Hodnocení erektilní dysfunkce po roboticky asistované radikální prostatektomii


Evaluation of erectile dysfunction after robotic assisted radical prostatectomy

Aim:
The aim of the study was to analyze the International Index of Erectile Function 5 (IIEF-5) questionnaires, which were filled out by patients treated at the Clinic of Urology and Robotic Surgery from 2008 to 2014 after robot-assisted radical prostatectomy (RARP). The study goal was to determine whether erectile function returns to preoperational state and how long the recovery takes. We also wanted to confirm if the recovery of erection depends on the subtype of operation – the nerve-sparing and non nerve-sparing prostatectomy.

Methods:
During the reporting period we performed 1119 RARP surgeries. Not all the patients agreed to fill out questionnaires. We included patients who agreed to fill out the IIEF-5 questionnaires at each of the scheduled post-operative follow-up visit. Those that did not want to discuss their postoperative erectile dysfunction and those who only agreed to fill out the questionnaire anonymously were not included in the final analysis.

Results:
We observed that the erectile function after RARP gradually recovers. None of the patients recovered fully (the same IIEF-5 score and erectile function before and after surgery). The IIEF-5 score after 12 months following the surgery approached the IIEF-5 score before operation. We have proved that the type of surgical procedures (nerve-sparing (single, double) x non nerve-sparing) influences the return of erectile function.

Conclusion:
For most middle and higher age men in sexual functions are a normal part of their life. Operative interventions such as RARP may harm these functions. Monitoring of the IIEF-5 score after RARP shows the incidence of erectile dysfunction and its gradual recovering over time.

Key words:
erectile dysfunction, prostate cancer, questionnaire method, International Index of Erectile Function, IIEF-5, prostatectomy, robotic surgery, quality of life.


Autoři: Marek Broul;  Miroslav Štrbavý;  Petr Skála
Působiště autorů: Klinika urologie a robotické chirurgie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2014; 18(4): 324-333
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Cílem práce bylo vyhodnotit změny erektilní funkce v souvislosti s roboticky asistovanou radikální prostatektomií u pacientů Kliniky urologie a robotické chirurgie v letech 2008–2014. V této práci jsme chtěli zjistit, zda a po jaké době dochází k návratu erektilní funkce a zda někdy dojde k návratu erekce do původního stavu jako před operací. Dále jsme chtěli potvrdit, zda je návrat erekce závislý na typu provedeného výkonu – tedy nervy šetřící a nervy nešetřící prostatektomie.

Metodika:
V hodnoceném období jsme na našem pracovišti provedli 1119 roboticky asistovaných radikálních prostatektomií (RARP). Ne všichni pacienti souhlasili s vyplňováním dotazníků a někteří nechtěli svou erekci a pooperační erektilní dysfunkci vůbec řešit. Někteří pa-cienti souhlasili pouze s anonymním vyplněním dotazníku, a tak do konečného souboru nemohli být zařazeni. Do práce jsme tedy zařadili pouze pacienty, kteří s vyplňováním dotazníků souhlasili, následně byli ochotni chodit na další kontroly a i při nich vyplňovat IIEF-5 dotazníky.

Výsledky:
V naší práci jsme prokázali, že erektilní funkce se po robotické radikální prostatektomii postupně obnovuje. K úplnému návratu erektilní funkce na úplně stejnou hodnotu IIEF-5 skóre v našem souboru nedošlo. Po 12 měsících došlo téměř k vyrovnání se původním hodnotám IIEF-5 skóre. Prokázali jsme vliv typu prodělané operace (nervy šetřící (jednostranně, oboustranně) x nešetřící) na návrat erektilní funkce.

Závěr:
Sexuální funkce jsou pro většinu mužů středního i vyššího věku normální součástí kvality života a výkony typu robotické radikální prostatektomie mohou tyto funkce porušit. Sledování IIEF-5 skóre u pacientů po radikální roboticky asistované prostatektomii ukazuje na výskyt erektilní dysfunkce a její postupné zlepšování v čase.

Klíčová slova:
erektilní dysfunkce, karcinom prostaty, dotazníkové metody, International Index of Erectile Function, IIEF-5, roboticky asistovaná prostatektomie, robotická chirurgie, kvalita života.

