mají vyšší výskyt klidové, námahové i noční dušnosti. Děti po operaci AJse liší od populačního průměru pro výšku (-0,56 SD), hmotnost (-0,82 SD), obvod hlavy (-0,51 SD), obvod paže(-0,81 SD). V podskupinách jsou nejhorší výsledky u OA: výška -1,47 SD, hmotnost -1,57 SD. Kvalita života jehodnocena příznivě. Pro celý soubor v 69,1%dobrá, ve 25%uspokojivá a v 5,9%málo uspokojivá. Podskupinyse statisticky významně neliší.Závěr: Podle výsledků dlouhodobého sledování se odložená anastomóza jeví jako nejméně úspěšná v řešeníatrézie jícnu s velkou vzdáleností pahýlů. Pacienti mají po tomto typu operace nejvíce nepříjemných symptomůa obtíží, jejich nutriční stav je nejhorší.

Klíčová slova:
atrézie jícnu, long-gap, náhrada jícnu, primární anastomóza, odložená anastomóza, nutričnístav, gastroezofageální reflux, mortalita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se