Jarní edukační urologické sympózium, 12.–13. 4. 2019, Karlovy Vary


Autoři: Peter Beniač
Působiště autorů: Urologická klinika FN Plzeň
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(2): 162-167
Kategorie: Informace

Vážené kolegyně, vážený kolegové,

dostalo se mi pocty připravit zprávu o dalším ročníku Jarního edukačního urologického sympózia (JEUS), čehož si velice vážím. Letos se jednalo již o čtvrtý JEUS.

Výborné, up‑to‑date informace, excelentní přednášky – i to byly výrazy, kterými účastníci popisovali letošní ročník Jarního edukačního urologického sympózia (JEUS), který se konal v Karlových Varech v Grandhotelu Ambassador. Setkání se zúčastnilo 150 účastníků, z toho 50 rezidentů. O účast na sympóziu mělo zájem více lékařů, než byla možná kapacita určená pro tuto vzdělávací akci. Nepřítomní mohli novinky ze sympózia opět sledovat takříkajíc on‑line prostřednictvím Twitteru pomocí hashtag #JEUS19. Pomocí tohoto hashtag si je možné momenty z JEUS19 kdykoliv připomenout.

Zahájení sympózia, prof. Hanuš, prof. Hora, prof. Babjuk (zleva doprava)<br>
Fig. 1. Symposium opening, prof. Hanuš, prof. Hora, prof. Babjuk (from left to right)
Obr. 1. Zahájení sympózia, prof. Hanuš, prof. Hora, prof. Babjuk (zleva doprava)
Fig. 1. Symposium opening, prof. Hanuš, prof. Hora, prof. Babjuk (from left to right)

JEUS19 se skládal ze čtyř bloků: Funkční urologie, Technologie v urologii, Operační urologie, Témata z ambulantní urologické praxe.

Paralelně s přednáškovým programem probíhali perfektně zařízené Hands‑on‑trainingy: Fúzní biopsie prostaty s navigačním systémem s přístrojem Canon, Biopsie prostaty s využitím prediktivních oblastí a fúzní biopsie dle magnetické rezonance s přístrojem BK Medical a Flexibilní ureteroskopie (kde si mimo jiné mohli účastníci vyzkoušet endoskopii na prasečím modelu) a cystolitotrypse s drtícím přístrojem ShockPuls®.

Sympózium zahájil profesor Hanuš svým vynikajícím příspěvkem, který osvěžil celkovou atmosféru, setkal se se souhlasem od všech urologů, za což sklidil obecný aplaus. Blok Funkční a rekonstrukční urologie zahájil doc. Krhut s přehledovou přednáškou na klinicky zajímavé a důležité téma Cvičení svalů pánevního dna v indikaci inkontinence u žen i mužů. Termín rehabilitace pánevního dna není již doporučován.

Pokračoval prim. dr. Krhovský s přednáškou, ve které byla přednesena jasně, stručně a srozumitelně složitá problematika fyziologie, patofyziologie a klasifikace prolapsu pánevního dna. Ze sdělení jasně vyplynulo, že v případě indikace operace je doporučeno použití síťky (mesh).

Hands-on training
Fúzní biopsie prostaty s navigačním
systémem na přístroji
Canon pod vedením MUDr.
Miroslava Záleského, Ph.D.<br>
Fig. 2. Hands-on training:
MRI–ultrasound fusion targeted
prostate biopsy using
the Canon system under the
mentorship of Miroslav Záleský,
MD, Ph.D.
Obr. 2. Hands-on training Fúzní biopsie prostaty s navigačním systémem na přístroji Canon pod vedením MUDr. Miroslava Záleského, Ph.D.
Fig. 2. Hands-on training: MRI–ultrasound fusion targeted prostate biopsy using the Canon system under the mentorship of Miroslav Záleský, MD, Ph.D.

Doc. Zachoval připomněl ve své přednášce o dysfunkci dolních cest močových u nemocných s diabetem celosvětový význam a závažnost pandemie diabetu a jeho dopad na funkci dolních močových cest. Byl kladen důraz na prevenci a správnou kompenzaci diabetu jako podmínky sine qua non pro zdárnou léčbu.

Dr. Míka představil problematiku striktur uretry v jeho přednášce pojednávající o etiologii, diagnostice a obecném léčebném algoritmu. Přehledně byly představeny možnosti léčby, které byly dokumentovány na příkladech z klinické praxe. Při diagnostice se doporučuje, aby uretrografii prováděl přímo operatér.

Doc. Kočvara pohovořil na téma uretroplastiky. Přednáška přinesla přehledné rozdělení striktur močové trubice a jejich léčby od vedoucí osobnosti oboru.

Posluchárna byla
plná pozorných účastníků<br>
Fig. 3. The auditorium was
full of attentive participants
Obr. 3. Posluchárna byla plná pozorných účastníků
Fig. 3. The auditorium was full of attentive participants

Křest publikace<br>
Fig. 4. Book launch ceremony
Obr. 4. Křest publikace
Fig. 4. Book launch ceremony

Druhý blok s názvem Technologie v urologii zahájil rezident dr. Prouza a pojednal o šicích materiálech a klipech v urologické operativě v přednášce s mnoha praktickými radami doplněnou o interaktivní kazuistiky. Poskytl tak vědecký základ při rozhodování se pro konkrétní typ materiálu.