ÚVOD

Karcinom prostaty (KP) představuje závažný společenský problém, který je akcentován díky narůstající incidenci tohoto zhoubného onemocnění v rozvinutém světě dostává do popředí zájmu celé společnosti. Karcinom prostaty je s výjimkou kožních nádorů dlouhodobě druhou nejčastější malignitou mužské populace v České republice, a to i přesto, že není předmětem rutinního screeningu, jako je tomu např. u karcinomu děložního čípku, kolorektálního a mammárního karcinomu. Až u 30–40 % pitvaných mužů ve věku do 60 let je nalezen KP (1). S přibývajícím věkem toto riziko narůstá a ve věku 80 let je to již 60–70 % (2). Naproti tomu je u padesátiletého muže v USA riziko úmrtí na KP pouze 3% (1). V Evropě představuje KP nejčastěji se vyskytující maligní tumor.

Široké využití PSA testování vedlo k častějšímu záchytu časnějších stadií KP u mladších pacientů (3). Kromě celkového PSA je nutné stanovovat i poměr free/total (f/t) PSA, protože bylo prokázáno, že použití poměru f/t PSA může zvýšit specificitu PSA pro detekci KP a zároveň eliminovat řadu zbytečných biopsií prostaty (4). Preferovanou metodou léčby je u nich radikální prostatektomie (RP) (5), případně roboticky asistovaná radikální prostatektomie (RARP). Většina těchto mužů žije před operací normálním sexuálním životem, a tak pooperační erektilní dysfunkce ovlivňuje značně negativně jejich kvalitu života (6). Na rozdíl od močové inkontinence, která obvykle po jednom měsíci po operaci odeznívá, přetrvává erektilní dysfunkce delší dobu po zákroku. Přestože byl jasně prokázán význam nervy šetřících výkonů na výskyt ED po RP (7, 8), zůstává velká skupina pacientů, u kterých tato technika selhává. Další skupinu pacientů tvoří muži, u kterých z důvodu onkologické radikality není možné nervy šetřící výkon provést. Dalšími vlivy, které se mohou podílet na ED po RP a RARP, jsou pooperační infekční komplikace v malé pánvi, aktinoterapie, případně adjuvantní hormonální léčba antiandrogeny (9). Poměrně vzácnou komplikací při RARP i riziko poranění rekta během operace. Toto riziko je ale u „high volume“ center, kde RARP provádějí, minimální. Ve většině případů se u peroperačně odhalené léze vystačí s primární suturou a není to důvod ke konverzi k otevřené operaci či bezprostřednímu založení kolostomie. Další průběh, po takovémto ošetření, je vesměs nekomplikovaný a nemá vliv na funkční výsledky ani délku rekonvalescence (10).

K hodnocení stupně a závažnosti ED se používají dotazníky. Existuje jich celá řada. Nejpoužívanější jsou: IIEF (International Index of Erectile Function) a jeho pětiotázková verze IIEF-5, EHS (Erectile Hardness Scale), Sexual Health Inventory for Men (SHIM), dotazník ADAM (Androgen Decline in the Aging Male) a Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC) (obr. 1).

Dotazník IIEF-5
Fig. 1. Questionnaire IIEF-5
Obr. 1. Dotazník IIEF-5 Fig. 1. Questionnaire IIEF-5

Nervy šetřící technika může být provedena u většiny mužů, kteří podstupují RP (15, 16). V posledním desetiletí je zřejmý dramatický posun diagnostiky nádorů směrem k časným stadiím nádorů, vhodných k radikální léčbě. Přibylo také mladších pacientů, kteří mají velký zájem na zachování sexuálních funkcí. Za kontraindikaci k provedení nervy šetřícího výkonu jsou považováni nemocní s vysokým rizikem extrakapsulárního onemocnění (jakékoliv stadium cT3 karcinomu prostaty, cT2c, jakékoliv Gleasonovo skóre větší než 7 ve vzorku z biopsie, nebo více než v jednom bioptickém vzorku větší než 6 na ipsilaterální straně). K rozhodnutí, zda provést či neprovést nervy šetřící výkon, mohou přispět i Partinovy tabulky (17). Existuje-li však jakákoliv pochybnost, pokud jde o možnost výskytu reziduálního nádoru, měl by být odstraněn i nervově-cévní svazek (NVB). Dále je vhodné použít i intraoperační analýzy zmražených vzorků. Tato metoda je užitečná zejména u pacientů s hmatatelnou hmatnou lézí v blízkosti kapsuly. Část klínovitě resekované tkáně prostaty je pooperačně resekována a pro patologa barevně označena. V případě, že patolog potvrdí karcinom prorůstající kapsulou, je indikována resekce NVB. Jinak NVB může být ponechán (18). Každopádně pacient musí být před operací informován o rizicích nervy šetřící operace a poučen o tom, že v případě jakéhokoli podezření na nedostatečnou onkologickou radikalitu výkonu, bude nutné provést nervy nešetřící výkon.

