Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD. jubiluje.


Autoři: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.;  Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 56, 2020, No. 4, p. 231-232
Kategorie: Osobní sdělení


Začiatkom októbra 2020 oslávil významné životné jubileum – 70 rokov, prednosta Ústavu patologickej anatómie LFUK a UNB v Bratislave prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., popredný predstaviteľ slovenskej i európskej patológie, vysokoškolský pedagóg.

Ľudovít Danihel sa narodil v rodine inžiniera ekonómie v Bratislave, kde prežil svoje detské roky, navštevoval základnú školu (ZDŠ Hlboká) a strednú školu (SVŠ Metodova)  (1966-1969). Po maturite absolvoval vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1969-1975), ktorú ukončil s vyznamenaním.

Hneď po promócii v auguste 1975 nastúpil na Ústav patologickej anatómie LFUK ako asistent a pokračoval neskôr ako odborný asistent. V duchu tradícií bratislavského univerzitného pracoviska získal výborné základy a prehľad tak vo všeobecnej, ako aj v klinickej patológii a potrebnú zdravotnícku kvalifikáciu. V roku 1979 zložil atestáciu I. stupňa  a v roku 1990 atestáciu II. stupňa z patológie.

Na Ústave patologickej anatómie sa od začiatku venoval aj vedecko-výskumnej činnosti  a v roku 1986 po úspešnej  obhajobe dizertačnej práce „Fluorescenčný dôkaz katecholamínov v srdci“ získal titul kandidáta lekárskych vied  (CSc.). V roku 1990  habilitoval na tému  „Gestačná trofoblastová choroba“ na docenta patologickej anatómie,  v roku 1996 úspešne obhájil inauguračnú prednášku s názvom „Choriokarcinóm – súčasné možnosti diagnostiky“  a v r. 1997 ho prezident SR menoval za univerzitného profesora v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.  

Profesionálne sa venoval a venuje najmä aplikovanej diagnosticky orientovanej imunohistochémii a gynekopatológii s dôrazom na trofoblastovú chorobu. V tejto oblasti absolvoval aj viacero zahraničných študijných pobytov vo Viedni, kde sa v pracovnej skupine prof. Breiteneckera zdokonaľoval vo využívaní najnovších imunohistochemických metodík. Jeho aktivity v tomto smere sú obci domácich i zahraničných patológov dobre známe v podobe jeho pútavých kongresových vystúpení, ako aj vedeckých a odborných publikácií. Po absolvovaní príslušných postgraduálnych školení bol v r. 1990 vymenovaný za krajského odborníka pre oblasť trofoblastovej choroby. Preto bolo viac ako prirodzené, že v r. 1993 patril medzi spoluzakladateľov národného Centra pre gestačnú trofoblastovú chorobu MZ SR, v ktorom vedie oddelenie histopatologickej diagnostiky. Pôsobnosť prof. Danihela v tejto oblasti prekročila hranice Slovenska, keďže konzultačne posudzuje bioptické prípady trofoblastovej choroby aj pre viaceré zahraničné pracoviská. Jeho odborná kvalifikácia, výborné jazykové znalosti najmä z nemčiny a dobrá profesionálna povesť, viedli aj k tomu, že na základe pozvania viedenského univerzitného pracoviska prednášal každoročne vybrané kapitoly z gynekopatológie aj v rámci pregraduálnej medicínskej výučby na tamojšej univerzite (1995-2000).

Najlepším osvedčením jeho pracovných aktivít a výsledkov vedecko-výskumnej činnosti boli pozvania prednášať na zjazdy Rakúskej spoločnosti patológov vo Viedni (1993-1998) a Gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti v Grazi (1996) ako aj na svetový kongres trofoblastovej choroby v Jeruzaleme (1998). Prednášal na početných svetových, európskych a iných medzinárodných kongresoch od mexického Acapulca cez brazílske Sao Paulo až po grécke Thessaloniki, často ako „invited speaker“.

Prof. Danihel je spoluautorom  viacerých vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc, skrípt a iných učebných textov, autorom a spoluautorom 36 vedeckých prác v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch a okolo 600 vedeckých a odborných prác a publikovaných abstraktov z domácich a zahraničných vedeckých konferencií a kongresov s vyše 500 citáciami registrovanými v medzinárodných citačných indexoch a s vyše 250 ostatnými citáciami.

