Kvalita života a jej význam v detskej a dorastovej psychiatrii


Quality of Life and its Importance in Child and Adolescent Psychiatry

The authors submit the concept of quality of the life of a child with a mental disorder. The multidimensionalconcept of quality of life includes subjective wellbeing as the emotional component, satisfaction in different spheresof life as the cognitive component, and functioning in social roles as the performance component. The quality oflife related to the health status is focused on the subjective evaluation of the somatic, mental, social and functionalaspect of the child’s health status. The authors discuss psychopathological, therapeutic, personal, social andecological factors of the quality of life.The concept of quality of life in child and adolescent mental disorders can be perspectively used as a criteriumof therapeutic decision taking, planning of clinical care of patients also when evaluating the effectiveness of a certaintype of treatment with special importance in chronic diseases.

Key words:
quality life, psychic disorders, child and adolescent age


Autoři: I. Ondrejka;  M. Drímalová;  A. Mažgútová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, Oddelenie detskej psychiatrie, Martin prednostka MUDr. M. Drímalová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (2): 85-88.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je predložený koncepčný rámec kvality života dieťaťa s psychickou poruchou. Multidimenzionálnakoncepcia kvality života zahŕňa subjektívnu pohodu ako emočnú komponentu, spokojnosť v rozličných oblastiachživota ako kognitívnu komponentu a fungovanie v sociálnych rolách ako výkonovú komponentu. Kvalita životavzťahujúca sa k zdravotnému stavu je zameraná na subjektívne hodnotenie somatického, psychického, sociálnehoa funkčného aspektu zdravotného stavu dieťaťa. V práci sú diskutované psychopatologické, terapeutické, osobné,sociálne a ekologické činitele kvality života.Koncepciu kvality života pri detských a dorastových psychických poruchách možno perspektívne využiť akokritérium pri terapeutickom rozhodovaní, plánovaní klinickej starostlivosti o pacientov aj pri posúdení efektívnostiurčitej liečby s osobitým významom pri chronicky prebiehajúcich chorobách.

Klíčová slova:
kvalita života, psychické poruchy, detský a dorastový vek

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se