Zápis ze schůze výboru 19. 11. 2020


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 95, 2020, No. 6, p. 224-226
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Praha 19. 11. 2020

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Pásková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, prim. Duchková (připojena telefonicky)

Čas: 10:00–12:15 hod.

PROGRAM

A) Projednáno

Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 17. 9. 2020 – rozeslán e-mailem, opraven podle připomínek a vystaven.

B) Nově projednáno

1. Zhodnocení konference ke 101. výročí časopisu            Čs. Derm. v Praze dne 24. 9. 2020

V sále 140 účastníků, další připojeni on-line. Hodnoceno pozitivně. Záznam je dosud k dispozici na www.dermaupdate.cz. Diskutováno vytvoření abstraktů z kongresu k publikaci v časopise Čs. Derm.

2. Metodický pokyn pro venerologii (prof. Resl)

Na přelomu roku 2019/2020 s pomocí SZÚ a ZČU v Plzni vydal kolektiv autorů knihu „Základy depistáže a organizace venerologické práce a STI“. Dlouhá leta podobná publikace nevznikla a cílem mělo být především zlepšení práce v celé ČR. Legislativa v oblasti STI byla a je stále velmi rozporuplná. Vlivem změn organizace ve zdravotnictví, především privatizací, došlo k narušení vazeb a vznikají i výpadky v péči.

Z těchto důvodů jsme usilovali i o vydání nového Metodického pokynu STI, který prošel vnitřním i vnějším připomínkovým řízením. Proto jsme jej i zabudovali do nové publikace. V současnosti vznikla paradoxní situace, že především vlivem epidemiologické situace se Sars-Covid-19 došlo k oddálení vydání tohoto předpisu a bohužel vlastně důležitá součást knihy, která měla zkvalitnit venerologickou práci, není zatím v platnosti. Knihu jsme chtěli poskytnout i pro důležitost a návaznost práce nejen členům koordinační skupiny HIV/AIDS, ale i účastníkům odborných setkání. Dověděli jsme se, že existuje ještě jeden sporný bod.

V Metodickém pokynu jsme použili termínu „Venerologická centra“. Měli jsme na mysli především velké nemocnice, hlavně fakultní (jsou vyjmenované taxativně a jmenuje je Dermatovenerologická společnost + MZ), které ostatně i nyní vykrývají případné výpadky práce v praxi. Poměrně dost nechápeme, kdy ve zdravotnictví jsou centra z řady důvodů, proč v tak důležité práci, jakou je venerologie, být nemohou!? Vadí-li to, mohlo by se nahradit centrum slovem „páteřní“ nebo „kmenová“ pracoviště. Již nyní takto fungují a jsou centry většiny moderních laboratorních metod, sporné diagnostiky, depistáže a edukace.

Prof. Arenberger se pokusí intervenovat na VZP a MZ ČR. Diskutována možnost distribuce publikace Resl a kol. (výtisky jsou zatím deponovány u prof. Resla).

3. Aktivity SADu (referuje doc. Ettler)

Ve snaze zvýšit ohodnocení oboru bylo zahájeno jednání s vedeními zdravotních pojišťoven. Prof. Arenberger se ujal jednání s VZP (viz bod 4), výbor SADu + OAKS s ostatními pojišťovnami. Bylo nakročeno v několika směrech.

Dohodovací řízení pro rok 2021, ve kterém má nejvíce plných mocí ČLK, a zastupuje tak segment ambulantních specialistů:

  • Navýšení o 10 % hodnoty práce lékaře (mělo by být vodítkem i pro navýšení hodnoty výkonů).
  • Stanovení nepodkročitelnosti 1 bod > 1 Kč, základní hodnotu bodu 1,05 Kč, bonifikace až 1,15 Kč.
  • Výpočet zvýšení PURO o 5–17 %, opět podle splnění bonifikačních požadavků.
  • Při vykázání ošetření < 100 pojištěnců dané pojišťovny za rok bude platit výkonový systém bez regulací.

Proběhla jednání (SAD s OAKS) s vedeními zaměstnaneckých pojišťoven (mimo VZP), kde byly předloženy tyto návrhy pro rok 2021:

  • Programy kvality Lupénka + Ekzém + (s nutností hodnotit PASI/SCORAD zahrnutých pacientů do zvláštního registru – zapojený dermatolog by dostával odměnu za pacienta a nebyl regulován) – od ledna 2021.

