Autoimunitní polyglandulární syndrom 1. typu: Klinický průběhu 22 dětí a mladých dospělých ze střední a východní Evropy


Clinical Course in 22 Children and Adultsfrom Central and Eastern Europe

Autoimmune polyglandular syndrome type 1 (APS-1), also called Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal Dystrophy (APECED; OMIM 240300) according to the spectrum of clinical features, is a rarebut very serious monogenic condition. Clinically,APS-1 is characterized by at least two of three major components- mucocutaneous candidiasis, hypoparathyroidism and Addison’s disease. During the lifespan, immune-mediatedfailure of additional endocrine glands and some non-endocrine organs usually develops. The defective gene inAPS-1was discovered in 1997,mapped to chromosome 21 (21q22.3) and is referred to as AIRE (Autoimmune Regulator).It encodes a transcription factor (AIRE protein) expressed mainly in the thymus and lymph nodes. AIRE probablysubstantially contributes to the establishment of central immune tolerance. Authors analyzed the clinical courseof APS-1 in 22 children and young adults from 5 Central- and Eastern-European countries (age 4 - 22 years, median16) with previously detected AIRE gene defects. The first sign of the disorder appeared at 0.3 - 16 years (median6). The earliest and most frequent disease components included hypoparathyroidism (91 % patients) and/ormucocutaneous candidiasis (82 %) which manifested from the first year of life. Addison’s disease developed in82%of patients not earlier than at the age of 4 years. Less frequent disease components included hypothyroidism(32%of subjects; diagnosed after the 7th year), atrophic gastritis (27 %; after the 6th year) and some others. Thediagnosis of APS-1 makes possible a consistent follow-up, early detection and therapy of additional features. Thefuture research on AIRE gene and AIRE protein may contribute to the understanding of basic mechanisms ofimmune tolerance, and possibly to the development of new therapies of autoimmune conditions.

Key words:
autoimmune polyglandular syndrome type 1,APECED, AIREgene,AIREprotein, mucocutaneouscandidiasis, hypoparathyoidism, Addison disease


Autoři: J. Lebl 1;  D. Čiháková 1;  A. Šedivá 2;  Pracovní Skupina Mewpe-Aps- 1
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, 1 přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 2 přednostka doc. MUDr. J. Bartůňková, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (12): 679-684.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1 (APS-1) zvaný podle spektra klinických projevů také autoimunitnípolyendokrinopatie-kandidóza-ektodermální dystrofie (APECED; OMIM 240300), je vzácné, ale velmizávažné monogenně podmíněné onemocnění. Klinicky je APS-1 charakterizován přítomností alespoň dvou ze třízákladních projevů - mukokutánní kandidózou, hypoparatyreózou a Addisonovou nemocí. Během života seobvykle rozvíjí imunitně podmíněné selhání funkce dalších endokrinních žláz i některých neendokrinních orgánů.V roce 1997 bylo zjištěno, že příčinou APS-1 jsou mutace v genu AIRE (Autoimmune Regulator), umístěném na21. chromosomu (21q22.3). Produktem AIRE genu je transkripční faktor zvaný AIRE protein, který je exprimovánpředevším v thymu a lymfatických uzlinách a významným způsobem zřejmě reguluje imunologickou toleranci.U skupiny 22 dětí a mladých dospělých z 5 zemí střední a východní Evropy (věk 4 - 22 let; medián 16 let),u kterých byl v předcházející studii prokázán defekt v AIRE genu, autoři analyzovali klinický průběh onemocnění.První příznak nemoci byl zjištěn v 0,3 - 16 letech (medián 6 let). Prvními a nejčastějšími projevy APS-1 bylyhypoparatyreóza (91 % pacientů) a/nebo mukokutánní kandidóza (82 %), které se manifestovaly u jednotlivýchdětí počínaje prvním rokem života. Addisonova choroba se projevila až po 4. roce věku a postihla 82%pacientů.Mezi vzácnější součásti APS-1 patřily např. hypotyreóza (32%pacientů, manifestace po 7. roce věku) a atrofickágastritida (27 %, po 6. roce věku), ale i řada dalších. Rozpoznání APS-1 zajistí postiženým dětem cílené sledovánía šanci na včasné odhalení a léčení dalších složek nemoci. Další výzkum AIRE genu a AIRE proteinu může přispětk objasnění základníchmechanismů imunologické tolerance, případně i k objevu novýchmožností léčby autoimunitníchonemocnění.

Klíčová slova:
autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1, APECED, AIRE gen, AIRE protein, mukokutánníkandidóza, hypoparatyreóza, Addisonova nemoc

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se