Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 19. května 2011


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 3, p. 163-166

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni: prof. Hercogová

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.40–13.15 hodin

Projednáno

 1. Noví členové: dr. Silvie Krchová
 2. Kongres ČDS a SDS + EADV Sympozium
  Prof. Arenberger informuje o úspěšném průběhu obou akcí, obdržel řadu pochvalných dopisů a mailů. V průběhu se vyřešilo i ubytování 6 osob, kterým Thermal obsadil pokoje svými jinými hosty. Slavnostní zahájení pojal najatý režisér futuristicky, bylo hodnoceno bipolárně. Odborný program byl hodnocen jako bohatý a přínosný. Pozitivně byla oceněna organizační práce celého týmu v čele s prof. Arenbergerem. Ekonomický výsledek obou kongresů bude podle předběžných odhadů pozitivní.
  Dr. Zajíc předložil členům výboru vzor vyúčtování kongresů a požaduje, aby do budoucna byla podle něj vyúčtování zpracovávána. Agentura Jasta jej již také obdržela od ČLS JEP a v tomto formátu 7. kongres ČDS-SDS zpracuje.
 3. Vzdělávací program v oboru
  Vzdělávací program byl projednán poté, co jej prof. Arenberger nechal opakovaně mailově připomínkovat přednosty, primáři, zástupci mladých lékařů a členy Akreditační komise a výboru ČDS, na schůzi Akreditační komise MZ ČR dne 16. 5. 2011. Základní část je na pokyn pana ministra společná pro všechny obory a nešla změnit: 2 měsíce interna, 2 měsíce chirurgie a 2 měsíc ARO (náš požadavek na vynechání ARO a jeho nahrazení po 1 měsíci interním a chirurgickým JIP je na ministerstvu). Diskuse bude uzavřena tzv. redakční radou koncem května. První 2 roky jsou složeny ze společných 6 měsíců a 18 měsíců dermatovenerologie (15 měsíců na dermatologických lůžkách a 3 měsíce na ambulanci v nemocnici nebo u akreditovaného ambulantního dermatovenerologa). Prof. Štork prosazoval také zcela libovolné pořadí předepsaných stáží v průběhu celých 5 let (tedy interna, chirurgie a ARO jindy než v prvních dvou letech). To je sice možné, ale není to praktické, protože školenec dostává až po absolvování všech povinností základního dvouletého kmene certifikát, který ho posune do vyšší skupiny. Zvláštní pozornost byla věnována definicím kvalifikace školitelů (např. pro dermatologickou histopatologii, nakonec byla přijata formulace – dermatolog s osvědčením pro dermatohistopatologii, popř. mezinárodním certifikátem, eventuálně patolog se znalostí dermatohistopatologie). Akreditovaná pracoviště jsou rozdělena do 3 kategorií: AP1 (kožní oddělení s lůžky), AP2 (krajská oddělení s lůžky a FN), AP3 (ambulantní dermatologické zařízení).
  V 10.13 hod. přichází prim. Bučková.
 4. ILDS (schválení nominovaného delegáta za omlouvající se prim. Duchkovou)
  Na světovém kongresu v Soulu se bude hlasovat o místě příštího kongresu (kandiduje Bangalore, Řím, Vancouver a Vídeň se satelity v Praze a Bratislavě) a o volbách do boardu ILDS – již dříve byli za ČDS vysláni na hlasování Arenberger, Ettler, Zajíc a Duchková, která se omlouvá, protože do Soulu nejede a nemůže tam na plenární schůzi hlasovat. Místo prim. Duchkové byla výborem ČDS vyslána prim. Filipovská.
 5. Vyhlášení voleb do Výboru ČDS, volební komise
  V r. 2011 skončí 4leté funkční období Výboru ČDS a proběhnou volby na nové čtyřleté období. Představitelé ČADV předkládají návrh na zvýšení počtu členů výboru ČDS ze stávajících 11 na 25, později 21, nakonec alespoň 15 a na možnost „zvolení“ všech přednostů klinik do výboru ČDS (prof. Vašků, prof. Pizinger). Dr. Zajíc pak zpochybňuje legitimitu shromáždění členů dne 4. 5. 2011, které se musí svolat alespoň 1krát za funkční období Výboru (o kterém se společně s prof. Hercogovou mylně domníval, že se tam měl volit nový výbor) a navrhuje výše požadované změny, podobně jako předtím prof. Vašků, předložit členům ve formě memoranda. Prof. Štork a Arenberger upozorňují, že navrhovaný postup je proti stanovám ČLS a diskriminoval by většinu členů ČDS. Prof. Arenberger si vyžádal od ČLS manuál pro organizování korespondenčních dvoukolových voleb, který vypracoval právník ČLS a který se shoduje s postupem, který byl při volbách užíván v minulosti a bude použit i letos.