Bol a je hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedecko-výskumných úloh, z toho najvýznamnejšie sú: Identifikácia biologicky aktívnych látok trofoblastu za fyziologických a patologických stavov (2000-2002). Imunohistochemická a molekulovo-genetická analýza karcinómu endometria (2008-2010). Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka (2011-2014).

Kvalita jeho publikačnej aktivity bola odmenená viacerými cenami, napr. Cena za najlepšiu publikáciu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (1977), Cena za najlepšiu publikáciu Československej spoločnosti patológov (1989, 2000), Cena Slovenskej spoločnosti patológov (2003), Guothova cena Predsedníctva SLS (1994).

Prof. Danihel žije veľmi aktívne a prispieva k rozvoju slovenskej a československej patológie, klinickej medicíny a vedy aj v ďalších smeroch. Okrem pregraduálnej výučby patológie na LFUK je aktívnym prednášateľom na postgraduálnych doškolovacích kurzoch, členom skúšobných komisií pre špecializačné štúdium z patológie. Na fakulte pôsobí aj vo funkcii člena štátnicových komisií. Je garantom doktorandského študijného programu v študijnom  odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo (školiteľ aj predseda komisie pre obhajoby dizertačných prác) a garantom habilitačného konania a inauguračného konania v tomto akreditovanom odbore na LFUK v Bratislave. V rokoch 1991-1994 vykonával funkciu prodekana a v rokoch 1994-1997 prvého prodekana LFUK v Bratislave. Členom Vedeckej rady LFUK bol v rokoch 1991-1997 a opäť od roku 2003 až doteraz. Členom Vedeckej rady UK bol v rokoch 2000-2002, 2010-2019. Od roku 2002 je prednostom Ústavu patologickej anatómie LFUK v Bratislave.

Prof. Danihel je členom Československej spoločnosti patológov (1990-1994, vedecký sekretár) členom  Slovenskej spoločnosti patológov SLS (1994-1998, vedecký sekretár, 1998-2007, prezident), Imunohistochemickej spoločnosti SLS, Slovenskej gynekologickej spoločnosti SLS, Slovenskej divízie medzinárodnej akadémie patológov (SDIAP) (1994-1998, zakladajúci člen a prvý prezident; 1998-2007, viceprezident; 2007-2010, prezident), Svetového združenia spoločností patológov (WASP), Európskej spoločnosti patológov. Je aj členom redakčných rád časopisov Česko-slovenská patologie, Gynekológia pre prax, Praktická gynekológia, Derma.

Prof. Danihel je držiteľom Pamätnej medaily UK a Pamätnej medaily LFUK z príležitosti 100. výročia založenia UK a LFUK, Striebornej medaily LFUK a Zlatej medaily LFUK, Striebornej medaily SLS (2000) a Zlatej medaily SLS (2010), Medaily založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti (2016) a Hynkovej medaily LFUK (2020). Je aj čestným členom Spolku slovenských lekárov v Bratislave (2016). Predsedníctvo SLS mu pri príležitosti súčasného jubilea udelil čestné členstvo Slovenskej spoločnosti patológov SLS.

Voľné chvíle venuje náš jubilant rodine. Manželka Angelika je zubná lekárka, deti - dcéra Angelika je inžinierka ekonómie a s manželom vychovávajú synčeka Miška. Syn Ľudovít je lekár, pracuje ako odb. asistent na III. chirurgickej klinike LFUK v Bratislave. 

Rád navštevuje kultúrne podujatia, ako koncerty a divadelné predstavenia. Obľubuje vychádzky do prírody a rekreačne sa venuje lyžovaniu.

Vážený pán profesor, milý Ľudo. Pri príležitosti Tvojho významného životného jubilea Ti, nielen vo svojom mene, ale iste aj v mene Tvojich spolupracovníkov, kolegov, celej obce slovenských i českých patológov, ale i klinikov prajeme najmä veľa zdravia, ale aj úspechov v ďalšej tvorivej práci, radosti a spokojnosti v osobnom živote v kruhu rodiny a priateľov.

Ad multos annos.

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se