METODIKA

V hodnoceném období, tedy v letech 2008 až2014, jsme na našem pracovišti odoperovali 1119 pacientů metodou RARP. Do práce byli zařazeni pacienti, kteří souhlasili s účastí ve studii, následně byli ochotni chodit na další kontroly a i při nich vyplňovat IIEF-5 dotazníky. Někteří pacienti účast ve studii odmítli nebo souhlasili pouze s anonymním vyplněním dotazníku, a tak do souboru nemohli být zařazeni.

Počty operací v následujících letech popisuje tabulka 2 a graf 1.

Počet provedených RARP v jednotlivých letech
Graph 1. Numbers of RARP performed in different years
Graf 1. Počet provedených RARP v jednotlivých letech Graph 1. Numbers of RARP performed in different years

Tab. 1. Doporučení pro nervy šetřící radikální prostatektomii Table 1. Recommendations for nerve-sparing radical prostatectomy
Doporučení pro nervy šetřící radikální prostatektomii
Table 1. Recommendations for nerve-sparing radical prostatectomy
LE – úroveň důkazů, LHRH – hormon uvolňující luteinizační hormon LE – levels of evidence, LHRH – luteinizing hormone – releasing hormone

Tab. 2. Počet provedených RARP v jednotlivých letech Table 2. Number RARP performed in different years
Počet provedených RARP v jednotlivých letech
Table 2. Number RARP performed in different years

V tabulce 3 jsou uvedeny počty vyplněných dotazníků. Nejvíce dotazníků se dařilo získat od pacientů v den přijetí na operaci (RARP). V tento den byli pacienti nejpřístupnější ke spolupráci s přijímacím lékařem oddělení. Nejhorší spolupráce byla naopak při časných kontrolách po operaci (3. a 6. měsíc), kdy velká část pacientů odmítá dotazníky vyplnit, protože erekci nemají vůbec a nechtějí tuto problematiku řešit. Proto jejich dotazníky nebyly k hodnocení zařazeny. Při dalších kontrolách je již zájem pacientů o řešení erektilní dysfunkce větší, ale zase jich na kontroly dorazí méně. Velké množství pacientů na kontroly po půl roce do nemocniční poradny nedorazí a chodí na kontroly ke svým ambulantním urologům. Snaha o kontakt s nimi a žádost o vyplnění dotazníku je tak často marná. Někteří pacienti nesouhlasí s vyplněním dotazníku se svými údaji a souhlasí pouze s anonymní verzí. Tyto dotazníky však nelze statisticky zpracovat, a proto jsme je do hodnocení nezařadili.

Tab. 3. Počet vyplněných dotazníků Table 3. Number of completed questionnaires
Počet vyplněných dotazníků
Table 3. Number of completed questionnaires

Celkem se podařilo vybrat 538 dotazníků. Tento počet dotazníků vyplnilo celkem 256 pacientů. Je patrný postupný úbytek spolupracujících pacientů v čase. Před operací jich dotazník vyplnilo 223 a po roce již jen 48. Zároveň je nutné uvést, že ne všech 48 pacientů, kteří vyplnili dotazník po roce od operace, vyplnilo i dotazník před operací či v oněch tříměsíčních intervalech. Jak a kolik dotazníků pacienti vyplnili na jednotlivých kontrolách, uvádí tabulka 4. Tabulka 4 shrnuje, kolik pacientů mělo kolik naměřených hodnot (vyplněných dotazníků).

