Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
27. 2. 2015 o 11,30 hod. v Martine


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 6, p. 255-256
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD., MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Tomáš Kopal, MUDr. Peter Kozub, PhD., MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc.

Ospravedlnení: prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD., MUDr. Katarína Poláková, CSc.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Voľby funkcionárov výboru SDVS
 4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS. Prof. Péč požiadal doplniť bod Ukrajinskí lekári a uznávanie atestácie z dermatovenerológie. Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

 • doc. Buchvald – výborom schválené návrhy na členov komisií pre posudzovanie kožných chorôb z povolania pri UN v Bratislave a Košiciach odoslal riaditeľom nemocníc. Bratislava bola riaditeľom schválená, z Košíc (kde sa zmenil riaditeľ) zatiaľ odpoveď neprišla.
 • prof. Péč – referoval o úlohe požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia na výkon vákuovej terapie aj pre odbor dermatovenerológia. Po prieskume súčasnej situácie na MZ SR sú šance minimálne, výbor napriek tomu ukladá prof. Péčovi písomne požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia na výkon vákuovej terapie aj pre odbor dermatovenerológia.
 • prof. Péč – informácia o sekcii STI, jej činnosť je teraz zameraná na dokončenie prekladu guidelinov liečby syfilisu do slovenčiny.
 • doc. Buchvald, dr. Flimer napísali list na MZ SR ohľadom uznávania a preplácania fototerapeutických výkonov v odbore dermatovenerológia.
 • doc. Buchvald a dr. Kolátorová plánujú odovzdať dr. Hollému udelenú medailu SDVS v letnom termíne konania odborného stretnutia ambulantných dermatovenerológov v Martine.
 • Návrhy na propagáciu Melanoma Day:
  doc. Buchvald – záverom diskusie je návrh, že výbor sa bude viac podieľať na propagácii akcie i osvete a Fotobiologická sekcia zabezpečí akciu Melanoma Day ako v minulosti, t.j. osloví lekárov, po ich súhlase spracuje zoznamy ambulancií, bude ich priebežne uverejňovať na internete, rozpošle dotazníky a po akcii ich pozbiera, vyhodnotí.
 • Zápisnica z 12. 12. 2014 bola schválená.

3. Voľby funkcionárov výboru SDVS

 • Na funkciu prezidenta bol navrhnutý doc. Buchvald, na viceprezidenta prof. Šimaljaková, na vedeckého sekretára dr. Kolátorová a dr. Kozub, na pokladníka dr. Breznická.
 • V tajných voľbách boli po spočítaní hlasov revíznou komisiou do funkcií zvolení doc. Buchvald – prezident, prof. Šimaljaková – viceprezident, dr. Kolátorová – vedecký tajomník, dr. Breznická – pokladník.
 • Za predsedu Revíznej komisie bola zvolená doc. Fetisovová.

4. Rôzne

 • Dr. Kolátorová navrhuje inováciu www stránky, doc. Buchvald – bude to bod programu na ďalšej schôdzi.
 • prof. Péč – ako hlavný odborník MZ SR pre dermatovenerológiu opakovane dostal na posúdenie žiadosť o uznanie ukrajinskej atestácie z dermatovenerológie na Slovensku – výbor nesúhlasí pre rozdielne náplne postgraduálneho vzdelávania.
 • doc. Buchvald – materiál z MZ SR ohľadom DRG rozoslal členom SDVS, pripomienky výboru SDVS, ktoré spracoval prof. Péč, (zaradenie viacerých nových výkonov do Katalógu výkonov), poslal prostredníctvom SLS ako zásadné. 19. 2. bola k téme na MZ SR schôdza, zúčastnil sa doc. Buchvald, k našim pripomienkam bolo uvedené, že v súčasnom stave počítačového spracovania výkonov DRG už nie je možné doplnenie ďalších výkonov. Toto bude možné až o 2–3 roky, pri prechode na vyššiu verziu softvéru
 • Informácia zo SLK – do výboru dermatovenerologickej sekcie boli zvolení doc. Buchvald, dr. Kolátorová, dr. Urbanček, doc. Buchvald nesúhlasí s ujatím sa funkcie pre povinnosti prezidenta SDVS.
 • doc. Buchvald – členské poplatky 1452 € UEMS a 744 $ do ILDS sú zaplatené.
 • dr. Kopál – informuje o Sekcii hojenia rán SDVS, člen stvo a vzťahy k Slovenskej spoločnosti pre liečbu rán, a zároveň upozorňuje na kontrolu dokumentácie a finančných limitov vlhkej terapie s nutnosťou zdôvodnenia podľa veľkosti rany, opisu vlastností, secernácie, zdôvodnenia použitého materiálu, pri nesplnení všetkých požadovaných kritérií hrozia pokuty za neopodstatnenú preskripciu.
 • dr. Kolátorová, dr. Kopál – pošlú príslušnú dokumentáciu k vlhkej terapii členom výboru.
 • dr. Lidaj – navrhuje dr. Kozuba za zapisovateľa, výbor súhlasí.

Výbor SDVS berie na vedomie:

 1. informáciu prof. Péča o činnosti sekcie STI.
 2. informáciu dr. Kopála o kontrole opodstatnenosti preskripcie vlhkej terapie.

Výbor SDVS schvaľuje:

 1. Zápisnicu výboru SDVS z 12. 12. 2014.
 2. Návrhy členov komisií pre posudzovanie kožných chorôb z povolania pri UN v Bratislave a Košiciach.
 3. Výsledky voľby funkcionárov výboru SDVS.
 4. Nesúhlasné stanovisko k uznávaniu ukrajinských dermatovenerologických atestácií na Slovensku.
 5. Organizáciu akcie Euromelanoma Day – výbor sa bude podieľať na propagácii akcie v médiách a osvete a Fotobiologická sekcia zabezpečí akciu Melanoma Day organizačne.
 6. Dr. Kozuba za zapisovateľa výboru.

Výbor SDVS ukladá:

 1. prof. Péč – požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia na výkon vákuovej terapie aj pre odbor dermatovenerológia.
 2. doc. Buchvald – rozoslať členom SDVS list poslaný na ministerstvo, podklady na preplácanie fototerapie v odbore dermatovenerológia pre MZ SR.
 3. Doc. Buchvald a dr. Kolátorová odovzdať Medailu SDVS prim. Hollému.

V Martine 27. 2. 2015

Zapísal: dr. Lidaj


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se