Měření přirozené pigmentace kůže metodou remitenčníspektrofotometrie


Measurement of Natural Skin Pigmentation by the Method of Remittend Spectrophotometry

Background:
Remittend spectrophotometry is non invasive investigation method, which is notyet routinely used in dermatological clinical practice. In this short study we evaluated possibilitiesof its use in a measurement of human skin natural pigmentation intensity.Material and methods: During winter and spring months we performed evaluation of skinphototype by means of adopted questionnaire method followed by remittend spectrophometrymeasurement of non sun-exposed skin of buttocks in 64 healthy volunteers. The spectrophotometrymeasurement yielded a continual curve of dependency of electromagnetic radiation in range of400-950 nm remittence on its wave length. We performed transversal analysis and compared measurementresults with skin phototype of volunteers obtained by questionnaire.Results: Calculation of average score for every questionnaire question used in the tested groupwith the same skin phototype we found a continual increase of this score from a skin phototype I toa skin phototype IV in all questions of the questionnaire. By a comparison of spectrophotometriccurves we found out measurable differences in individuals of different skin phototype. The differencesbetween individual skin phototypes correspond to known biophysical properties of the skin.Conclusion: The used questionnaire method is suitable for differentiation of Caucasians in4 known group according to a skin phototype. The remittend spectrophotometry is a rapid non-invasiveinvestigation method which offers objective results of skin color measurement including theintensity of its natural pigmentation.

Key words:
remittend spectrophotometry - natural pigmentation - phototype - skin color


Autoři: T. Fikrle;  P. Cetkovská;  V. Resl
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň přednosta prof. MUDr. V. Resl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2004, No. 3, p. 103-108
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Remitenční spektrofotometrie je neinvazivní vyšetřovací metoda, která zatím není rutinněvyužívána v klinické praxi dermatologa. Pokusili jsme se v rámci krátké studie ověřit možnost jejíhopoužití při měření intenzity přirozené pigmentace kůže člověka.Materiál a metodika: U 64 zdravých dobrovolníků jsme v zimních a jarních měsících provedlistanovení kožního fototypu převzatou dotazníkovou metodou a následně měření remitenčním spektrofotometremna neosluněné kůži hýždí. Provedeným měřením jsme získali kontinuální křivkuzávislosti remitence elektromagnetického záření v oblasti 400-950 nm na jeho vlnové délce. Provedenoutransverzální analýzou jsme porovnali výsledky spektrofotometrických měření s ohledem nadotazníkem zjištěný fototyp jednotlivých členů souboru.Výsledky: Výpočtem průměrného skóre každé otázky použitého dotazníku pro skupinu pacientůse stejným fototypem jsme zjistili plynulý nárůst tohoto skóre od fototypu I k fototypu IV, a to vevšech otázkách dotazníku. Porovnáním spektrofotometrických křivek jsme zjistili měřitelné rozdílymezi jedinci různých fototypů. Rozdíly mezi jednotlivými fototypy odpovídají známýmbiofyzikálnímvlastnostem kůže.Závěr: Použitá dotazníková metoda je použitelná k rozdělení bělošské populace do 4 známýchskupin podle fototypu kůže. Remitenční spektrofotometrie je rychlá a neinvazivní vyšetřovacímetoda, která poskytuje objektivní výsledky měření barvy kůže, tedy i intenzity její přirozenépigmentace.

Klíčová slova:
remitenční spektrofotometrie - přirozená pigmentace - fototyp - barva kůže

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2004 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se