Tab. 4. Počet dotazníků, kolik který pacient vyplnil Table 4. Number of questionnaires, which patients completed
Počet dotazníků, kolik který pacient vyplnil
Table 4. Number of questionnaires, which patients completed

Dále jsme soubor rozdělili podle toho, jaký typ operačního výkonu pacienti podstoupili. Tedy typ nervy nešetřící – NNS (non nerve sparing surgery), UNS (unilateral nerve sparing surgery) a BNS (bilateral nerve sparing surgery). Charakteristiky jednotlivých skupin uvádíme dále.

Analýza rozdílů mezi třemi typy operace (NNS, UNS, BNS)

Věk

Celkem bylo 254 pacientů, u nichž byl zaznamenán typ operace (NNS, UNS či BNS) a zároveň u nich byla aspoň 1krát za celé sledování zjištěna hodnota indexu IIEF-5. Nejmladšímu pacientovi bylo 41 let v době operace a nejstaršímu 78 let. Průměrný věk byl 59,122 let. V tabulce 5 je udán věk pacientů podle typu prodělané operace – nervy šetřící bilaterálně, unilaterálně a nervy nešetřící (tab. 5).

Tab. 5. Charakteristika souboru podle věku, pacienti rozděleni do skupin BNS, UNS, NNS Table 5. File characteristics by age, patients are divided into groups BNS, UNS, NNS
Charakteristika souboru podle věku, pacienti rozděleni do skupin BNS, UNS, NNS
Table 5. File characteristics by age, patients are divided into groups BNS, UNS, NNS
NNS – non nerve sparing surgery, UNS – unilateral nerve sparing surgery, BNS – bilateral nerve sparing surgery, SD – směrodatná odchylka

Preoperační PSA

Hodnoty byly dohledatelné u 246 pacientů. Nejnižší hodnota PSA byla 0,330 ng/ml a nejvyšší 52,730 ng/ml (tab. 6).

Tab. 6. Charakteristika souboru podle PSA, pacienti rozděleni do skupin BNS, UNS, NNS Table 6. File characteristics by PSA, patients are divided into groups BNS, UNS, NNS
Charakteristika souboru podle PSA, pacienti rozděleni do skupin BNS, UNS, NNS
Table 6. File characteristics by PSA, patients are divided into groups BNS, UNS, NNS
NNS – non nerve sparing surgery, UNS – unilateral nerve sparing surgery, BNS – bilateral nerve sparing surgery, SD – směrodatná odchylka

Gleasonovo skóre z definitivního histologického preparátu (tab. 7)

Tab. 7. Charakteristika souboru podle Gleasonova skóre (GS) z definitivního histologického preparátu, pacienti rozděleni do skupin BNS, UNS, NNS Table 7. File characteristics according to Gleason score (GS) of the final histological preparation, patients are divided into groups BNS, UNS, NNS
Charakteristika souboru podle Gleasonova skóre (GS) z definitivního histologického preparátu, pacienti rozděleni do skupin BNS, UNS, NNS
Table 7. File characteristics according to Gleason score (GS) of the final histological preparation, patients are divided into groups BNS, UNS, NNS
NNS – non nerve sparing surgery, UNS – unilateral nerve sparing surgery, BNS – bilateral nerve sparing surgery, SD – směrodatná odchylka

Počty pacientů podle T kategorií

Pacienti byli rozděleni do pěti skupin (tab. 8). První skupinu tvořili pacienti indikováni k RARP. Dotazník dostali k vyplnění v den příjmu k hospitalizaci. Dále tento dotazník vyplňovali pacienti na kontrole po 3 měsících (skupina číslo dvě), po 6 měsících (skupina číslo tři) a po 9 měsících (skupina číslo čtyři). Poslední skupinu tvoří muži, kteří podstoupili RARP při ambulantních kontrolách po 1 roce od operace. Dotazník jim předával lékař v urologické poradně při kontrole.

Tab. 8. Definitivní histologické výsledky pacientů a jejich počet Table 8. The final histological outcomes of patients
Definitivní histologické výsledky pacientů a jejich počet
Table 8. The final histological outcomes of patients

VÝSLEDKY

Graf 2 popisuje vývoj hodnot průměr ± směrodatná odchylka v každém období pro všechny pacienty, kteří v něm byli zaznamenáni. Stejná data uvádí i tabulka 9.