Nové kódy:

  • Preventivní vyšetření kožních lézí, které by vykazoval spolu s cíleným vyšetřením: preventivní kód (352b.)• Ruční dermatoskop (108b.)
  • Přičítací kód za další diagnózu (176 b.)

Edukace pacienta s chronickou kožní chorobou 2x/rok, 30 min. (přičíst ke kódu klinického vyšetření).

Navýšit hodnocení stávajících kódů pomocí prodloužení časů: 44021 (o 30 min), 44022 (o 10 min.), 44023 (o 5 min.)

Centrová léčba: zavést nová kritéria pro Centrum, možnost rozšíření žádostí.

Všechny tyto uvedené návrhy jsou zatím v jednání, ZP signalizují určitý vstřícný postoj.

4. VZP – jednání o některých navýšeních                             (prof. Arenberger)

Letos je domluven na dvou jednáních prof. Arenbergera na VZP od 1. 10. 2020 signální kód pro ruční (optickou) dermatoskopii – neonkologický (kód 44400), onkologický (kód 44401), který bude následován onkologickou péčí (oba kódy je nutné individuálně nasmlouvat u regionální pobočky VZP). Letos bez bodového ocenění, vhodné je zahájit vykazování, aby VZP měla podklady pro ocenění kódů. Navržená je v této souvislosti následně bonifikace lékařů, kteří provádějí preventivní vyšetření. Při výkazu u více než 30 % chronických pacientů pak bude 100% bonifikace – při nižším zastoupení se bonifikace snižuje (pod 15 % se již nebonifikuje). Při preventivních vyšetřeních u více jak 60 % běžných pacientů je 100% bonifikace, při nižším zastoupení se snižuje, pod 30 % vyšetřených se již nebonifikuje.

VZP navrhuje, aby u pacientů, kteří s ohledem na výsledek optické dermatoskopie vyžadují vyšetření vícekrát než jednou ročně, byl vykazován výkon dispenzární péče (tím dojde současně k odlišení od preventivního vyšetření běžné populace).

5. Atestace z dermatovenerologie v Hradci Králové

Bude se konat ve dnech 23.–24. 11. 2020. Přihlášeno 10 uchazečů a 1 z dětské dermatologie.

6. Léková agenda (dr. Benáková)

Bereme na vědomí – dermatolog nepreskribuje:

Mavenclad – kladribin v indikaci RS.

Revlimid – lenalidomid v indikaci mnohočetného myelomu.

Cosentyx – sekukinumab v indikaci axiální spondylartritidy – SÚKL nepřiznal úhradu. Dermatologické indikace beze změn.

Flixabi – biosimilární infliximab v indikaci RA. Dermatologické indikace beze změn.

Onivyde – irinotekan k léčbě karcinomu pankreatu.

Stelara – ustekinumab v indikaci morbus Crohn. Dermatologické indikace beze změn.

Hulio – biosimilární adalimumab v indikaci RA. Dermatologické indikace beze změn.

Benepali – biosimilární etanercept v indikaci RA.

Esbriet – pirfenidon k léčbě idiopatické plicní fibrózy.

Bez připomínek:

Roferon a Introna interferon alfa-2a, 2b. Dermatologické indikace se nemění – znění viz níže.

Interferon alfa-2a je hrazen u:

c) kožního T-buněčného lymfomu u pacientů, u kterých došlo k progresi choroby a kteří nereagují na zavedenou terapii, nebo pro ně konvenční terapie není vhodná;

d) v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. IIb, IIc a III (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů;

Interferon alfa-2b je hrazen u:

c) v léčbě maligního melanomu adjuvance u st. IIb, IIc a III (T4N0 nebo TXN1) max. 52 týdnů.

Enbrel, Humira, Idacio – adalimumab, etanercept a golimumab v pediatrické indikaci – nás se týká dětská psoriáza. Indikace a podmínky úhrady se nemění.

Ebewe, Trexan – metotrexát p. o., sjednocení omezení na odbornost s ostatními p. o. metotrexáty na E/REV, DER, ONK, HEM, GYN.

