Somatický vývoj chlapců v prepubertě a nástupu puberty


Somatic Development of Boys during the Prepubertal Period and at the Onset of Puberty

The age range of the prepubertal developmental period in boys is between the age of 6 and 7 years resp. andthe age of 12 (in girls between 6 and 10 years). The upper borderline of this interval displays, however,a considerable interindividual variability as regards the onset of puberty. Based on an analysis of 67 anthropomet-ric and functional parameters in a group of 763 healthy boys aged 7 to 13 years the author evaluated developmentalcorrelations and trends typical for the period of prepuberty and the onset of the pubertal growth acceleration. Itwas confirmed that prepuberty is the period of relative developmental quiescence when the development ofdifferent somatic parameters is slow and proportional. An exception is to a certain extent only height and signsassociated with it (length of the upper body segment, length of the lower extremity etc.) where at the age of cca 8years a mild growth acceleration was found described as mid-growth spurt. A typical phenomenon of prepubertyin boys is a change in the subcutaneous fat distribution from the peripheral type to the centripetal one. Thisphenomenon can be recorded already from the age of 7 years, the general change of this ratio can be reliablyconfirmed however only after the age of 15 years. At the onset of the pubertal growth acceleration which in boysis on average between the age of 12 and 14 years the dynamics of growth of different somatic parameters increaseagain markedly.

Key words:
prepuberty, onset of puberty, boys, somatic growth and development, body composition, distribu-


Autoři: P. Sedlák
Působiště autorů: Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (6): 370-374.
Kategorie: Články

Souhrn

Věkové vymezení prepubertální vývojové periody představuje u chlapců rozmezí mezi 6., resp. 7. až 12. rokem(u dívek mezi 6. až 10. rokem). Horní hranice tohoto intervalu však podléhá značné interindividuální variabilitěnástupu puberty. Na základě analýzy 67 antropometrických a funkčních parametrů celkového souboru 763zdravých chlapců ve věku od 7 do 13 let byly zhodnoceny vývojové závislosti a trendy, typické pro obdobíprepuberty a počátek pubertální růstové akcelerace. Celkově se potvrdilo, že prepuberta je obdobím relativníhovývojového zklidnění, ve kterém je vývoj jednotlivých somatických parametrů pozvolný a proporcionální. Výjim-ku do určité míry představují pouze tělesná výška a znaky s ní spojené (délka horního segmentu těla, délka dolníkončetiny apod.), u kterých bylo nalezeno v průměru okolo 8. roku mírné růstové urychlení, označované jakomid-growth-spurt. Typickým jevem prepuberty u chlapců je změna distribuce podkožního tuku z periferního typucentripetálním směrem. Tento jev je možno zachytit již od 7. roku, celkovou změnu tohoto poměru je však možnospolehlivě potvrdit až po 15. roce. V počátku pubertální růstové akcelerace, který je v průměru u chlapců kladendo období mezi 12. až 14. rokem, se dynamika růstu jednotlivých somatických parametr ů opět výrazně zvyšuje.

Klíčová slova:
prepuberta, nástup puberty, chlapci, somatický růst a vývoj, tělesné složení, distribuce podkož-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se