Tab. 9. Počet vyplněných dotazníků v jednotlivých obdobích a průměrné IIEF-5 skóre Table 9. Number of completed questionnaires in each period and the mean IIEF-5 score
Počet vyplněných dotazníků v jednotlivých obdobích a průměrné IIEF-5 skóre
Table 9. Number of completed questionnaires in each period and the mean IIEF-5 score
SD – směrodatná odchylka

Vývoj hodnot průměr (čtvereček) ± směrodatná odchylka (délka svislé úsečky od čtverce vždy nahoru, resp. dolů) v daném období pro všechny pacienty
Graph 2. Development of mean values (square) ± standard deviation (the length of a vertical line from the square up and down) for all patients
Graf 2. Vývoj hodnot průměr (čtvereček) ± směrodatná odchylka (délka svislé úsečky od čtverce vždy nahoru, resp. dolů) v daném období pro všechny pacienty Graph 2. Development of mean values (square) ± standard deviation (the length of a vertical line from the square up and down) for all patients

Porovnání tří typů operace (BNS UNS a NNS) mezi sebou – graficky (krabicové grafy) a testem (neparametrická Kruskal-Wallisova ANOVA). Statistická významnost p byla ve všech případech menší než 0,05, takže rozdíly mezi třemi skupinami (BNS, UNS a NNS) byly významné (tab. 10, 11, 12). Grafy 3, 4, 5 a 6 ukazují vývoj v čase po skupinách BNS, UNS a NNS v jednotlivých hodnotících období.

Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili bilaterálně nervy šetřící RARP v jednotlivých hodnotících období
Graph 3. The number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent bilateral nerve-sparing RARP in each evaluation period
Graf 3. Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili bilaterálně nervy šetřící RARP v jednotlivých hodnotících období Graph 3. The number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent bilateral nerve-sparing RARP in each evaluation period

IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili unilaterálně nervy šetřící RARP v jednotlivých hodnotících období
Graph 4. IIEF-5 scores of patients who underwent unilateral nerve sparing RARP in each evaluation period
Graf 4. IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili unilaterálně nervy šetřící RARP v jednotlivých hodnotících období Graph 4. IIEF-5 scores of patients who underwent unilateral nerve sparing RARP in each evaluation period

Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili nervy nešetřící RARP v jednotlivých hodnotících období
Graph 5. Number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent nerve-nonsparing RARP in each evaluation period
Graf 5. Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili nervy nešetřící RARP v jednotlivých hodnotících období Graph 5. Number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent nerve-nonsparing RARP in each evaluation period

Konečný graf s IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili RARP v jednotlivých hodnotících období, rozdělený podle jednotlivých typů operace
Graph 6. Graph with IIEF-5 scores of patients who underwent RARP in each evaluation period, type of operation
Graf 6. Konečný graf s IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili RARP v jednotlivých hodnotících období, rozdělený podle jednotlivých typů operace Graph 6. Graph with IIEF-5 scores of patients who underwent RARP in each evaluation period, type of operation

Tab. 10. Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili bilaterálně nervy šetřící RARP v jednotlivých hodnotících období Table 10. Number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent bilateral nerve-sparing RARP in each evaluation period
Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili bilaterálně nervy šetřící RARP v jednotlivých hodnotících období
Table 10. Number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent bilateral nerve-sparing RARP in each evaluation period

Tab. 11. Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili unilaterálně nervy šetřící RARP v jednotlivých hodnotících období Table 11. Number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent unilateral nerve sparing RARP in each evaluation period
Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili unilaterálně nervy šetřící RARP v jednotlivých hodnotících období
Table 11. Number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent unilateral nerve sparing RARP in each evaluation period
UNS – unilateral nerve sparing surgery, SD – směrodatná odchylka

Tab. 12. Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili nervy nešetřící RARP v jednotlivých hodnotících období Table 12. Number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent nerve-nonsparing RARP in each evaluation period
Počet vyplněných dotazníků a IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili nervy nešetřící RARP v jednotlivých hodnotících období
Table 12. Number of completed questionnaires and IIEF-5 score of patients who underwent nerve-nonsparing RARP in each evaluation period
NNS – non nerve sparing surgery, SD – směrodatná odchylka

