Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
(Martin 20. 5. 2011, 12,00 hod. salónik hotela Victoria)


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 5, p. 248-250
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: MUDr. Buchvald Dušan, PhD., MUDr. Breznická Ľudmila, MUDr. Flimer Vladimír, prof. MUDr. Jautová Jagienka, CSc., MUDr. Kolátorová Gabriela, MUDr. Lidaj Ján, MUDr. Nejdková Alena, prof. MUDr. Péč Juraj PhD., MUDr. Urbanček Slavomír, PhD., MUDr. Vrtíková Eva

Ospravedlnení: doc. MUDr. Danilla Tibor, PhD., MUDr. Rasochová Eva, prof. MUDr. Šimaljaková Mária, PhD.

Dozorná rada: MUDr. Štovčík Tibor

Ospravedlnení: MUDr. Osuský Peter, PhD., MUDr. Poláková Katarína, PhD.

Prizvaní: 0

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. Sekcie a pracovné skupiny SDVS
 4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
 • Prof. Péč, hlavný odborník pre DV – správa o výsledkoch rokovania z návštevy u ministra zdravotníctva bude zaradená do programu ako samostatný bod.
 • Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

Kontrola uznesení:

 • Dr. Kolátorová, Dr. Lidaj – chýbajúce zápisnice zo schôdzí výboru SDVS boli doplnené na webovú stránku spoločnosti.
 • Doc. Hegyi – výsledky volieb do Fotobiologickej sekcie SDVS, vzhľadom na neprítomnosť doc. Hegyiho úloha trvá.
 • Prof. Péč – konzultácia právnika SLK s požiadavkou na rozporovanie nariadenie VšZP o hradení fototerapeutických výkonov pre odbor dermatovenerológia – informácia bude v samostatnom bode programu schôdze o výsledkoch rokovania s ministrom zdravotníctva.
 • Dr. Urbanček – návrh koncepcie zakladanej pracovnej skupiny psoriázy – úloha trvá.
 • Dr. Osuský – udelenie absolutória výboru SDVS za funkčné obdobie 2007–2010, vzhľadom na neprítomnosť dr. Osuského úloha trvá.
 • Zápisnica bola schválená.

3. Jednanie hlavného odborníka prof. Péča u ministra zdravotníctva Dr. Uhliarika

Prof. Péč informoval o rokovaní s ministrom zdravotníctva, ktoré inicioval na základe akumulácie viacerých problémov týkajúcich sa odboru dermatovenerológie:

 • Na jednaní sa zúčastnil prof. Péč a dr. Lipovský.
 1. Nový katalóg výkonov – je už spracovaný, bude daný na pripomienkové konanie, fototerapeutické výkony budú môcť vykazovať aj dermatovenerológovia. Niektoré zmeny v katalógu však pri jeho záverečnom spracovaní už neboli konzultované so zástupcami našej spoločnosti.
 2. Nezazmluvnenie viacerých ambulantných dermatovenerológov zdravotnými poisťovňami – minister nemá možnosť ovplyvniť, jedná sa o vzťah medzi poisťovňou a lekárom.
 3. Rušenie dermatovenerologických lôžkových oddelení – vízia ministra je jedna krajská nemocnica a jedno dermatovenerologické oddelenie v každom kraji. Jednalo sa o zrušení lôžkovej časti kožného oddelenia v Nitre, sústredenie lôžkovej dermatovenerologickej starostlivosti v rámci Nitrianskeho kraja do NsP Nové Zámky bolo rozhodnutím riaditeľov FN Nitra a NsP Nové Zámky.
 4. Kategorizácia liekov – požiadavka prof. Péča na rozšírenie preskripčného a indikačného obmedzenia pre intravenózne imunoglobulíny pre dermatovenerológa neprešla.
 5. Register pacientov na biologickej liečbe – ministerstvo žiada takýto register od každej odbornej spoločnosti, ktorá túto liečbu vykonáva.
 • V závere informácie o jednaní s ministrom zdravotníctva prof. Péč skonštatoval a pochválil otvorenú pracovnú atmosféru jednania i prísľub, že dvere pre vecné rokovanie sú pre nás otvorené i ďalej.

