Zápis ze schůze výboru ČDS dne 26. 2. 2009 v Praze


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 84, 2009, No. 3, p. 168-170
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Bučková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová, as. Jirásková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni: prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Pock, dr. Polášková

Místo: Knihovna Kožní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 10 – 12 hodin

PROGRAM

Projednáno 

A) Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 22. 1. 2009 a po e-mailovém připomínkování schválen.

B) Nově projednáno:

 • 1. Nová společnost

Na vyzvání výboru ČDS informuje zakladatelka nové dermatologické společnosti, že má statut uvedený na webu. Jedná se o občanské sdružení obdobné ČLS JEP. ČDS nemá konkurovat, zabývá se rozšířením možností vzdělávání dermatovenerologů a reprezentací čs. dermatologie v zahraničí. Proběhla diskuze o tom, zda je nezbytné zavádět další vzdělávací aktivity, když např. v letošním roce je již v plánu 52 dermatologických odborných akcí se vzdělávacím zaměřením. Dále, zda je nutné kvůli vzdělávání zakládat novou společnost, když se jedná o nezištnou aktivitu a provádějí ji i jiné subjekty včetně ČDS. V zahraničí je česká dermatologie také již dnes zastoupena ve všech významných organizacích.

 • 2. Dopis vedení výboru ČDS

Vedení výboru ČDS v mezidobí schůzí výboru ČDS rozeslalo členům ČDS dopis vyjadřující znepokojení nad možným rozpolcením sil v české dermatologii vznikem nové odborné společnosti. Je sice nepochybné, že oficiálním reprezentantem českých dermatovenerologů nadále zůstává ČDS jako součást ČLS JEP (s tím souhlasí i zakladatelka ČADV), ale název nové organizace může být matoucím prvkem pro neinformovanou odbornou i laickou veřejnost a zahraniční partnery, protože imituje názvovou analogii například s Americkou akademií dermatologie, která na rozdíl od nové české společnosti tamní dermatologii oficiálně reprezentuje. Výbor ČDS se s obsahem výše uvedeného dopisu ztotožňuje, prof. Hercogová žádá, aby bylo v zápisu uvedeno, že ona s obsahem dopisu nesouhlasí.

 • 3. Časopis Česko-slovenská dermatologie

Poslední č. 6/2008 opět vyšlo se ztrátou, konkrétně 130.000,- Kč. To znamená roční deficit na přímých výdajích 373.000,- Kč + dalších 79.000,- Kč na daňových odvodech za bezplatnou distribuci za 2008 a tím nejvyšší ztrátu ze všech časopisů ČLS JEP. Tento finanční propad spotřeboval pozitivní výnosy z minulých let. Ztrátová částka byla automaticky odečtena vydavatelem z konta ČDS ČLS JEP. Z celkových nevýrobních nákladů na vydávání časopisu dělají asi 10% nákladů recenze a autorské honoráře, zbytek ve výši přes 600.000,- Kč za rok tvoří náklady na honoráře 2 šéfredaktorům a jejich sekretářkám, tj. více než 100.000,- Kč na 1 číslo. Tyto výdaje s výborem ČDS až do tohoto týdne nikdo nekonzultoval a výboru nebyly předloženy ke schválení. Výbor ČDS musel přijmout úsporná opatření, která by zajistila udržení dalšího vydávání časopisu. Mezi ně patří omezení počtu šéfredaktorů na 1 osobu: výbor ČDS po diskuzi odhlasoval (z 8 přítomných řádných členů výboru bylo 7 hlasů pro, 1 se zdržel) zrušení 2. šéfredaktora a na další období pověřil šéfredaktorstvím pouze prof. Štorka. Oba stávající šéfredaktoři deklarují ochotu napříště pracovat bez honoráře. V případě dalšího nárůstu finančního propadu bude nutné zahájit jednání se SDS o zpoplatnění pro slovenské členy. Výbor ČDS respektuje také požadavek vydavatele, aby časopis byl opět orgánem pouze ČDS a SDS. Prof. Hercogová informuje, že s výše uvedenými změnami je nutné řešit další konsekvence – včetně akreditace časopisu u ČLK a s tím souvisejícím poskytováním kreditů ČLK na odborný kvíz. Výbor ČDS schválil financování těchto aktivit z konta ČDS.

 • 4. Sdílené kódy

Dohody na sdílení kódů jiných odborností jsou dle vyjádření VZP v řešení, konkrétní časový údaj však nebyl sdělen. V této chvíli je příznivá doba k podání vlastních kalkulačních listů. Pro dermatochirurgii se jeví cesta mít atestaci z korektivní dermatologie a používat její kód. Tvorbou nových kalkulačních listů byl pověřen as. dr. Frey (dermatochirurgie) a as. dr. Skořepová (zprostředkuje prof. Štork) (mykologie), Členové ČDS jsou v rámci svých subspecializací žádáni o spolupráci při vytváření nových kódů v oblastech, kde se jim to jeví jako nutné.

