Kouření matek po porodu významně přispívá k vyšší nemocnostinovorozenců a kojenců


Smoking of Mothers after Delivery Significantly Contributes to Higher Morbidity in Newbornsand Suckling Infants

Six months after the delivery, the women in observed cohort were sent further questionnaire of ELSPAC set,PN-6/2 („My child“): the questions explored the nutrition, health status and behaviour of the child in the time afterthe delivery. Smoking habits of mothers were investigated in questionnaire PN-6/1, sent out in the same term. Thedifferences between the sets of children born to smoking and non-smoking mothers were statistically assessed withuse of SPSS and EPI INFO programmes.4,581 women answered the questions within investigation half a year after the delivery. 76.2% of them did notsmoke at all, 16.8% smoked less than 10 cigarettes a day and 7.0% smoked more than 10 cigarettes a day. At least7% of children born to non-smoking mothers, 14% of children born to weak smokers and 45% of children bornto middle and strong smokers stayed certain time a day in a smoky spaces. In six months, 30% of non-smokingand 2.6% of smoking women breast fed their children.Mothers who were smoking in the time of six months after delivery gave more often that their children weresuffering from more severe health problems, respectively that they were sick nearly all the time. The children ofsmokers showed significantly increased frequency of all observed signs of respiratory system damages includingthe complications (middle ear inflammations). In the first half a year of life, almost twice as much of children ofstrong smokers were admitted to hospital when compared to children of non-smoking mothers (17.7% vs. 9.6%).Only two (!) mothers from all set admitted, that respiratory problems of the child could be related to its stayin smoky space. This alarming absence of knowledges about riskiness of passive smoking has to be solved asa priority by widely concieved health education.

Key words:
passive smoking, infants morbidity


Autoři: L. Kukla 1;  D. Hrubá 2;  M. Tyrlík 3
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno1 vedoucí prof. MUDr. J. Holčík, DrSc. Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno2 vedoucí prof. MUDr. Z. Brázdová, DrSc. Psychologický ústav FF MU, Brno3 vedoucí prof. PhDr. M. Svoboda, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (5): 225-228.
Kategorie: Články

Souhrn

Za 6 měsíců po porodu byl ženám ve sledované kohortě zaslán další ze série dotazníků ELSPAC, označenýPN-6/2 („moje dítě“): zkoumal výživu, zdravotní stav a chování dítěte v době po porodu. Kuřáctví matek bylozjišťováno dotazníkem PN-6/1, rozesílaném ve stejném termínu. Rozdíly mezi soubory dětí kouřících a nekouřícíchmatek byly hodnoceny statisticky v programech SPSS a EPI INFO.V šetření za půl roku po porodu odpovědělo 4581 žen: z nich 76,2 % nekouřilo, 16,8 % kouřilo méně než 10cigaret za den a 7,0%kouřilo denně více než 10 cigaret. V zakouřeném prostředí pobývalo denně po nějakou dobunejméně 7%dětí nekuřaček, 14%dětí slabých kuřaček a 45%dětí středně silných a silných kuřaček.V6měsícíchkojilo 30% nekouřících a 2,6% kouřících žen.Matky, které za půl roku po porodu kouřily, častěji uváděly, že jejich děti měly závažnější zdravotní problémy,resp., že byly téměř stále nemocné. Děti kuřaček měly významně zvýšenou frekvenci všech sledovaných znakůpoškození respiračního ústrojí, včetně komplikací (zánětů středouší).Vprvním půlroce života bylo hospitalizovánotéměř dvakrát více dětí silně kouřících matek než nekuřaček (17,7% vs. 9,6 %).Jen dvě (!) matky z celého souboru uvedly, že dechové obtíže dítěte mohou souviset s jeho pobytem v zakouřenémprostředí. Tato alarmující absence znalostí o rizikovosti pasivního kouření musí být prioritně řešena širocepojatou zdravotní výchovou.

Klíčová slova:
pasivní kouření, nemocnost kojenců

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se