V diskusii na tieto otázky:

 • Dr. Buchvald, dr. Urbanček – viaceré fototerapeutické výkony sú zaradené aj v súčasnom katalógu výkonov pre odbor dermatovenerológia, ale VŠZP ich pre náš odbor neprepláca, v nemocniciach ich musíme vykazovať cez FBLR, za nižšie bodové ohodnotenie.
 • Dr. Flimer – VšZP fototerapiu ambulantným dermatovenerológom neuznáva, Dôvera uzná 3 za mesiac. Navrhuje jednať na generálnych riaditeľstvách poisťovní.
 • Dr. Buchvald pripomína uznesenie z predchádzajúcej schôdze výboru obrátiť sa v tejto veci na právnika SLS a až potom, podľa výsledkov sa obrátiť na poisťovne.
 • Prof. Péč dohodol stretnutie s právnikom SLK JUDr. Škodlerom na 2. 6. 2011.
 • Dr. Buchvald – poslal nesúhlasné stanovisko k zrušeniu lôžkového kožného oddelenia v Nitre generálnym riaditeľom všetkých troch zdravotných poisťovní a riaditeľovi FN Nitra. Odpoveď dostal len zo ZP Dôvera, oddelenie bolo zrušené na základe dohody riaditeľov FN Nitra a NsP Nové Zámky.
 • Dr. Vrtíková – opísala situáciu pri zrušení DV oddelenia v Nitre, ktorá vznikla prakticky zo dňa na deň, náväzné jednania a spolu s tým spojené odborné i personálne a doškoľovacie záležitosti a problémy.
 • Dr. Buchvald – dostal informáciu od primárky dr. Tindírovej o zrušení kožného oddelenia v NsP Krompachy k 1. 7. 2011, poisťovňa s nimi neuzavrela zmluvu.
 • Dr. Buchvald – viacerým ambulantným dermatovenerológom zdravotné poisťovne znížili limity výkonov, resp. neobnovili s nimi zmluvy vôbec. Poisťovne zdôvodňujú tieto svoje kroky prekračovaním priemerných nákladov liečby v danom regióne niektorými dermatovenerológmi.
 • Dr. Buchvald – informoval o stretnutí predstaviteľov odborných spoločností na ÚDZS, ktorý bol ministerstvom zdravotníctva poverený implementáciou DRG systému hradenia nákladov na liečbu pacientov v lôžkových zariadeniach. Gestorom programu bol menovaný dr. Kováč. Systém by mal byť spustený v roku 2013, dovtedy musí byť zvolený model fungovania podľa zahraničných skúseností v krajinách, kde tento systém už roky beží. Systém však vyžaduje ďalšie rozšírenie a podrobnejšiu klasifikáciu výkonov. Každá odborná lekárska spoločnosť by sa mala na tejto aktivite podieľať prostredníctvom svojich zástupcov. Výbor navrhuje za zástupcov našej spoločnosti prof. Péča, prof. Šimaljakovú, dr. Buchvalda, dr. Flimera, dr. Kolátorovú a dr. Urbančeka.

4. Sekcie a pracovné skupiny SDVS

 • Fotobiologická sekcia – predseda výboru sekcie doc. Hegyi nie je prítomný, ale výbor konštatuje, že sekcia aktívne pracuje, pravidelne organizuje konferencie ku Dňu melanómu a vlastný Melanoma Day, spolupodieľa sa na organizovaní Smrdáckych dní.
 • Sekcia flebologie a hojenia rán – zorganizovaním obnovenia práce sekcie bola poverená dr. Heizerová, vzhľadom na nízky záujem členskej základne a absenciu aktivity sekcie sa výbor rozhodol požiadať o jej dočasné vedenie a obnovenie práce prim. dr. Kopala. Požiadavku výboru sprostredkuje dr. Flimer.
 • Sekcia chorôb prenosných pohlavným stykom – prof. Péč podal návrh na založenie sekcie, pripraví koncepciu získania členov, aktivít, voľby výboru. Založenie musí schváliť vedenie SLS.
 • Pracovná skupina psoriázy – poverený vedením je dr. Urbanček, pripraví koncepciu aktivít skupiny.

