Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti SLS Bratislava 7. 4. 2018


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 6, p. 277-279

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Ospravedlnení: doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., MUDr. Tomáš Kopal, MUDr. Peter Kozub, PhD., MUDr. Peter Osuský, PhD., prof. MUDr. Juraj Péč, PhD.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Euromelanoma day 2018
 4. XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 5. Registračné listy výkonov ambulantnej dermatovenerologickej starostlivosti
 6. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS

doplnenie do bodu Rôzne:

 • prof. Šimaljaková: zaraďovanie do špecializačnej prípravy, zjednotenie atestačnej skúšobnej komisie, návrh kandidátov na uvedenie do Dvorany slávy slovenskej medicíny;
 • dr. Flimer: harmonogramy výborových schôdzí.

Program bol schválený jednomyseľne.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení zo dňa 8. 12. 2017.

 • prof. Šimaljaková – pripomienka k zápisnici a návrh, aby prof. Buchvald a dr. Doležalová, ktorí už majú všetky ocenenia, dostali k jubileu pozdravný list SDVS – doplnené do zápisnice.

Ďalšie pripomienky k zápisnici neboli.

Kontrola uznesení:

 • doc. Buchvald poslal na MZ SR výborom schválené podporné stanovisko SDVS k žiadosti SSPLR.
 • doc. Buchvald a Mgr. Viestová z L'Oreal dohodli rezidentský kurz 18. mája 2018 v Bratislave pod odbornou záštitou SDVS.

Zápisnica zo 8.12.2017 bola po úpravách schválená jednomyseľne.

3. Euromelanoma day 7.–17. mája 2018

 • Tlačová konferencia k 15. ročníku EMD na Slovensku bude 25. 4. o 11:00 hod. v hoteli Devín, zúčastnia sa doc. Buchvald, dr. Poláková, dr. Borecká, zástupca pacientskej organizácie OZ pacientov s dermatologickými malignitami.
 • Všetci členovia SDVS dostali poštou informáciu o konaní a výzvu k aktívnej účasti na EMD, spolu s formulármi dotazníka na vyplnenie.
 • Informáciu je vhodné umiestniť aj na www stránku SDVS.

4. XIV. kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • Termín kongresu je 31. 5.–2. 6. 2018, Hotel Grand, Jasná, Demänovská dolina.
 • Odsúhlasení zahraniční hostia: prof. Volc-Platzer (Rakú­sko), prof. Nordlind (Švédsko), prof. Uter (Nemecko), prof. Lunder (Slovinsko), prof. Ring (Nemecko).
 • dr. Lidaj – elektronická registrácia na kongres cez www.sdvs.sk pokračuje, doteraz je prihlásených 20 prednášok, pripravené je logo kongresu.
 • doc. Buchvald zistí zoznam zúčastnených členov výboru ČDS.

5. Registračné listy výkonov ambulantnej dermatovenerologickej starostlivosti

 • Členom výboru boli mailom rozoslané na pripomienkovanie listy výkonov ambulantnej dermatovenerologickej starostlivosti, v ktorých je časový a personálny rozpis (lekár a sestra), náplň výkonu a jeho materiálové požiadavky.
 • doc. Danilla
 1. ocenil prácu dr. Kolátorovej a dr. Flimera;
 2. svoje písomné pripomienky odovzdal na zapracovanie, najmä čo sa týka určenia cien výkonov, ktoré sú nereálne nízke, a kompetencií pri ich výkone.
 • dr. Flimer dopĺňa, že pri vykazovaní poisťovni sa neudáva reálny vykonávateľ výkonu, pri hodnotení výkonu je dôležitá aj minutáž, najmä pri výkonoch, ktoré sa postupne predlžujú, napr. fototerapia.
 • doc. Buchvald – pre uznanie a hradenie výkonu poisťovňou je podmienkou jeho zaradenie v katalógu výkonov.
 • dr. Kolátorová, dr. Flimer rozpošlú ešte raz materiály členom výboru, do 13. 4. zapracujú všetky ich pripomie­n­-ky a materiál predložia v určenom termíne na MZ SR.