 6. Složení volební komise – navrženi: dr. Eva Fialová, prim. dr. Jaroslav Hoffmann a dr. Petr Třeštík. Prof. Hercogová rozporovala návrh na dr. Fialovou a navrhuje dr. Jablonskou. Prof. Vašků předtím navrhl prof. Semrádovou a dr. Zajíc jeho návrh jako člen výboru jako svůj návrh zopakoval.
  Provedeno tajné hlasování členy Výboru o jednotlivých navržených kandidátech. V 1. kole zvolen prim. Hoffmann a dr. Třeštík, prof. Semrádová a dr. Fialová měly stejný počet hlasů. Ve druhém kole byla opět rovnost hlasů u prof. Semrádové a dr. Fialové. V třetím kole byla za 3. člena volební komise zvolena dr. Fialová poměrem 6 : 4.
  Dále se projednával počet členů příštího výboru ČDS, kdy stávající počet je jedenáct. Navrženo ponechat stávající počet. Dr. Zajíc podává protinávrh na rozšíření příštího výboru ČDS na 15 členů – jako důvod udává šanci uplatnit se většímu počtu členů ve funkcích. K tomuto bodu proběhla diskuse a hlasování o tomto protinávrhu: 1 pro, 1 se zdržel, ostatní proti. Protinávrh neschválen.
  Další hlasování o původním návrhu ponechat i nadále počet členů výboru ČDS na stávajících 11 členech: 1 proti, 1 se zdržel, ostatní pro. Návrh byl schválen.Hlasování k počtu členů revizní komise – jednomyslně schválen návrh tříčlenné revizní komise.Navržený způsob voleb: korespondenční dvoukolový způsob (jako vždy dosud) – schváleno jednomyslně. Volby proběhnou opět podle stanov ČLS JEP (bude součástí průvodního dopisu).
  Přepokládaný harmonogram:
  Příští zasedání výboru bude ještě ve starém složení. Vyhlášení voleb je k dnešnímu dni, do 5. 6. příprava volebních materiálů a rozesílání, do 5. 7. hlasování 1. kola, do 17. 7. zpracování 1. kola, do 24. 7. rozesílání 2. kola, do 23. 8. hlasování 2. kola a do 4. 9. zpracování 2. kola.
 7. Zpráva z Meziresortní a mezioborové pracovní skupiny pro vzácná onemocnění MZ ČR
  Prim. Bučková informuje o aktivitě k soustředění vzácných diagnóz do Center (za všechny obory koordinuje prof. Macek z FN v Motole v Praze), s cílem vytvořit národní registr vzácných diagnóz. V oboru dermatologie navržena 2 Centra pro ČR pro vzácné dg. – Čechy ( Motol), Morava (Brno). Pro epidermolysis bullosa pak 1 Centrum (EB Centrum) umístit do FN Brno. Výbor ČDS souhlasí.
 8. Centrum pro biologickou léčbu psoriázy na DKO FN Brno
  Před 1 rokem prim. Bučková požádala o zřízení Centra pro biologickou léčbu lupénky dětí, dosud nedostala od VZP pozitivní odpověď. Prof. Arenberger nabídl nové projednání při dalším jednání na ústředí VZP 2. 6. 2011.
  Prim. Duchková připomíná, že ač má statut Stacionáře pro léčbu psoriázy, dosud nezískala statut Centra pro biologickou léčbu, které je také schváleno ČDS. Stanovisko VZP je po opakovaných kontaktech stále zamítavé, prof. Arenberger tuto otázku znovu otevře na VZP 2. 6. 2011.
 9. Novela Vyhlášky č. 221/2010 Sb. – věcné a technické vybavení ZZ
  Prof. Arenberger informuje o tom, že v souladu s předchozím rozhodnutím výboru ČDS požádal ministerstvo o vypuštění požadavku druhého WC na dermatovenerologických pracovištích (ostatní obory mají požadavek pouze 1 toalety) při stávající novelizaci vyhlášky, který tam zůstal jako požadavek hygieniků kvůli infekčnímu charakteru našich pacientů. Jednal o tom i osobně s MZd. V rámci této novely se však tato změna nedá provést – novelizuje se zatím pouze základní text a ne přílohy, ve kterých je to uvedeno. Navíc po jednání s ministerstvem vyplynulo, že pokud hygienici uznávají infekční charakter našeho oboru, mohlo by se to využít jako argumentace pro přeřazení oboru do vyšší kategorie minutové režie – tj. např. jako infekční lékařství. Konsensus: ponechat zatím v příloze vyhlášky 2 toalety a požadovat navýšení minutové režie z důvodu infekčnosti.
  Prim. Duchková poskytne další údaje o minutové režii předsedovi ČDS, aby se naše kompletní stanovisko odeslalo na MZ a VZP.
 10. Stanovisko pro správní řízení SÚKL – emoliencia s ureou, fotoprotekce
  Prof. Arenberger informuje a předkládá stanovisko k hydratačním krémům s ureou, aby i nadále bylo hrazeno ze ZP. Podobné stanovisko bylo formulováno i pro fotoprotektiva (SPF 50+) pro imunosuprimované nemocné po transplantaci. Výbor ČDS souhlasí. V 11.55 hod. odchází dr. Zajíc.
 11. Stanovisko k připravovaným guidelines oboru infekčního lékařství pro lymeskou boreliózu
  Připomínkovala prof. Hercogová s prof. Reslem. Bylo předáno doc. Marešové k dopracování guidelines pro toto onemocnění.
