ZPRÁVA Z KONGRESU PRAGUEONCO 2015 – SEKCE KARCINOM PROSTATY


Autoři: Otakar Čapoun
Působiště autorů: Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2015; 19(1): 86-88
Kategorie: Informace

Letošní, v pořadí již šesté, pražské mezioborové onkologické kolokvium (PragueOnco 2015) se konalo ve dnech 21.–23. ledna 2015 v přednáškových prostorách hotelu Clarion v Praze-Vysočanech. Tato akce se již tradičně zabývá všemi aspekty onkologické léčby, včetně sesterské sekce a pacientského semináře. Hlavní důraz byl kladen na mezioborovou spolupráci, a proto byla také část programu vždy vyhrazena dalším specialistům, například gynekologům nebo urologům. Z urologických diagnóz byl letos diskutován karcinom prostaty (KP). V úvodní přednášce vyzdvihl prof. . Tomáš Hanuš (Urologická klinika VFN, Praha) nutnost prohlubování spolupráce mezi urology a onkology s ohledem na nové možnosti nejen v systémové léčbě KP.

Pohled do přednáškového sálu (zdroj: We Make Media)
Obr. 1. Pohled do přednáškového sálu (zdroj: We Make Media)

Předsednictvo sekce karcinom prostaty (zdroj: We Make Media)
Obr. 2. Předsednictvo sekce karcinom prostaty (zdroj: We Make Media)

Zmínil možnost aktivního sledování u nízko-rizikového karcinomu i v poslední době stále více se uplatňující multimodalitní přístup v léčbě vysoko-rizikového lokalizovaného nebo lokálně pokročilého nádoru. Nastínil také nové možnosti léčby u kastračně rezistentního KP (CRPC), včetně nových hormonálních preparátů, a nutnost definice nových prediktivních faktorů. Primář Jozef Kubinyi (Ústav nukleární medicíny VFN, Praha) se věnoval novinkám v diagnostice a léčbě kostních metastáz pomocí radionuklidů. Nejčastěji užívané radiofarmakum pro PET/CT u KP je v současnosti 18F- fluoromethylcholin, jehož senzitivita pro detekci primárního tumoru, resp. metastáz karcinomu dosahuje 100 %, resp. 65 %. Prezentoval také výsledky souboru 87 vyšetření z vlastního pracoviště. Při hodnotě PSA 0,2–0,99 ng/ml byl pozitivní nález celkem u 7 z 12 pacientů (58 %), zatímco při PSA 3,0–4,9 ng/ml byl pozitivní nález u 70 % vyšetření. Využití 18F-fluorodeoxyglukózy (18F-FDG) má v diagnostice KP význam spíše u nízce diferencovaných karcinomů a pozitivita 18F-FDG znamená horší prognózu. Mezi nejslibnější nádorově specifická radiofarmaka patří gadoliniem značený prostatický membránový antigen (68Ga- PSMA), jehož spojení s terapeutickými radiofarmaky předznamenává nový směr nukleární medicíny, tzv. theranostiku. Na tuto přednášku navázal primář Aleš Chodacki (Oddělení nukleární medicíny, Krajská zdravotní a.s., Chomutov) a prezentoval zkušenosti s podáváním nejnovějšího alfazářiče, 223Radium dichloridu (alpharadin). Tento preparát má proti klasickým beta-zářičům hlavní výhodu v krátkém doletu částice ve tkáni, který činí méně než 100 μm (2–10 buněk). Je podáván v šesti injekcích ve čtyřtýdenních intervalech v dávce 50 kBq/kg tělesné hmotnosti. Přípravek je určen k léčbě pacientů s CRPC a symptomatickými kostními metastázami. Vylučovacím kritériem je přítomnost viscerálních metastáz nebo lymfadenopatie větší než 3 cm. Podání alpharadinu indikuje onkolog specializovaného centra (KOC) ve spolupráci s urologem a lékařem odbornosti nukleární medicíny, aplikace probíhá na oddělení nukleární medicíny. Před zahájením léčby je provedena scintigrafie skeletu (ne později než 8 týdnů předem) a CT trupu (ne později než 4 týdny). Do týdne před zahájením léčby a před následným podáním je nutné znát výsledky krevního obrazu. Primář Chodacki je také jedním z hlavních investigátorů studie ALSYMPCA s více než 276 aplikacemi, které byly provedeny na jeho pracovišti. U pacientů se symptomatickým CRPC progredujícím po léčbě docetaxelem nebo nevhodných k docetaxelu, bylo ve studii ALSYMPCA prokázáno prodloužení celkového přežití proti placebu (14,9 vs. 11,3 měsíců; p < 0,001), snížení rizika vzniku symptomatické kostní příhody, prodloužení doby do první příhody a snížení rizika paliativní radioterapie nebo míšní komprese. MUDr. Otakar Čapoun (Urologická klinika VFN, Praha) pokračoval sdělením na téma nových možností léčby KP progredujícím po docetaxelu. Zmínil výsledky u studií s cabazitaxelem (TROPIC), abirateronem (COU-AA-301) a enzalutamidem (AFFIRM) včetně analýzy podskupin, u kterých byly tyto preparáty jen omezeně účinné. U nových hormonálních preparátů byla hodnocena splice-varianta androgenního receptoru (AR-V7), jejíž přítomnost v cirkulujících nádorových buňkách byla spojena s horší odpovědí na léčbu. Jsou k dispozici také data o relativně dobré účinnosti cabazitaxelu u pacientů progredujících po docetaxelu a abirateronu. Doporučení k sekvenční léčbě nejsou zatím jasná, rozhoduje celkový stav a preference pacienta, odpověď na předchozí léčbu a dostupnost jednotlivých preparátů. V přednáškovém bloku pokračoval primář Jan Dvořák (Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV, Praha) s nelehkým úkolem prezentace léčby oligometastatického KP. Zmínil analogii s karcinomem plic, prsu nebo tlustého střeva s prodloužením přežití při využití kurativní léčby u limitovaného počtu metastáz (méně než 3–5 ložisek). Nejnovější studie popisují jiný genetický profil nádorové tkáně limitovaného a mnohočetného metastatického postižení u KP. Hlavní modality léčby oligometastatického onemocnění jsou stereotaktická radioterapie nebo chirurgická léčba. Mezi nejpřesnější diagnostické metody v těchto případech patří celotělová magnetická rezonance nebo cholinové PET/CT. V současnosti probíhají randomizované studie, které budou hodnotit aktivní přístup v léčbě metastáz u KP (např. STOMP). Prezentoval také kazuistiku pacienta s šestiletou anamnézou solitární metastázy KP v žebru a v mozečku. Sekci uzavřeli dr. Ivan Kolombo (Nemocnice Na Homolce, Praha) a dr. Štěpán Veselý (Urologická klinika FN Motol, Praha) s kazuistikami pacientů s KP, které byly diskutovány panelem expertů. V rámci kongresu se také uskutečnila dvě setkání u kulatých stolů – v ranních hodinách proběhla diskuze na téma „Proč se liší šance nemocných s pokročilým KP?“ společnosti Sanofi a po skončení hlavního programu další diskuze na téma „Kvalita života pacientů s metastatickým CRPC“ společnosti Janssen.

Kontaktní adresa:

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Ke Karlovu 6,

128 00 Praha

e-mail: otakar.capoun@vfn.cz

Střet zájmů: žádný.

Prohlášení o podpoře:

Zpracování tohoto sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se