6. Rôzne

 • doc. Buchvald – výborom schválené pripomienky do Katalógu DRG výkonov pre lôžkové oddelenia na rok 2019 za dermatovenerologický odbor zapracoval do materiálu, ktorý odoslal na ÚDZS v určenom termíne vo februári 2018. ÚDZS potvrdilo doručenie materiálu, bez ďalších vyjadrení.
 • doc. Buchvald – na základe požiadaviek MZ SR na vyjadrenie k aktualizácii minimálnej siete ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a personálneho obsadenia ambulancií a oddelení odoslal za náš odbor výborom odsúhlasené vyjadrenie (spád dermatovenerologickej ambulancie 25 000 obyvateľov, denný počet 35–40 pacientov, dostupnosť ambulancie 30 minút, spádové územie lôžkového oddelenia 500 000 obyvateľov, 20 000 obyvateľov na jedno dermatovenerologické lôžko, 8 lôžok na jeden plný úväzok lekára, 15 pacientov na lôžku na jedného lekára v dennej smene, dostupnosť oddelenia 2 hodiny).
 • dr. Repková – po súhlase výboru SDVS s otvorením postgraduálneho stredoškolského učebného odboru podológia poslala na posúdenie študijné osnovy pre dva ročníky, 1 ročník 1 hodina týždenne a 2. ročník 2 hodiny týždenne. Výbor zhodnotil osnovy ako pokrývajúce náplň odboru, ale veľmi široké, otvorená ostáva otázka vyučujúcich pedagógov-dermatológov, ktorú musí riešiť škola.
 • prim. Kopal bol schválený ako zástupca dermatovenerológov do komisie pre rokovania ohľadne zdravotníckych pomôcok.
 • doc. Buchvald dostal požiadavku spoločnosti Solen o súhlas s organizovaním druhého ročníka konferencie Dermatológia pre prax 12.–13. októbra 2018 pod záštitou SDVS, výbor súhlasí.
 • doc. Buchvald dostal požiadavku spoločnosti Zeal o súhlas s organizovaním druhého ročníka podujatia pre laickú verejnosť Trh kože 11. 11. 2018 s odbornou garanciou SDVS, výbor súhlasí.
 • doc. Buchvald – informuje o platbách z účtu SDVS za ročné členské v ILDS 700$, v UEMS 1 400 €.
 • prim. Lidaj – navrhuje spracovanie modernej vizualizácie novej www stránky SDVS formou redakčného systému v spolupráci s firmou Sinet v Senici, predpokladaná cena 500 €. Výbor súhlasí.
 • dr. Flimer – požiadal výbor o súhlas a podporu pri žiadosti o zmenu preskripčného obmedzenia prípravku Otezla (apremilast), aby nebol viazaný na centrá, ale ho mohli indikovať všetci dermatológovia na liečbu psoriázy, pri zachovaní indikačných obmedzení. Výbor súhlasí.
 • prof. Šimaljaková – predostrela tri otázky:
 1. Napriek návrhu výboru SDVS nebol zatiaľ menovaný hlavný odborník, a preto neboli menovaní ani krajskí odborníci.
 2. Požiadavka jednotných nárokov atestačných komisí, 3. kritériá pre zaraďovanie do špecializačnej prípravy v dermatovenerológii.
 3. doc. Danilla – na ministerstve nemusia menovať hlavného odborníka len podľa návrhu SDVS.
 • doc. Buchvald bol výborom poverený informovať sa na MZ SR ohľadne menovania hlavného odborníka pre dermatovenerológiu.
 • doc. Buchvald – zjednotenie postupov, resp. rovnakých podmienok atestačných komisií nie je v rukách výboru SDVS, musia ho urobiť spolu členovia jednotlivých atestačných komisií s hlavným odborníkom.
 • doc. Buchvald – zaraďovanie do odboru robí VÚC, v sie­ti je asi 150 dermatovenerologických ambulancií, ale sú geograficky nerovnomerne rozmiestnené.
 • prim. Lidaj – problémom je, že nie všetci dermatológovia pracujú vo svojej vlastnej ambulancii, ale aj ako zamestnanci inej firmy, spoločného zdravotníckeho zariadenia, informácie z VÚC preto nie sú presné.
 • dr. Urbanček – zaraďovanie lekárov do odboru dermatovenerológie je dnes nerovnomerné, kedysi sa vychovávali podľa oblastí a plánu obsadenia ambulancií či nemocničných oddelení, aby mladší nahradili starších, ktorí odchádzali do dôchodku, problémom je aj odchod z miesta trvalého bydliska do školiaceho miesta na niekoľko rokov.
 • prof. Šimaljaková – upozorňuje, že na niektorých pracoviskách sa robí viac kozmetiky a korektívy ako dermatológie.
 • doc. Danilla – navrhuje zrátanie dermatológov podľa poisťovní, dr. Flimer podľa licencií.
 • prof. Šimaljaková ako členka prezídia SLS dostala otázku ohľadom návrhov do Dvorany slávy slovenskej medicíny za odbor dermatovenerológia. Do Dvorany slávy už boli uvedení prof. Chmel a dr. Kleibl, výbor navrhuje prof. Buchvalda a prof. Reháka. Výbor pri tajnom hlasovaní jednomyseľne súhlasí.
 • doc. Danilla, doc. Buchvald – pripravia životopisné informácie, v ktorých sú uvedené údaje o navrhnutých (publikácie).

Výbor SDVS berie na vedomie

 • tlačovú konferenciu k EMD 25. 4. o 11,00 hod. v hoteli Devín.

Výbor SDVS schvaľuje

 • zápisnicu z výborovej schôdze SDVS v Smrdákoch 8. 12. 2017 po doplnení textu.
 • záštitu SDVS pre kurz rezidentov L’Oréal.
 1. prim. Kopal ako zástupcu dermatovenerológov do komisie pre rokovania ohľadne zdravotníckych pomôcok
 2. organizovanie odbornej konferencie Dermatológia pre prax spoločnosti Solen s odbornou garanciou SDVS, t. r. 12.-13. október 2018
 3. organizovanie akcie Trh kože 11.11.2018 s odbornou garanciou SDVS
 4. spracovanie modernej vizualizácie novej www stránky SDVS formou redakčného systému v spolupráci s firmou Sinet v Senici
 5. návrh zmeny preskripčného obmedzenia  prípravku Otezla (apremilast), aby nebol viazaný na centrá, ale ho mohli indikovať všetci dermatológovia na liečbu psoriázy, pri zachovaní indikačných obmedzení
 6. návrhy do Dvorany slávy slovenskej medicíny pre dermatológov prof. Buchvald, prof. Rehák
 7. termíny schôdzí výboru 11.5. a 21.9. v Martine

Výbor SDVS neschvaľuje:

 • ponuku spoločnosti Rowex Pro na organizovanie kongresov SDVS

Výbor ukladá :

 • všetkým členom výboru do 13.4. 2018 pripomienkovať listy výkonov ambulantnej dermatovenerologickej starostlivosti, neodoslanie pripomienok znamená súhlas s aktuálnym znením
 • doc. Buchvald – informovať sa na MZ SR ohľadne menovania hlavného odborníka pre dermatovenerológiu
 • doc. Danilla, doc. Buchvald – spracovať návrhy na kandidátov do Dvorany slávy slovenskej medicíny

V Bratislave 7. 4. 2018

Zapísal: Dr. Lidaj


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×