DISKUSE

Jistě by bylo vhodné uvádět u pacientů, zda, jaké a jak často užívají prostředky ke zlepšení erekce. V souboru se nacházejí pacienti, kteří žádné preparáty neužívají, ti, kteří uvádějí, že občas užijí nějaký preparát na bázi inhibitorů fosfodiesterázy 5 (PDE5), a i ti, kteří si aplikují intrakavernózně prostaglandiny (Karon®). Další pacienti uvádí, že občas zkusili nějaký volně prodejný potravinový doplněk typu Clavin® či Arginmax®. Protože pacienti často jednotlivé preparáty střídají a užívají je nepravidelně, není možné soubor rozdělit ještě podle těchto jednotlivých kategorií.

Na našem pracovišti nabízíme pacientům program penilní rehabilitace již v období po vynětí permanentního katétru z močových cest. Velká část pacientů tento program odmítá a jako důvody uvádí cenu preparátů a to, že na sex tak brzy po operaci nemají chuť a myšlenky. Ačkoli většina velkých center provádějících RARP nabízí rehabilitační program penisu svým pacientům, výsledky prací o jeho prospěšnosti jsou kontroverzní. V nerandomizované studii Montorsiho et al. nebyl pozorován žádný rozdíl obnovy erektilní funkce po RARP po 12 měsících, kdy pacienti užívali inhibitory PDE-5 v pravidelných intervalech na rozdíl od „on demand“ léčby (11). Padma-Nathan et al. v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii hodnotil použití inhibitorů PDE-5 ve srovnání s placebem na skupině pacientů, kteří podstoupili bilaterálně nervy šetřící RARP. Studie zahrnovala pouze 76 pacientů a byla předčasně uzavřena z důvodu jasného prospěchu léku Viagra® pro obnovu erektilní funkce po operaci (4 % ve skupině s placebem (n = 1 z 25) ve srovnání s 27 % (n = 14 z 51; p = 0,015) (12).

Dále je nutné, aby lékaři i pacienti pečlivě vybírali dostupné informace týkající se sexuálního zdraví po RARP, protože existuje obrovské množství PR marketingových (reklamních) internetových stránek ať už akademických, či neakademických institucí, které uvádějí chybné či zkreslené údaje o návratu erektilní funkce po operaci (13).

ZÁVĚR

Podle našich dat jsme potvrdili, že se postupně v čase erektilní funkce po robotické radikální prostatektomii obnovuje. K úplnému návratu erektilní funkce na úplně stejnou hodnotu IIEF-5 skóre v našem souboru nedošlo. Po 12 měsících došlo téměř k vyrovnání se původním hodnotám IIEF-5 skóre (průměrné IIEF-5 skóre 20,306 před operací x 19,979 po roce). Prokázali jsme vliv typu prodělané operace (nervy šetřící (jednostranně, oboustranně) x nešetřící) na návrat erektilní funkce. U pacientů, kteří podstoupili bilaterálně nervy šetřící výkon, došlo k návratu erekce ve větší míře a dosáhli vyššího průměrného IIEF-5 skóre po roce (21,120) než u pacientů, kteří podstoupili unilaterálně nervy šetřící výkon (19,167). U pacientů, kteří podstoupili nervy nešetřící výkon, nedošlo ke zlepšení erektilní funkce v takové míře a dosáhli významně nižšího průměrného IIEF-5 skóre po roce (17,200) na rozdíl od předchozích typů operace.

Močová kontinence a sexuální funkce jsou pro většinu mužů středního i vyššího věku normální součástí kvality života a výkony typu radikální prostatektomie mohou tyto funkce porušit (13). Sledování IIEF-5 skóre u pacientů po radikální roboticky asistované prostatektomii ukazuje na výskyt erektilní dysfunkce a její postupné zlepšování v čase. Na pracovištích, která provádějí radikální prostatektomie, je velmi důležité tyto komplikace sledovat a následně výsledky zhodnotit.

V našem souboru jsme se přesvědčili, že se dotazník IIEF-5 ukázal být velice užitečným nástrojem pro hodnocení erektilní dysfunkce u pacientů, kteří podstoupili radikální roboticky asistovanou prostatektomii.