7. Faktura za web (derm.cz)

Výbor ČDS schválil proplacení faktury za web ČDS ve výši 10 080 Kč za půl roku.

8. Členství v EADV

Výbor ČDS podporuje i nadále členství v EADV.

9. Žádost agentury We Make Media

Žádost o rozeslání časopisu Psoriasis News členům ČDS (prostřednictvím ČLS JEP). Výbor ČDS souhlasí.

10. Centra biologické léčby

Prof. Třešňák Hercogová žádá vyjádření ČDS ke zřízení Centra biologické léčby v soukromém zařízení v Praze 6. Výbor ČDS žádost podpoří za předpokladu, že bude prováděno řádné zadání dat do registru biologické léčby Biorep z centra biologické léčby dermatovenerologického oddělení/kliniky Nemocnice na Bulovce, kde je prof. Třešňák Hercogová přednostkou (jedná se o jediné dermatologické centrum v ČR, které data do registru nezadává). Ostatní podmínky pro centrum prof. Třešňák Hercogová splňuje, tj. jakmile budou doplněna data do Biorepu, výbor vydá kladné stanovisko pro privátní centrum na Praze 6. A pochopitelně je podmínkou udržení doporučení výboru, aby data do Biorepu byla zadávána i z privátního centra v Praze 6.

11. Pozvánka k vystoupení zástupce výboru ČDS na konferenci ČADV dne 29. 11. 2020

Výbor ČDS projednal nabídku. S ohledem na několikaletý soudní spor vedený prof. Třešňák Hercogovou proti ČLS JEP však nabídku odmítl, protože je v rozporu s některými tvrzeními žalobkyně v předmětném sporu. Účast ČDS na konferenci ČADV by byla de facto připuštěním legální existence ČDS i ČLS JEP, kterou mj. paní profesorka ve sporu zpochybňuje.

12. Provoz registru Biorep

Prof. Arenberger informuje o technických aspektech sponzorství farmaceutických firem, bez kterých by registr nemohl fungovat.

13. Odborné akce 2021 (doc. Ettler)

Plán odborných akcí na rok 2021 se tvoří pomalu a obtížně v nejisté době s COVIDem-19 (např. Lipová a psychodermatologie byly odloženy až na rok 2022). Seznam je předběžně vystaven na www.derm.cz v kolonce „odborné akce“. Přihlášky a aktualizace akcí zasílejte doc. Ettlerovi.

14. Galen-symposion: Žilní den 25. 11. 2020

Akce bude on-line 25. 11. 2020. Informace byla vyvěšena na webu ČDS v kolonce odborné akce.

15. Noví členové

Dr. Housková (Praha 10 – Praha 8 Bulovka), dr. Jakoubková (Zlaté Hory), dr. Šelingerová (Praha 2 – VFN), dr. Porubanová (Ostrava), dr. Tretera (Praha 2 – Praha 10 – FNKV)

Změny: dr. Vyorálková (Havířov), dr. Šudřich (Beroun)

Snížení členského poplatku (pouze ČLS): dr. Kristlová (České Budějovice), dr. Cihlářová (Humpolec)

16. Různé

a) DermaUpdate 2021 se plánuje v únoru 2021 – zřejmě semivirtuální.

b) Referátový výběr z dermatologie: Každý člen ČDS může odebírat RVD zdarma. Zájemci (i ti, kteří např. změnili příjmení, adresu apod.) mohu zasílat objednávky e-mailem na adresu czechopress@czechopress.cz a využít k tomu formulář na www.ReferatovyVyber.cz. Referátový výběr  má již několik let i moderní variantu online nejen formou plných textů aktuálních čísel, ale i archivních. Aktuální čísla vycházejí dokonce dříve na webu www.referatovyvyber.cz než tištěná verze.

c) Pan Bc. Fešar je členem ČDS a předsedou podologické společnosti a s řadou dermatovenerologů spolupracuje a pořádá vzdělávací kurzy. Navrhuje založit Podologickou sekci ČDS. Bude pozván na příští schůzi.

d) Termíny dalších schůzí výboru ČDS: příští 7. 1. 2021 v 10 hodin, další – 4. března, 13. května, 3. června.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se