5. Rôzne

 • Dr. Buchvald – prečítal list prezidentky dermatovenerologickej sekcie EÚMS dr. Czarneckej-Operacz o aktivite plastických chirurgov, ktorí sa prostredníctvom zatiaľ nezáväzného dokumentu Európskej komisie pre štandardizáciu snažia o exkluzivitu možnosti vykonávania chirurgických výkonov na koži (vrátane drobných výkonov, ako napr. excízií). EÚMS žiada dermatológov z členských krajín o reakciu. Výbor nesúhlasí s obmedzením možnosti dermatológov vykonávať chirurgické výkony na koži a poverí doc. Hegyiho, ako predstaviteľa SDVS v EÚMS, o sprostredkovanie tejto informácie na EÚMS.
 • Dr. Buchvald – dostal návrhy na Cenu za najlepšiu publikáciu pre mladého dermatológa za rok 2010, najlepšiu prácu vyberie skupina prof. Šimaljaková, dr. Buchvald, dr. Urbanček.
 • Dr. Buchvald – zastúpenie spoločnosti Almirall na Slovensku prisľúbilo pomoc s dostupnosťou epikutánnych testov Trolab, ktoré už dlhší čas nie sú na trhu.
 • Dr. Buchvald, dr. Kolátorová – predložili výsledky hospodárenia spoločnosti za uplynulé funkčné obdobie 2007–2010, ktoré bolo ziskové, podrobná finančná správa bola vypracovaná finančným oddelením SLS a je uložená u prezidenta a pokladníka spoločnosti.
 • Dr. Buchvald – odborné podujatia v nadchádzajúcom období: Kurz rezidentov v Prahe 2.–4. júna 2011, inovačný kurz pre mladých dermatológov 10. 9. 2011 na Donovaloch.
 • Dr. Lidaj – už je funkčná internetová adresa www.sdvs.sk, z ktorej je link na pôvodnú, obe budú spolu funkčné 1 rok.
 • Dr. Kolátorová – informuje o stave prípravy medaily SDVS, výbor súhlasí.
 • Dr. Buchvald, dr. Kolátorová – výbor ich poveruje konečným doriešením medaily.

Výbor berie na vedomie:

 • Výsledky jednania hlavného odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu prof. Péča s ministrom zdravotníctva dr. Uhliarikom.
 • Výsledky hospodárenia SDVS za funkčné obdobie 2007–2010.
 • Zriadenie novej internetovej adresy www.sdvs.sk  pre SDVS, rok bude ešte platná aj pôvodná www.sds-sk.sk. 
 • Termíny akcií – Kurz rezidentov v Prahe 2.–4. júna 2011, inovačný kurz pre mladých dermatológov 10. 9. 2011 na Donovaloch.

Výbor schvaľuje:

 • Zápisnicu z predchádzajúcej schôdze.
 • Zamietavé stanovisko k zatiaľ nezáväznému materiálu Európskej komisie pre štandardizáciu, vylučujúcemu možnosť dermatovenerológov robiť dermatochirurgické výkony.
 • Návrhy na zástupcov spoločnosti pri jednaniach o DRG systéme – prof. Péč, prof. Šimaljaková, dr. Buchvald, dr. Flimer, dr. Kolátorová, dr. Urbanček.
 • Poverenie vedením Sekcie flebologie a hojenia rán prim. dr. Kopála.
 • Ukončenie pripomienok k návrhu medaily SDVS.

Výbor ukladá:

 • Prof. Šimaljaková, dr. Osuský a dr. Buchvald – odovzdať udelenú Zlatá medaila SLS dr. Kovalčíkovej.
 • Prof. Péč – vypracovať návrh koncepcie Sekcie pre choroby prenosné pohlavným stykom.
 • Dr. Urbanček – vypracovať návrh koncepcie Pracovnej skupiny pre psoriázu.
 • Dr. Osuský – udelenie absolutória výboru za funkčné obdobie 2007–2010.
 • Doc. Hegyi – predložiť informáciu o výsledkoch volieb do Fotobiologickej sekcie.
 • Prof. Péč, dr. Buchvald – napísať riaditeľovi FN Nitra podporné stanovisko výboru k znovuotvoreniu kožného lôžkového oddelenia oddelenia v Nitre.
 • Doc. Hegyi – sprostredkovať na EÚMS zamietavé stanovisko výboru SDVS k materiálu Európskej komisie pre štandardizáciu, vylučujúcemu možnosť dermatovenerológov robiť dermatochirurgické výkony.
 • Prof. Péč – obrátiť sa na právnika SLS ohľadom nepreplácania fototerapeutických výkonov pre dermatovenerológov.
 • Dr. Buchvald, dr. Kolátorová – dokončiť realizáciu medaily SDVS.
 • Autorom článkov do dermatovenerologického čísla časopisu Lekársky obzor zaslať jeho editorovi, doc. Danillovi, názvy článkov: dr. Buchvald – alergológia, prof. Péč – STI, dr. Urbanček – choroby z povolania, prof. Jautová – autoimunita, ev. bulózne dermatózy, prof. Šimaljaková – biologická liečba, dr. Vrtíková – systémová liečba, dr. Lidaj – balneoterapia.

V Martine 20. 5. 2011 zapísal dr. Lidaj.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 5

2011 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se