 12. Výběrové řízení 25. 5. 2011 na KÚ Plzeň
  Jedná o řízení k přechodu registrace nestátního ZZ z fyzické osoby na právnickou. KÚ Plzeň požaduje delegáta z oboru. Výbor ČDS doporučuje přísedícího z plzeňského regionu, např. doc. Cetkovskou.
 13. Žádost pedikérky ze Sušice o stanovisko odborné společnosti k využití Garra rufa
  Jedná se o použití rybiček k okousávání povrchu kůže. Hygienik nesouhlasí. Výbor ČDS se již k této problematice vyjadřoval, zašle stejné vyjádření jako pro zařízení v hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních.
 14. Korespondence s ČLS (obdržel prof. Arenberger)
  Prof. Hercogová zaslala stížnost prof. Blahošovi (předseda ČLS JEP) a doc. Marešové (předsedkyně revizní komise ČLS JEP) na nesprávně zorganizované shromáždění členů ČDS dne 4. 5. Přitom předtím nekonzultovala věc ani s revizní komisí Výboru ČDS, ani s Výborem ČDS. Její dopis je datován 3. 5., na ČLS JEP došel 6. 5. Výbor ČDS projednal a schválil odpověď na tuto stížnost (je přílohou zápisu). Stížnost je neoprávněná a zbytečně vrhá nepříznivé světlo na Výbor ČDS i na celou dermatologickou společnost. Výbor ČDS znovu připomenul správný postup při podání stížností, který již doc. Marešová popsala při řešení předchozí stížnosti 2. 12. 2010 – nejdříve má být oslovena revizní komise ČDS.
  Ve 12.15 hod. odchází prim. Benáková.
 15. Ministr zdravotnictví na návštěvě v Hradci Králové a dopad na dermatovenerologii
  Doc. Ettler informuje o navrhovaných úsporných opatřeních MZ – týká se zejména rušení dermatologických lůžek ve FN. Této aktivitě je potřeba se aktivně bránit, znamenalo by to úpadek oboru – jak kvalitou zdravotní péče, tak i možností vzdělávání.
  Výbor ČDS zašle dopis na MZ, ZP, ČLK, Zdravotnímu výboru Parlamentu, vedení FN jako reakci na daný postup (připraví doc. Ettler).
  Ve 12.23 hod. odcházejí doc. Pock a dr. Polášková.
 16. Versita Open – Čs. dermatologie
  Výbor ČDS nedoporučuje poskytovat elektronickou podobu časopisu internetové společnosti.
 17. Faktura za vedení webu ČDS
  Webmaster předkládá fakturu za vedení webu www.derm.cz za 1. a 2. Q 2011: 7 240 Kč. Výborem ČDS schváleno proplacení.
 18. Venerologie
  • a) Venerologický dozor v krajích – financování apod.Prof. Resl bude znovu žádat hlavního hygienika (dosud neodpověděl) o podporu Venerologického dozoru v krajích. V řadě regionů spolupráce s hygienickou službou vázne.
  • b) Žádost gynekologů na redukce sérologie LuNáklady na sérologii vyčísluje gynekologická společnost na 100 mil. Kč. Žádají o schválení žádosti zrušení 2. sérologie v pozdním těhotenství. Dr. Zákoucká vypracovala stanovisko. Prof. Resl doporučuje svolání schůzky s gynekologickou společností a připraví její svolání.
  • c) Edukace dermatologů ohledně venerologických hlášení
   Do hlášení byla začleněna původní tabulka podrobných diagnóz, bude publikováno v Čs. dermatologii, bude také prezentováno na kurzu rezidentů 3.–4. 6. 2011.
  • d) Venerologická legislativa od JUDr. MachaProf. Arenberger osloví dr. Macha k dalšímu projednání platnosti legislativy ve venerologii.
 19. Akce 2012
  Spirig oznamuje, že 30.–31. 3. 2012 plánuje uspořádat dermatologické sympozium v Brně, schválena záštita ČDS.
  Ve 12.30 hod. odchází prim. Duchková.
 20. Různé
  • a) Dr. Zajíc informuje, že byl boardem EADV zvolen do mediální komise EADV (hlasování se konalo v průběhu jarního sympozia EADV v Karlových Varech).
  • b) Aplikace botulotoxinu
   Výbor ČDS již vypracoval stanovisko v minulosti. Nyní je problematika znovu revokovaná IPVZ v souvislosti s pořádáním kurzů k aplikaci botulotoxinu, Výbor ČDS trvá na svém stanovisku (aplikace patří do rukou lékaře) – budou 2 typy kurzů: nadstavbový (pro dermatology a plastické chirurgy) a základní s nadstavbovým (pro ostatní lékařské odbornosti).
  • c) Letáky pro pacienty
   Plzeňské nakladatelství vydalo 50 000 výtisků týkající se informací pro pacienty s tématem bradavice. Je zde uvedeno logo ČDS. Materiál byl společně s ostatními letáky předložen v loňském roce výboru ČDS. Nebyly zodpovězeny otázky výboru, a tak materiál zatím nebyl připomínkován a schvalován výborem ČDS, obsahuje gramatické a stylistické chyby. Výbor ČDS doporučuje především jazykovou a odbornou úpravu materiálu a poté projednat použití loga ČDS.