Došlo: 3. 10. 2014.

Přijato: 5. 11. 2014.

Kontaktní adresa

MUDr. Marek Broul, FECSM

Klinika urologie a robotické chirurgie

Krajská zdravotní a.s.

Masarykova nemocnice o.z.

Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem

e-mail: marek.broul@kzcr.eu

Střetu zájmů: žádný.


Zdroje

1. Witmore WF, Jr. Localized prostatic cancer: management and detection issue. Lancet 1994; 343: 1263–1267.

2. Muir CS, Nectoux J, Staszewski J. The epidemiology of prostatic cancer. Geographical distributions and time-trends. Acta Oncol 1991; 30: 133–1340.

3. Moul JW, Wu H, Sun L, et al. Epidemiology of radiál prostatectomy for localized prostate cencer in the era of prostate-specific antigen: an overview of the Department of Defense Center fo reostate Disease Research national diabase. Surgery 2002; 132: 213–219.

4. Schraml J, Broul M, Čegan M, Hrach K. Zhodnocení patologických výsledků z pohledu urologa po radikální prostatektomii z důvodu karcinomu prostaty i při „normálních“ hodnotách PSA. Ces Urol 2013; 17(2): 118–123.

5. Aus G, Abbou CC, Bolla M, et al. EAU guidelines on prostate cancer. Eur Urol 2005; 48: 546–551.

6. Stanford JL, Feng Z, Hamilton AS, et al. Urinary and sexual fiction after radiál prostatectomy for clinnically localized prostate cancer: the Prostate Cancer Outcomes Study. JAMA 2000; 283: 354–360.

7. Walsh PC, Donker PJ. Impotence following radiál prostatectomy: insight into etiology and preventiv. J Urol 1982; 128: 492–497.

8. Walsh PC, Mostwin JL. Radical prostatectomy and cystoprostatectomy with preservativ of potency. Results using a new nerve-sparing technice. Br J Urol 1984; 56: 694–697.

9. Zámečník L. Urologická problematika v sexuologii. In Weiss P, a kol. Sexuologie. Praha: Grada Publishing 2010; 169–170.

10. Schraml J, Broul M, Bočan M, Čegan M. Poranění rekta během miniinvazivní radikální prostatektomie – roboticky asistované radikální prostatektomie. Urologie pro praxi 2013; 14(3): 131–133.

11. Montorsi F, Brock G, Lee J, et al. Effect of nightly versus on-demand vardenafil on recovery of erectile function in men following bilateral nerve-sparing radical prostatectomy. Eur Urol 2008; 54(4): 924–931.

12. Padma-Nathan H, McCullough AR, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled study of postoperative nightly sildenafil citrate for the prevention of erectile dysfunction after bilateral nerve-sparing radical prostatectomy. Int J Impot Res 2008; 20(5): 479–486.

13. Mulhall JP, Rojaz-Cruz C, Muller A. An analysis of sexual health information on radical prostatectomy websites. BJU Int 2010; 105(1): 68–72.

14. Jarolím L, Kawaciuk I, Hanek P, a kol. Funkční výsledky radikálních retropubických prostatektomií. Ces Urol 2005; 9(1): 20–25.

15. Gontero P, Kirby RS. Nerve-sparing radical retropubic prostatectomy: techniques and clinical considerations. Prostate cancer and prostatic diseases 2005; 8(2): 133–139.

16. Sokoloff MH, Brendler ChB. Brendler. Indications and contraindications for nerve-sparing radical prostatectomy. Urologic Clinics of North America 2001; 28(3): 535–543.

17. Makarov DV, et al. Updated nomogram to predict pathologic stage of prostate cancer given prostate-specific antigen level, clinical stage, and biopsy Gleason score (Partin tables) based on cases from 2000 to 2005. Urology 2007; 69(6): 1095–1101.

18. Eichelberg Ch, et al. Frozen section for the management of intraoperatively detected palpable tumor lesions during nerve-sparing scheduled radical prostatectomy. European urology 2006; 49(6 ): 1011–1018.

19. Heidenreich A, et al. EAU guidelines on prostate cancer. Part 1: screening, diagnosis, and local treatment with curative intent-update 2013. European urology 2014; 65(1): 124–137.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×