Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 15. září 2011


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 5, p. 253-255
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Hosté: dr. Fialová, prim. Hoffmann

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.30–13.00 hodin

PROGRAM

 1. Procesní a organizační propozice schůze
  Účastníci schválili jako zapisovatele jednání doc. Ettlera. Z jednání nebude napříště pořizován zvukový záznam. Jednomyslně schválena přítomnost prim. Hoffmanna a dr. Fialové při jednání dne 15. 9. 2011.
 2. Volby do Výboru ČDS (předseda volební komise prim. Hoffmann)
  V I. kole došlo 333 hlasů – 22 prvních kandidátů na členy Výboru ČDS postoupilo do II. kola a 6 kandidátů na Revizní komisi ČDS. Volební komisi ČDS, která je podle stanov adresátem připomínek k volbám, nebyla adresována žádná připomínka. Revizní komisi ČLS JEP byly zaslány 4 stížnosti na průběh voleb (od prof. Hercogové, dr. Zajíce, dr. J. Fialové a dr. Kacerovské). Všechny 4 byly revizní komisí ČLS JEP a Volební komisí ČDS ČLS JEP ve spolupráci s právníkem ČLS JEP uzavřeny jako neopodstatněné.Do II. kola přišlo 588 hlasů, což reprezentuje 73 % členů ČDS. Ve II. kole byly vyřazeny 3 hlasovací lístky (přišly po termínu) a 2 lístky bez ochranného hologramu.

  Volební komise vyhotovila oficiální zprávu o výsledku voleb do Výboru ČDS a bude vyvěšena na webu ČDS.
 3. Úkoly z minulých jednání Výboru ČDS
  • Stanovisko k emolienciím pro SÚKL (zpracoval prof. Arenberger).
  • Stanovisko k léčbě rybičkami Garra Rufa: postup nepatří do medicínské terapie, proto je vydání stanoviska mimo kompetenci ČDS ČLS JEP (zpracoval prof. Arenberger).
  • Podpůrný dopis pro zachování lůžkové části Kožní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové na MZd ČR a ředitelství Fakultní nemocnice v Hradci Králové (zpracoval prof. Arenberger).

   Doc. Ettler informuje o dalším osudu hradecké Kožní kliniky FN: lůžka zatím zachována, laboratoř do konce října 2011 bude bez náhrady zrušena. Ostatní části kliniky musí do konce r. 2011 opustit (zatím neznámo kam) budovu č. 22.

   Prof. Arenberger odeslal také stanoviska k rušení dalších lůžek dermatovenerologie v Litomyšli a  v Opavě.

   Prim. Hoffmann informuje o situaci v Armádě ČR: lůžka jsou pouze v Praze a v Olomouci (46 lůžek celkem).

   Ve Znojmě byla kožní lůžka (10 lůžek jako nepodkročitelné minimum) včleněna do společného lůžkového fondu interních oborů. Toto uspořádání zatím funguje díky řadě faktorů (vstřícný management, kožní vrchní sestra a další personál zůstává ve funkci, monoblok všech oborů v jedné budově).
  • Kurzy o aplikaci botulotoxinu: stanovisko pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČLK a IPVZ vypracoval as. Frey, prof. Arenberger a prof. Štork.
  • Euro-Verlag: podklady pro letáky pro pacienty vráceny prof. Pizingerovi, používání loga ČDS nebylo již na minulé schůzi doporučeno.
  • Kultivace sazebníku výkonů na MZd ČR – připomínky do 11. 8. 2011. Ze seznamu dermatovenerologických kódů byly zpočátku vyřazeny venerologické kódy. Po připomínkách prof. Arenbergera na MZd ČR slíbeno znovu je zařadit. Dojde zřejmě ke zrušení klasifikace Q, ale s rizikem snížení ohodnocení kódů klinických vyšetření (zasáhlo všechny obory). Ke zrušení Q však nedošlo zatím u řady kódů (doplňuje dr. Vocilková). Jako nový výkon byl přijat kód pro excimerové světlo. Úspěchem jednání je také příslib používání kódů 61123 a 61129 pro kožní excize (i přes nesouhlas plastických chirurgů) dermatology – vedení MZd toto sděluje v dopise, který je k dispozici u prof. Arenbergera. Prof. Arenberger opět otevřel na MZd problematiku výše dermatovenerologické minutové režie. Na jednání 11. 8. se o ní nerozhodlo, ale prof.  Arenberger se zúčastní dalšího jednání 22. 9. 2011 (aby se zvýšila ze 2,75 Kč na 3,33 Kč). Dermatovenerologie je podle našeho názoru chybně zařazena do skupiny oborů s nízkou režií (má operativu, ošetřuje přenosné choroby, po kterých se musí provádět dezinfekce atd.). Prim. Duchková upozorňuje na nízkou frekvenci vykazování venerologických kódů dermatovenerology.
 4. Volby vedení Výboru ČDS
  Členové nově zvoleného výboru ČDS ČLS JEP a revizní komise volili tajným hlasováním pod vedením Volební komise své představitele.