As. Petřík se věnoval využití laserů v urologii. Přinesl vhled do této problematiky, kde vysvětlil principy fungování a základní efekty laserového záření na biologické tkáně. Z přednášky vyplynulo nezastupitelné místo zejména Ho:YAG laseru v urologické operativě.

Obr. 5. a 6. Blahopřání
k jubileu (prof. Babjuk, prof.
Hora, doc. Jarolím)<br>
Fig. 5. a 6. Jubilee congratulations
(prof. Babjuk, prof.
Hora, as. prof. Jarolím)
Obr. 5. a 6. Blahopřání k jubileu (prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Jarolím)
Fig. 5. a 6. Jubilee congratulations (prof. Babjuk, prof. Hora, as. prof. Jarolím)


Obr. 7. Hands-on training
endoskopie močových cest na
prasečím modelu (Olympus)<br>
Fig. 7. Hands-on training
porcine urinary tract endoscopy
(Olympus)
Obr. 7. Hands-on training endoskopie močových cest na prasečím modelu (Olympus)
Fig. 7. Hands-on training porcine urinary tract endoscopy (Olympus)

Rezident dr. Vojtěch Novák představil přehled elektrochirurgických a pečetících nástrojů používaných v běžné praxi, ozřejmil fyzikální principy, jejichž pochopení je zásadní pro zlepšení práce s těmito nástroji, jako i přemítl zajímavá videa demonstrující některé specifické situace (například zvládnutí krvácení z velké cévy laparoskopicky).

Rezident dr. Končický prezentoval přednášku o historii, dnešní podobě a budoucnosti stentů, které jsou nedílnou součástí urologického armamentária. Představil i možné alternativy např. extraanatomické stenty a specifické modifikace jako např. osvětlené stenty.

Na závěr prvního dne akce byly v průběhu večeře v neformálním prostředí živě diskutovány předchozí přednášky a nové poznatky. V úvodu diskuzního večera byla profesorem Hanušem slavnostně představena publikace Historie urologických pracovišť v České republice.

Druhý den ráno byl zahájen blok s tématem Operační urologie.

Doc. Jarolím, další dlouholetá vedoucí osobnost české urologie, v přednášce „Na co nesmíme zapomínat u urologických operací“ mimo jiné uvedl to, že základem úspěšné operace je dokonalá znalost anatomie. V přednášce pohovořil o zajímavých momentech historie chirurgie a nabídl praktické rady a doporučení pro operatéry (např. při kašlání neodvracet hlavu od rány, protože vykašlávaný vzduch by směroval po straně masky přímo do rány).

Závěrem jeho přednášky poblahopřáli profesor Hora a profesor Babjuk panu docentovi k jeho životnímu jubileu.

V následující přednášce na téma „Transuretrální resekce tumoru močového měchýře: Tipy a triky” profesor Babjuk zdůraznil význam dokonale provedené resekce pro následné histopatologické zpracování vzorku, připomněl výhody a nevýhody fragmentované (piecemeal) resekce a resekce en‑blok. Největší výhodou en‑blok resekce je vysoký záchyt svaloviny detruzoru ve vzorku, zachovalý vzorek, který pomáhá patologovi lépe se zorientovat a en‑blok resekce umožňuje mít mnohem větší kontrolu po celou dobu operace.

Dr. Šturcová‑Kaliská byla zastoupená doktorkou Havlovou při přednášce o ERASu kde byl zdůrazněn význam aplikace ERAS protokolu do praxe (např. provádí se časná mobilizace a realimentace, pro zmírnění ileu nemocní žvýkají žvýkačky, preferuje se nepoužívat drény). FN Motol má za 18 měsíců využívání těchto postupů ty nejlepší výsledky.

Operační řešení varikokély – prim. Zámečník upozornil na různé postupy léčby varikokély. Bylo připomenuto, že nejefektivnější metodou léčby varikokély je v dnešní době mikrochirurgická inguinální anebo subinguinální varikokelektomie. Laparoskopická technika je hodnocena jako málo efektivní a velice invazivní postup léčby tohoto stavu.

Obr. 8. Hands-on training
Fúzní biopsie dle magnetické
rezonance na přístrojích BK
Medical Lektor: doc. MUDr.
František Záťura, Ph.D.<br>
Fig. 8. Hands-on training
MRI–ultrasound fusion targeted
prostate biopsy using the
BK Medical system Mentor:
as. prof. František Záťura, MD,
Ph.D.
Obr. 8. Hands-on training Fúzní biopsie dle magnetické rezonance na přístrojích BK Medical Lektor: doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.
Fig. 8. Hands-on training MRI–ultrasound fusion targeted prostate biopsy using the BK Medical system Mentor: as. prof. František Záťura, MD, Ph.D.