 • 5. Vzdělávání v dermatologii

Dne 16. 2. 2009 proběhlo zasedání akreditační komise v dermatologii, před tím se uskutečnilo pracovní zasedání předsedů akreditačních komisí. Prof. Arenberger informoval o vývoji vzdělávání v dermatovenerologii. Obor dermatovenerologie měl patřit dle nově připravované Vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů lékařů, do skupiny základních oborů s interním kmenem. Původně se předsedové oborů s interním a chirurgickým kmenem měli dohodnout na společném interním a chirurgickém základu v délce 12 měsíců, který bude jednotný pro níže uvedené obory, celková délka interního a chirurgického kmene v daných oborech však měla být 24 měsíců s tím, že prvních 12 měsíců mělo být stejných pro všechny a dalších 12 měsíců již zaměřeno dle daného oboru.  Původně mělo být dělení následující: Návrh pro interní kmen - 11 měsíců vnitřní lékařství, 2 měsíce všeobecná chirurgie, 1 měsíc anesteziologie a resuscitace, 1 měsíc neurologie, 1 měsíc všeobecné praktické lékařství, 1 měsíc geriatrie a 6 měsíců v oboru, kde je školenec zařazen nebo další obory dle příslušné AK. Návrh pro chirurgický kmen - 11 měsíců všeobecná chirurgie, 2 měsíce ortopedie a traumatologie, 1 měsíc urologie, 3 měsíce vnitřní lékařství, 1 měsíc anesteziologie a resuscitace a 12 měsíců v oboru, kde je školenec zařazen nebo další obory dle příslušné AK. Nová pracovní varianta společného interního kmene je navrhována po jednáních předsedů AK takto: 9 měsíců jednotných pro všech 21 oborů, z toho 6 měsíců vnitřní lékařství, 1 měsíc anesteziologie a resuscitace a 2 měsíce chirurgie. Další 3 měsíce volitelné dle zaměření specializačního oboru a zbývajících 12 měsíců z dvouletého kmene doplní každá akreditační komise dle zaměření oboru specializačního vzdělávání. Pro společný chirurgický kmen se navrhuje pracovní varianta společného kmene tak, že 9 měsíců je jednotných pro všech 12 oborů, z toho 6 měsíců je chirurgie (včetně všeobecné chirurgie a traumatologie), 1 měsíc anesteziologie a resuscitace a 2 měsíce vnitřní lékařství. Zbývajících 15 měsíců z dvouletého kmene doplní každá akreditační komise dle zaměření oboru specializačního vzdělávání. AK pro dermatovenerologii by uvítala svůj dermatovenerologický kmen s ohledem na specifiku oboru. Pokud však tento požadavek nebude ze strany MZ akceptabilní, požaduje, aby měl školenec v oboru dermatovenerologie možnost výběru chirurgického nebo interního kmene.

 • 6. Minutová režie

Materiál připraven prim. Duchkovou, dr. Vocilkovou a as. dr. Benákovou.

 • 7. Venerologie

Prof. Resl varuje MZ a hl. hygienika před nárůstem STI u přistěhovalých cizinců. Bude řešeno dodatkem k imigračním předpisům o nutnosti doložit žadateli o pobyt svou bezinfekčnost TBC, HIV a lues.

 • 8. Světový den psoriázy

V souvislosti se zastavením registrace Raptiva® inj. není financování Dne ohroženo. Firma Merck Serono také zachová sponzorství na kongresu ICD 2009.

 • 9. Registr biologické léčby

Další existence registru Biorep je v jednání (byla dosud financována firmou Merck Serono), je možnost odkoupení programu v ceně 60 000 Kč.

 • 10. Nová pracovní skupina ČDS

Osloveno přes 30 významných českých dermatologů, kteří nejsou ve výboru ČDS. Prvním možným společným projektem bude vytvoření repetitoria v dermatovenerologii, které podporuje ČLS JEP.

 • 11. Noví členové ČDS

Dr. Honzíková (Brno), dr. Kubíčková (Pardubice), dr. Matějíčková (Ml. Boleslav), dr. Reisingerová (Praha), dr. Bodnárová (Příbram), dr. Kopečková (Třebíč), dr. Dedková (Ostrava), dr. Petrášová (Ostrava), dr. Kluchová (Ostrava).

 • 12. Slovenský pacient pracující v ČR

Tento nemocný trpící palmoplantární dermatózou, který měl několik soudních sporů, se obrátil s žádostí o stanovisko na ČLS JEP. Bylo postoupeno ČDS. Výbor ČDS odpovídá (zpracovala dr. Vocilková), že odborná společnost lékařské posudky nevydává.

 • 13. Evropský den melanomu 11. 5. 2009

Ve čtvrtek 2. 4. 2009 se v Praze (hotel Mövenpick) koná celodenní sympozium věnované této problematice. V odpolední části budou předneseny zajímavé kazuistiky z většiny klinických pracovišť.

 • 14. Česko-slovenský kongres 5. – 7. 11. 2009

Tento kongres se bude konat v Praze na Žofíně. Přihlášky k aktivní a pasivní účasti i objednávky ubytování lze provést na www.jasta.cz. 

 • 15. Kongres ICD 2009

T. č. chybí pokrytí 40 % plánovaného rozpočtu. Den ČDS a SDS se bude konat v rámci tzv. sister societies meeting (pozor – je to klasické symposium lékařů, nikoliv setkání sester) ve středu 20. 5. 2009 odpoledne. Prof. Arenberger jako předseda ČDS opět deklaruje ochotu pomoci.

 • 16. Příští zasedání výboru ČDS: 16. 4. 2009.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se