Zápisnica zo zasadania výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
12. 12. 2014 o 12,00 hod. v zasadačke PLK Smrdáky


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 90, 2015, No. 2, p. 75-76
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ľudmila Breznická, MUDr. Vladimír Flimer, prim. MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Katarína Poláková, PhD., prim. MUDr. Tibor Štovčík

Ospravedlnení: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD, MUDr. Alena Nejdková, prim. MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., prim. MUDr. Eva Vrtíková, MUDr. Peter Osuský, PhD.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice z 4.10.2014 a kontrola uznesení
 3. Voľby výboru SDVS na funkčné obdobie 2015–2018
 4. Euromelanoma day 2015
 5. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS. Program bol schválený jednomyseľne.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

Pripomienky MUDr. Flimera k formálnym chybám textu zápisnice boli akceptované a text pred publikovaním opravený. Viac pripomienok k zápisnici nebolo.

3. Kontrola uznesení:

 • Prof. Péč nie je na schôdzi prítomný – trvá úloha požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia na výkon vákuovej terapie aj pre odbor dermatovenerológia.
 • Prof. Péč nie je prítomný – trvá úloha informovať o situácii a činnosti sekcie STI.
 • Prof. Hegyi bude informovať na schôdzi o účasti a výsledkoch akcie Melanoma day 2014 – viď ďalej – splnená úloha.
 • Prof. Jautová podala návrh na zloženie regionálnej komisie posudzovania kožných chorôb z povolania pri UNLP Košice: MUDr. Ficová, prim. Martinásková, prof. Jautová, MUDr. Tarabčáková, doc. Legáth – splnené.
 • Prof. Šimaljaková navrhuje do komisie pri UN Bratislava: prof. Šimaljaková, MUDr. Kročáková , MUDr. Sninčáková, MUDr. Bátora, MUDr. Kristiánová – splnené.
 • Prof. Šimaljaková informovala na krajskom seminári o hlásení do EPIS – splnené.
 • Vzhľadom na zmenu zodpovedných členov výboru neuskutočnené – trvá: spracovať poklady na preplácanie fototerapie v odbore dermatovenerológia pre MZ SR.
 • Zápisnica zo 4.10.2014 bola po úpravách schválená jednomyseľne.

3. Voľby výboru SDVS na funkčné obdobie 2015–2018

O výsledkoch volieb do výboru SDVS na nové funkčné obdobie informoval doc. Buchvald. Bolo doručených 125 hlasovacích lístkov, z toho platných do výboru 123 a do dozornej rady 112. Výbor výsledky volieb berie na vedomie.

4. Euromelanoma day 2015

Prof. Hegyi podal komplexnú informáciu o Euromelanoma day od roku 2004. Vývoj účasti lekárov (počet postupne klesá), počet diagnostikovaných malígnych ochorení. V roku 2014 sa zúčastnilo 103 lekárov, čo predstavuje cca 22 %. Postupne klesajúci záujem zo strany lekárov je pozorovaný aj v iných európskych krajinách.

Po vystúpení prof. Hegyiho prebehla diskusia:

Názor výboru – je potrebné pripomínať Euromelanoma day, hlavne vo verejno-komunikačných prostriedkoch, vyšetrovať pacientov priebežne, nielen počas jedného dňa. Motiváciu lekárov zvýšiť cez krajských odborníkov a DOKSS (dermato-onkologická kooperatívna skupina Slovenska).

Na budúce zasadanie výboru členovia majú podať návrhy na propagáciu Euromelanoma day.

5. Rôzne

 • Doc. Buchvald informoval o Internacionálnej lige dermatologickej a estetickej chirurgie.
 • Doc. Buchvald informoval o žiadosti firmy Johnson&Johnson o predĺženie zmluvy o možnosti využívania tvrdenia „Odporúčané slovenskými dermatológmi“, resp. „Odporúčané Slovenskou dermatovenerologickopu spoločnosťou“, pri reklamných aktivitách na výrobky radu Neutrogena a žiadosti spoločnosti ĽOreal o možnosť používanie loga SDVS pri reklamných aktivitách. Výbor súhlasí a poveruje doc. Buchvalda na ďalšie rokovania.
 • Doc. Buchvald – informácia o EFPIA – zverejňovanie finančných tokov medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníkmi. Budú zverejnené všetky poskytnuté peňažné aj nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny rok.
 • MZ SR žiada doplniť člena Odbornej pracovnej skupiny pre dermatologiká – bola schválená prof. Šimaljaková.
 • Prim. Holému bola udelená Medaila SDVS za celoživotný prínos pre Slovenskú dermatovenerológiu. Výbor poveruje prezidenta a vedeckého sekretára osobne odovzdať ocenenie prim. Holému.
 • Do kalendára akcií SLS boli uvedené XVI. Smrdácke dni 11. a 12. 12. 2015.
 • Žiadosť o spoluorganizovanie „Konferencie detskej dermatológie“ v Brne v roku 2015. Vzhľadom k tomu, že v roku 2015 plánujeme organizovať kazuistický seminár detskej dermatovenerológie na Slovensku výbor nesúhlasí s postavením spoluorganizátora konferencie, ale podporí účasť našich členov.

Výbor SDVS berie na vedomie:

 • výsledky volieb do výboru SDVS na obdobie rokov 2015–2018.

Výbor SDVS schvaľuje:

 • zápisnicu výboru SDVS zo 4. 10. 2014;
 • návrhy členov regionálnych komisií pre posudzovanie kožných chorôb z povolania pri Univerzitných nemocniciach v Bratislave a Košiciach.

Výbor ukladá:

 • prof. Péč – požiadať MZ SR o rozšírenie indikačného obmedzenia na výkon vákuovej terapie aj pre odbor dermatovenerológia;
 • prof. Péč – informovať o situácii a činnosti sekcie STI;
 • doc. Buchvald, dr. Flimer – spracovať podklady na preplácanie fototerapie v odbore dermatovenerológia pre MZ SR;
 • doc. Buchvald a dr. Kolátorová – odovzdať Medailu SDVS prim. Holému;
 • všetkým členom výboru pripraviť návrhy na propagáciu Euromelanoma day;
 • všetkým členom výboru – trvale – ak sa nebudú môcť výborovej schôdze zúčastniť – písomne informovať prezidenta SDVS o plnení uznesenia, ktoré im výbor uložil.

Smrdáky 12. 12. 2014

Zapísal: MUDr. Vladimír Flimer


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se