  Výsledek: předsedou byl zvolen prof. Arenberger (všemi hlasy), místopředsedou byl zvolen doc. Ettler (10 hlasů), vědeckým sekretářem prim. Benáková (10 hlasů, 1 hlas pro doc. Pánkovou), pokladníkem byla zvolena dr. Vocilková (10 hlasů), předsedou Revizní komise prof. Štork (2 hlasy).
 5. Stanovy ČLS JEP
  Stanovy ČLS jsou k připomínkování do 21. 9. 2011. Dne 7. 12. 2011 v 15 hodin se bude konat mimořádný sjezd ČLS JEP, svolaný pouze ke schválení nových Stanov. Za ČDS delegován prof. Arenberger (schválen všemi hlasy).
 6. Cenové ujednání zdravotní péče na r. 2012
  „Došlo k nedohodě“. Návrh ZP na 0,95 Kč za bod, financování komplementu přenášejí na zdravotnická zařízení. V případě nedohody určí cenu MZd ČR (referuje dr. Vocilková).
 7. Vyjádření k Lékové komisi
  Prim. Benáková a prof. Arenberger informují, že ze SÚKLu dochází řada požadavků o vyjádření: např. na Contractubex, Daivobet, Zineryt, Wartec, Multiferon. Zpracovává s ohledem na krátkost termínů (10 dní) průběžně vedení Výboru ČDS.
 8. Poděkování členům Výboru ČDS za práci v letech 2007–2011
  Nový Výbor ČDS děkuje členům předchozího výboru za kvalitní a obětavou čtyřletou práci. Výbor ČDS také odhlasoval odměnu členům Volební komise za práci a časovou ztrátu ve výši 5000 Kč.
 9. Ekonomické vyúčtování Česko-slovenského kongresu v Karlových Varech
  Pozitivní bilance se ziskem 370 078,- Kč. Podrobné vyúčtování bylo odesláno agenturou vedení ČLS JEP a částka byla převedena na účet ČDS ČLS JEP. Výbor ČDS děkuje všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu kongresu, a asistentce Výboru ČDS dr. Rydlové za obětavou dvouletou práci při přípravě kongresu (jednomyslně schválena odměna 20 tis. Kč).
 10. Sídlo ČDS
  Sídlem sekretariátu ČDS (pro korespondenci) byla opět schválena adresa Čimická 84, 182 00 Praha 8. Výbor ČDS také schvaluje sekretářky předsedy a místopředsedy – dr. Rydlovou a paní Sitařovou.
 11. Standardy a nadstandardy
  MZd ČR vyzvalo ČDS k návrhům nadstandardních výkonů ve všech odbornostech včetně dermatovenerologie. Prof. Arenberger se za ČLS JEP kvůli tomu setkal s panem ministrem. Nelze jmenovat částečně hrazené výkony. K nadstandardům sice patří kosmetické výkony, ale ty už jsou přímo hrazeny v jiném režimu. MZd ČR chce označit některé stávající výkony v Sazebníku jako nadstandardní. Průběh jednání je bedlivě sledován médii. Do nadstandardní péče se navrhuje kvalitnější vybavení pokojů, výkony na žádost pacienta bez zdravotnické indikace, použití lepší techniky a materiálů, ale nově také volbu odborníka a poradenství. Členové Výboru ČDS jsou vyzváni k připomínkám do 19. září 2011.
 12. Venerologie
  • Příprava 4. konference Infekčních chorob v gynekologii 11.–12. 11. 2011 v hotelu Clarion (www.congressprague.cz); při přihlášce do 30. 9. 2011 je kongresový poplatek 500 Kč. Vyzváni k příspěvkům jsou zejména mladí dermatovenerologové, i ostatní členové ČDS (především z klinik).
  • Platné právní předpisy ve venerologii. Prof. Resl obdržel 14 souborů právních předpisů ve venerologii od právníků ČLK. Díky objemnosti materiálů se diskutovalo o tom, kdo zpracuje a jak pro publikaci v Čs. dermatologii. Publikace se ujmou prof. Resl, doc. Kuklová, dr. Zákoucká.
 13. Odborné akce na r. 2012
  Doc. Ettler byl pověřen Výborem ČDS sestavením kalendáře odborných akcí ČDS na r. 2012. Budoucí pořadatelé najdou formulář přihlášky na www.derm.cz v kolonce Aktuality. Přihlášky zašlete co nejdříve (do 15. 10. 2011) poštou nebo e-mailem doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).

