Intratracheální insuflace plynu v kombinaci s konvenční a nekon-venční umělou plicní ventilací -nové možnosti ventilační podpory


Intratracheal Insufflation of Gas Combined with Conventional and Non-conventional Artifi-cial Pulmonary Ventilation -New Possibilities of Assisted Ventilation

Intratracheal gas insufflation (TGI)is considered an effective supplement of artificial pulmonary ventilation(UPV)reducing the PaCO2 level along with reduction of its pressure and volume effects by reducing the ventilationvolume (VT).The principle of the effect of TGI is reduction of the ventilation dead space (VD)by rinsing it withfresh gas brought in to the level of the carina.Due to reduction of VD the ratio VT/VD changes and thus also theconditions for alveolar ventilation (VA)change.It is obvious that during non-conventional ventilation regimes suchas in particular high frequency oscillation ventilation (HFOV)when VT is close to VD the change of their ratio willplay an important role during the blood gas exchange.Authors ’investigation was made with the objective tocompare the effect of a combination of TGI with conventional UPV (CV)and with HFOV on blood gas exchange,pressure and volume parameters of ventilation and to assess the optimal TGI flow (QTGI)to achieve an effect onPaCO2,PaO2 and VT ensuing from reduction of VD.For investigation of each method and their comparison twogroups of nine healthy rabbits were used (weight 1.8 -3.2 kg),with air ventilation (FiO2 =0.21).For CV and HFOVvolume controlled ventilation was selected. Measurements and main results:A statistically significant drop of PaCO2 (-3.9 ±0.9 Torr),increase of PaO2(8.2 ±3.6 Torr)and decline of VTCELK (-12 ±3.1 %)during combination CV+TGI is apparent already during a flowof QTGI =0.5 l/min (for all variables p

Key words:
artificial pulmonary ventilation,tracheal gas insufflation,high frequency oscillatory ventilation


Autoři: V. Zábrodský;  J. Melichar 1;  K. Roubík 2
Působiště autorů: Dětská klinika IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice Krč, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Novák, CSc. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, 1 ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ČVUT, Elektrotechnická fakulta, Katedra radioelektroniky, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (6): 290-295.
Kategorie: Články

Souhrn

Intratracheální insuflace plynu (TGI)je uznávaným účinným doplňkem umělé plicní ventilace (UPV)snižují-cím hladinu PaCO2 společně se snížením jejich tlakových i objemových účinků pomocí zmenšení dechovéhoobjemu (VT).Principem efektu TGI je redukce ventilačního mrtvého prostoru (VD)jeho vymýváním čerstvýmplynem přiváděným na úroveň kariny.Zmenšením VD se pochopitelně mění poměr VT/VD,a tudíž se zlepšujíi podmínky alveolární ventilace (VA).Je zřejmé,že při nekonvenčních ventilačních režimech,jako je předevšímvysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV),kdy se VT blíží VD,bude změna jejich poměru hrát významnou úlohupři výměně krevních plynů.Studii autoři provedli s cílem porovnat efekt kombinace TGI s konvenční UPV (CV)a s HFOV na výměnu krevních plynů,tlakové i objemové parametry ventilace a stanovit optimální průtok TGI(QTGI)k dosažení efektu na PaCO2,PaO2 aVT daného redukcí VD.Pro studium každé z metod a jejich srovnáníbyly použity 2 skupiny po 9 zdravých králících (váha 1,8 -3,2 kg)při ventilaci vzduchem (FiO2 =0,21).Pro CVi HFOV byla zvolena objemově řízená ventilace.Měření a hlavní výsledky:Statisticky významný pokles PaCO2 (-3,9 ±0,9 torrů),zvýšení PaO2 (8,2 ±3,6 torrů)a pokles VTCELK (-12 ±3,1 %)při kombinaci CV+TGI se objevuje již při průtoku QTGI =0,5 l/min (pro všechnyveličiny p

Klíčová slova:
umělá plicní ventilace,tracheální insuflace plynu,vysokofrekvenční oscilační ventilace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×