Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 23. 2. 2013 o 12,30 hod. v knižnici Detskej kožnej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 88, 2013, No. 3, p. 144-145
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., MUDr. Eva Rasochová, prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Ospravedlnení: MUDr. Ľudmila Breznická, MUDr. Vladimír Flimer, prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.,  MUDr. Eva Vrtíková 

Dozorná rada: MUDr. Peter Osuský, PhD., MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Ospravedlnený: MUDr. Tibor Štovčík

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Národná konferencia „Dermatózy detí“
 4. Návrhy na ocenenia SDVS a SLS
 5. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • Doc. Danilla – stanovisko k situácii ohľadne Diane 35 tbl.
 • Dr. Kolátorová – informácia o novej www stránke SDVS.
 • Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

 • Doc. Buchvald nedostal k textu zápisnice z ostatnej schôdze výboru 14. 12. 2012 žiadnu písomnú pripomienku, nikto z prítomných nemal ani ústnu pripomienku.

Kontrola uznesení:

 • Prof. Péč – informácia o aktuálnom stave novelizácie katalógu výkonov: situácia nie je dobrá, katalóg je veľká neznáma, zatiaľ je v tejto situácii ticho. Posledná verzia, ktorú pripravil s Dr. Flimerom, prešla cez ministerstvo zdravotníctva a je na ministerstve financií.
 • Doc. Danilla – DRG systém sa odkladá o 2 roky, platí pre lôžkové oddelenia.
 • Prof. Péč – pripravuje sa aj verzia pre ambulantné zložky.
 • Prof. Péč – informácia o zásadách zaraďovania do odboru DV a obsadzovaní voľných miest: zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere, podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie, podáva lekár samosprávneho kraja na základe jeho žiadosti. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia si môže podať zdravotnícky pracovník aj sám.
 • Prof. Péč, doc. Buchvald – iniciovať stretnutie zástupcov dermatovenerológov, hygienickej služby (Ústav verejného zdravotníctva ÚVZ) a MZ (Národné centrum zdravotníckych informácií NCZI) o aktuálnej situácii v hlásení a depistáži pohlavných chorôb: stretnutie sa nepodarilo zorganizovať, zo strany NCZI a ÚVZ nie je záujem o dohodu pri hlásení PCH, ale do parlamentu ide návrh na nové hlásenie PCH.
 • V diskusii k tomuto bodu – doc. Danilla: problémom je chýbajúca depistáž, zastarané zákony, PCH sa berú ako obyčajné choroby. Dr. Osuský – schodný postup je prostredníctvom hlavného odborníka s podporou výboru SDVS podať návrh novely zákona o PCH cez legislatívu ministerstva. Zástupcovia výboru SDVS – navrhnutí a odsúhlasení prof. Šimaljaková a Dr. Kolátorová – sa obrátia na pracovníka MZ SR zodpovedného za dermatovenerológiu ohľadne problematiky depistáže, hlásenia a kompetencií  v liečbe pohlavných chorôb.
 • Prof. Péč – informácia o pripravovanej sekcii STI: prihlásených je 52 lekárov.
 • Zápisnica bola schválená.

3. Národná konferencia Dermatózy detí

 • Doc. Buchvald – informoval o zarezervovaní termínu v dvoch potenciálnych miestach konania konferencie – hoteli Barónka a hoteli Saffron.
 • Predpokladá sa účasť cca 200 dermatológov.
 • Informácia o kongrese bude rozposielaná poštou členom SDVS, členovia ČDS budú informovaní prostredníctvom oznámenia v časopise Česko-slovenská dermatológie a webovej stránky ČDS.
 • Počas konferencie bude odovzdané ocenenie doc. Danillovi pri príležitosti životného jubilea.
 • Výbor schvaľuje, aby organizačný výbor pokračoval ďalej v jednaní s hotelom Saffron.

4. Návrhy na ocenenia SDVS a SLS

 • Dr. Kolátorová – podľa zoznamu členov uviedla životné jubileá, ktorých sa dožívajú členovia SDVS. Po schválení výborom SDVS budú ocenení: prof. Rehák, Dr. Doležalová, prof. Buchvald, doc. Danilla, Dr. Bobík, Dr. Rybárová, Dr. Nejdková, prim. Rasochová, prof. Adamicová, Dr. Osuský, Dr. Kolátorová, doc. Švecová, Dr. Baranová.