Příští schůze výboru ČDS: 16. 6. 2011.

Zapsal: doc. Ettler

Příloha 1. Odpověď na připomínky prof. Hercogové na Ústředí ČLS JEP

Vážený pan Vážená paní
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
předseda ČLS JEP předsedkyně Revizní komise ČLS JEP

V Praze 19. 5. 2011

Věc: Odpověď na připomínky obsažené v dopise ČLS JEP prof. Hercogové ze dne 3. 5. 2011, doručeném ČLS JEP 6. 5. 2011

Vážený pane profesore, vážená paní docentko,
vyjádření k jednotlivým připomínkám prof. Hercogové ke Shromáždění členů organizační složky ČLS – České dermatovenerologické společnosti (ČDS) konaném 4. 5. 2011.

 • „..Nebylo řádně svoláno“..: oznámení o svolání shromáždění bylo odesláno 18. 4. standardním postupem prostřednictvím České pošty, který je uplatňován při rozesílání informací určených všem členům ČDS. Současně bylo oznámení vyvěšeno na webových stránkách společnosti.
 • „..svolává vedení výboru...“: shromáždění bylo svoláno vedením výboru, zastupující výbor ČDS mezi jeho schůzemi, za účelem naplnění povinnosti dané stanovami organizovat takové setkání jednou za 4 roky, současně skutečnosti blížících se nových voleb a využití příležitosti konání odborné akce v prostorách parlamentu ČR „Edukační seminář o maligním melanomu a kožních nádorech“.
 • „....Body jednání musí být známy nejméně 10 dnů předem“...: všechny body jednání tohoto shromáždění byly uveřejněny na webu ČDS, jednalo se pouze o zprávy o činnosti výboru ČDS za uplynulé období a jejich schválení, nebylo rozhodováno ani jednáno o nastávajících volbách do výboru společnosti, ani jiných skutečnostech. Zápis z tohoto shromáždění byl uveřejněn na webových stránkách ČDS.
 • „Pokud neproběhnou volby demokraticky...“: dnešní schůze výboru ČDS projednala všechny připomínky prof. Hercogové, včetně přípravy nových voleb do výboru společnosti, které budou organizovány, stejně jako v minulosti, přesně v souladu s platnými stanovami společnosti.

Text schválen výborem ČDS dne 19. 5. 2011.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se