Invazivní diagnostika uzlinového postižení u karcinomu penisu ≥ pT1G2 cN0 bylo téma, které prezentoval profesor Hora. Excelentní přednáška, při které se všichni dozvěděli zásady a doporučení, jak postupovat při této poměrně vzácné situaci. Na videu mohli diváci sledovat laparo‑endoskopickou inguinální lymfadenektomii s použitím indocyaninové zeleně, která umožňuje značení sentinelové uzliny touto fluorescenční barvou jako v současnosti nejsofistikovanější inovativní metodou diagnostiky a léčby.

Po krátké přestávce následoval poslední blok s tématy z ambulantní praxe.

Dr. Pichlíková ve svém tématu o uroinfekcích v graviditě a laktaci přinesla praktický a velice přehledný pohled na možnosti antibiotické léčby v graviditě a také byl zdůrazněn význam léčby asymptomatické bakteriurie (ABU) v těhotenství jako prevence možné pyelonefritidy. Pro p. o. léčbu ABU v graviditě jsou vhodné fosfomycin, amoxicilin, amoxicillin/klavulanát a cefuroxim.

Papilomaviry a jejich význam v urologické ambulanci přednesla dr. Matoušková. Byl připomenut význam HPV vakcíny v prevenci vážných následků infekce high‑risk genotypy, přičemž diskuze otevřela otázku o její efektivitě. V diskuzi od plzeňských kolegů zaznělo, že je možné, že vlivem očkování dochází k rekolonizaci prázdné niky jinými genotypy, než jsou genotypy spektra vakcíny.

Dr. Sedláčková popsala nové postupy v diagnostickém algoritmu diagnostiky karcinomu prostaty a současný standard využívaný na Urologické klinice v Plzni tzn. všichni nemocní s PSA > 4 anebo PSA 2,5–4 a PHI > 40 absolvují 3 T MRI prostaty a v případě pozitivního nálezu je provedena softwarová fuzní + systematická biopsie. U operabilních nemocných s PSA > 20 a PHI > 100 je ještě před biopsií indikováno PET/MRI s 68Ga‑PSMA.

Dr. Pitra přednesl téma cytologie moči z pohledu urologa, ve výborné přednášce podal praktické rady, kterými se možno řídit pro usnadnění hodnocení materiálu patologem tzn. zajistit dostatečný objem vzorku, správně jej fixovat, odeslat co nejdříve na vyšetření a v případě, že není možné vzorek odeslat hned, skladovat jej při teplotě cca 5 °C.

Kdy je indikováno urodynamické vyšetření, bylo tématem přednášky dr. Havlové. Šlo o pěknou a interaktivní přednášku s kazuistikami, které demonstrovaly význam diferenciálně diagnostické rozvahy u nemocných s příznaky dolních cest močových.

Dr. Čechová pohovořila na téma erektilní dysfunkce a s důrazem na etiologii, patogenezi, komorbidity a význam spolupráce se všeobecným praktickým lékařem a možnosti léčby zejména v ambulantní sféře. Přednesla farmakodynamickou a farmakokinetickou rozvahu, event. alternativy PDE5I, jako jsou topická a intrakavernózní aplikace prostaglandinů a využití vakuové pumpy.

Obr. 9. Doc. Kočvara při
prezentaci<br>
Fig. 9. As. prof. Kočvara giving
a speech
Obr. 9. Doc. Kočvara při prezentaci
Fig. 9. As. prof. Kočvara giving a speech

Sympozium v závěrečné řeči ukončil profesor Hora, poděkoval jak aktivním, tak pasivním účastníkům, organizátorům a sponzorům, kteří tuto akci financovali a umožnili tak uskutečnění tohoto sympózia, i manažerkám paní Mgr. Črepové a paní Mgr. Bartlové za jejich expertní organizační dovednosti, které každodenně prokazují při zvládání své práce.

JEUS19 poskytl velký prostor pro další jak profesionální, tak osobní růst a i možnost zdokonalit své sociální dovednosti při setkání s kolegyněmi a kolegy z jiných pracovišť, výborné přednášky prezentované jednak vedoucími osobnostmi v oboru, jednak rezidenty, jasně a srozumitelně poskytly přehled různými problematikami pokrývající celé spektrum urologie a Hands‑on‑trainingy, které probíhaly paralelně s přednáškami, byly výborným oživením celé akce, kde si každý mohl vyzkoušet endoskopické nástroje na zvířecím modelu anebo biopsii prostaty MR/TRUS fúzi na fantomu a zdokonalit tak svoje praktické dovednosti pod vedením zkušených lektorů. Celé setkání probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře v důstojném prostředí.

V Praze, 3. května 2019

Kontaktní adresa:

MUDr. Peter Beniač

Urologická klinika FN Plzeň

Edvarda Beneše 13, 305 99

Plzeň e-mail: beniacp@fnplzen.cz

Foto: Petr Vaněk

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více