  ČLK na podkladě Stavovského předpisu č. 16 zpoplatňuje registraci a udílení kreditů odborné akci od 18. 7. 2011 bez výjimek. Pro akce registrované u členů asociace (OS ČLS JEP, IPVZ nebo některé fakulty) je poplatek jednotný 500 Kč za akci, u ostatních mnohem dražší podle počtu kreditů.
 14. Časopis Česko-slovenská dermatologie
  Výbor ČDS vyjadřuje podporu časopisu. Je vhodné zajistit pokračování podpory finančního krytí. ČLS JEP zvažuje pronájem svého Nakladatelského střediska soukromému subjektu (např. MF) na dobu určitou (druhá varianta je podpora „propadových“ časopisů (např. Praktický lékař nebo Časopis lékařů českých „profitujícími“). MF začne vydávat i další nový dermatologický časopis, výbor to považuje za chvályhodné, ale zbytečné. Do příštího výboru nutno podat náměty, zda budeme souhlasit s vydáváním Česko-slovenské dermatologie v rámci nového subjektu ČLS JEP nebo jinak.
 15. Proplacení kvízů v Česko-slovenské dermatologii
  Výbor ČDS ČLS JEP zajistí financování kreditů kvízu v časopisu Česko-slovenská dermatologie, pokud ho stávající plátce odmítne ČLK proplácet.
 16. Léčba maligního melanomu
  Celosvětově byl letos s nástupem nových léků zaznamenán zvýšený zájem různých odborností o léčbu maligního melanomu. Výbor ČDS deklaruje, že melanom je primárně kožní onemocnění, dermatolog provádí jeho diagnostiku a také léčbu. Péče o melanom je pod vedením dermatovenerologa pojímána komplexně, melanomové komise ve většině center existují a fungují, je proto vhodné v této tradici pokračovat. Vhodnou půdou pro deklaraci spolupráce dermatologů a onkologů je také Dermatoonkologická sekce ČOS. Stávající dermatovenerologická centra obdrží k tomuto typu léčby certifikaci ČDS ČLS JEP a mohou prostřednictvím ČDS a ve spolupráci s EADO požádat o mezinárodní certifikaci EBDV-UEMS.
 17. Průzkum prevalence a incidence psoriázy v ČR
  Agentura nabízí ČDS spolupráci při zjišťování údajů o psoriáze v ČR. Prof. Arenberger do příští schůze zjistí metodiku a podmínky.
 18. Workshop „Hypertermická izolovaná perfuze končetin s použitím TNFα1“ dne 30. 9. 2011
  Prof. Štork informuje o snaze o akreditaci nové metody ve VFN v Praze. ČDS je vyzvána k podpoře zavedení této metody. Výbor ČDS souhlasí.
 19. Biorep k registraci biologické léčby psoriázy
  Dr. Kojanová byla výborem ČDS pověřena koordinací. Biorep je inovován, na schůzce center v Třešti 16. 9. 2011 bude provedeno školení. Prof. Arenberger informuje o financování biologické léčby VZP: zatím deklarováno financování ve výši průměru z r. 2010.
 20. Stipendia 2011 udělovaná Dermatologickým univerzitním nadačním fondem
  Přihlášeno 10 uchazečů, je 9 míst. Výběrové řízení proběhne na semináři primářů v Třešti dne 16. 9. 2011.
 21. Přijati noví členové
  Dr. Ďurčanská (Brno), dr. Skavareninová (Brno), dr. Pruner (Praha), dr. Větěchová (Frýdek-Místek) – jednomyslně schváleno.

  Dr. Sirová zůstává členkou ČDS po doplacení příspěvků. Dr. Skálová (Říčany) žádá o snížení poplatku ČDS pro mateřskou dovolenou – poplatek ČDS se v těchto případech nesnižuje, ale je odpuštěn poplatek ČLS.
 22. Informační kampaň, zpráva o vernisáži výstavy fotografií a křtu kalendáře DebRA ČR
  Prim. Bučková informuje o průběhu informační kampaně o EB, kterou druhým rokem organizuje DebRA ČR. Letošní kampaň zaštítil ministr zdravotnictví, proběhla v letních měsících v Praze. V letošním roce také pokračuje druhý ročník dobročinného projektu 12 plus 12 (www.12plus12.cz), který pro DebRU organizuje Jitka Čvančarová. Slavnostní vernisáž se uskutečnila 14. 9. 2011 na nádvoří Muzea Kampa, kde bylo přítomno téměř 200 hostů. Výstava se v říjnu z Kampy přesune do Brna a 3. 11. 2011 bude slavnostně otevřena v Poslanecké sněmovně.
 23. Vzdělávací program v dermatovenerologii (referuje prof. Arenberger)
  Původně deklarovaný školicí pobyt 24 měsíců na lůžkovém oddělení dermatovenerologie byl v novém programu administrativně prodloužen o 3 měsíce. Akreditační komise i Výbor ČDS bude iniciovat zkrácení.
 24. Další termíny schůzí Výboru ČDS v r. 2011
  3. 11. a 15. 12.

Zapsal doc. Ettler.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se