5. Rôzne

 • Doc. Buchvald – prof. Péč a doc. Hegyi abdikovali z postu zástupcu SDVS v dermatovenerologickom výbore UEMS, UEMS vyzval SLS na delegovanie dvoch nových zástupcov podľa návrhu SDVS. Prof. Péč navrhuje na zástupcu doc. Buchvalda, výbor návrh schvaľuje.
 • Doc. Buchvald – prečítal list prim. Štovčíka o plánovanej redukcii ukončených hospitalizácií a následnej redukcii lôžok v Trenčianskom samosprávnom kraji zo strany VšZP, týka sa to kožného oddelenia v Bojniciach (prim. Štovčík) a v Považskej Bystrici (prim. Kopal), koliduje tu požiadavka minimálnej siete 30 lôžok v kraji. Prof. Péč – o situácii bude jednať s generálnym riaditeľom VšZP.
 • Doc. Buchvald – OPS pre dermatologiká – zmena: prof. Péč predseda, Dr. Poláková podpredseda. Poslaný je návrh SDVS na prof. Šimaljakovú a doc. Buchvalda, o návrh bola požiadaná aj lekárska komora.
 • Doc. Buchvald – firma Johnson&Johnson požiadala výbor SDVS o obnovenie zmluvy o možnosti používania textu „Odporúčané slovenskými dermatológmi“ alebo „Odporúčané Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou“ na označenie prípravkov Johnson’s Baby a Neutrogena. Výbor s používaním textu súhlasí na roky 2013–2014.
 • Doc. Buchvald – boli realizované platby za SDVS 771 $ do ILDS a 2200 € za kolektívne členstvo v EADV.
 • Dr. Kolátorová – boli zahájené korešpondenčné voľby do výboru flebologickej sekcie SDVS.
 • Doc. Danilla – žiada, aby výbor zaujal stanovisko k možnému zrušeniu registrácie prípravku Diane 35 firmy Scheringh AG, v súvislosti s úmrtím 4 pacientok vo Francúzsku na embóliu. Doc. Danilla navrhuje, aby sa spracovania podporného stanoviska ujal hlavný odborník MZ SR pre dermatovenerológiu prof. Péč za podpory pracovnej skupiny estetickej dermatológie SDVS. Prof. Šimaljaková – vyhľadá práce pre podporné stanovisko. Záver diskusie: výbor schvaľuje spracovanie podporného stanoviska pre zachovanie dermatologickej indikácie lieku a jeho preskripciu dermatovenerológom.
 • Dr. Kolátorová – je pripravená nová verzia www stránky v spolupráci s IT odborníkom, preklápajú sa rozsiahle údaje zo starej stránky, chýba história SDVS, navrhuje, aby ju spracoval doc. Danilla. Doc. Danilla súhlasí s myšlienkou, ale história bola už spracovaná v Almanachu, stačí ju prekopírovať, pozitívne hodnotí aj doterajšie vedenie www stránky, ktorá doteraz plnila svoju úlohu.
  Doc. Buchvald súhlasí s významom www stránky, ktorá fungovala roky i s ohľadom na vtedajšie technické možnosti, ktoré sú dnes už ale prekonané. Otvorenou ostáva otázka fotogalérie.
 • Dr. Lidaj: z kongresov SDVS bude možno najvhodnejšie vybrať 5–10 fotografií z podujatia, archív všetkých v plnom formáte by zabral veľký priestor.

Výbor berie na vedomie:

 • Abdikáciu zástupcov SDVS v dermatovenerologickom výbore UEMS – prof. Péč, doc. Hegyi.

Výbor schvaľuje:

 • Zápisnicu z predchádzajúcej schôdze výboru spoločnosti 14. 12. 2012 v Smrdákoch.
 • Pokračovanie jednania organizačného výboru podujatia Dermatózy detí s hotelom Saffron.
 • Ocenenia k jubileám prof. Rehák, prof. Buchvald, Dr. Doležalová, doc. Danilla, Dr. Rybárová, Dr. Nejdková, Dr. Bobík, prim. Rasochová, prof. Adamicová, Dr. Osuský, Dr. Kolátorová, doc. Švecová, Dr. Baranová.
 • Návrh na doc. Buchvalda ako zástupcu SDVS v dermatologickom výbore UEMS.
 • Možnosť používať text „Odporúčané slovenskými dermatológmi“ alebo „Odporúčané Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou“ na označenie prípravkov Johnson’s Baby a Neutrogena na roky 2013–2014.

Výbor ukladá:

 • Prof. Šimaljaková a Dr. Kolátorová – obrátiť sa na pracovníka MZ SR zodpovedného za dermatovenerológiu ohľadne problematiky depistáže, hlásenia a kompetencií v liečbe pohlavných chorôb.
 • Prof. Péč – rokovať s generálnym riaditeľom VšZP o plánovanej redukcii ukončených hospitalizácií na kožných oddeleniach v Bojniciach a Povážskej Bystrici.
 • Prof. Péč – spracovať podporné stanovisko pre zachovanie dermatologickej indikácie lieku Diane 35 tbl. a jeho preskripciu dermatovenerológom.

V Bratislave 23. 2. 2013

Zapísal Dr. Lidaj.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se