Solitární metastáza uroteliálního karcinomu do parenchymu ledviny napodobující primární nádor ledviny


Solitary metastasis of a urothelial carcinoma in the renal parenchyma imitating a primary tumour of the kidney

We present a rare case of metastatic dissemination of urothelial carcinoma into the renal parenchyma. Radical cystectomy with right nefroureterectomy was performed in a 60-years-old man. Dense cyst of the left kidney was described on CT examination. Therefore a partial left side nephrectomy was performed in the second session. The histological diagnosis of a solitary metastasis of the urothelial carcinoma was made.

Key words:
urothelial carcinoma, dissemination, radical cystectomy, partial nephrectomy.


Autoři: Alena Kosařová 1;  Petr Prošvic 1;  Tomáš Kovář 1;  Aleš Ryška 2;  Vladimír Straka 3;  Abdulbaset Hafuda 1
Působiště autorů: Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod a. s. 1;  Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové 2;  Patologicko-cytologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod a. s. 3
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2014; 18(1): 49-52
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

V kazuistice uvádíme vzácný případ metastazovaní uroteliálního karcinomu do parenchymu ledviny. Šedesátiletému muži byla provedena radikální cystektomie s pravostrannou nefroureterektomií (dle CT vyšetření popsána denzní cysta levé ledviny). Ve druhé době byla provedena parciální nefrektomie vlevo. Histologický nález byl uzavřen jako solitární metastáza uroteliálního karcinomu.

Klíčová slova:
uroteliální karcinom, metastazovaní, radikální cystektomie, parciální nefrektomie.

ÚVOD

Uroteliální karcinom metastazuje do parenchymu ledviny extrémně vzácně a solitární metastázy jsou vzácné.

Karcinom močového měchýře se v České republice řadil u mužů na 6. místo v incidenci v roce 2010. Počet nově hlášených onemocnění byl u mužů 1807, incidence dosahovala 34,9/100 000 mužů a 80 % nádorů bylo zachyceno v I. a II. stadiu onemocnění. Vzdálené metastázy byly prokázány v roce 2010 jen u 74 pacientů. Uroteliálních karcinomů močovodu a pánvičky ledvinné bylo u mužů v roce 2010 hlášeno 160 případů s incidencí 3,1/100 000 mužů. V témže roce zemřelo na karcinom močového měchýře 555 mužů, mortalita byla 10,8/100 000, což odpovídá 3,5 % úmrtí ze všech úmrtí na nádorová onemocnění (1).

KAZUISTIKA

V březnu 2011 byla 60letému pacientovi na našem pracovišti provedena radikální cystektomie pro uroteliální karcinom močového měchýře pT2a, pN0, M0, G2, MKN-O 8120/32 a pravostranná nefroureterektomie pro uroteliální karcinom pánvičky ledvinné pTa, N0, M0, G2, MKN-O 8130/22 s náhradou močového měchýře ileálním konduitem.

Při předoperačním vyšetření počítačovou tomografií (CT) byla na levé ledvině v horním polu nalezena ohraničená hyperdenzní kulovitá expanze velikosti 20 × 17 mm postkontrastně se neopacifikující – 30 HU (Hounsfieldových jednotek) před i po podání kontrastní látky i.v. Nález byl uzavřen jako denzní cysta. Byly doporučeny cílené sonografické (UZ) kontroly v čase. Na kontrolním UZ v září 2011 byl nález uzavřen jako korové cysty, největší velikosti 35 mm. Při CT v březnu 2012 došlo k progresi velikosti na 23 × 28 × 33 mm s postkontrastním sycením na 45–70 HU a vysloveno podezření na tumor s doporučením další kontroly sonograficky. V říjnu 2012 bylo provedeno CT vyšetření s nálezem progrese velikosti a postkontrastně se signifikantně opacifikující expanzí na 32 × 37 mm (obr. 1).

Obr. 1. CT vyšetření suspektní expanze levé ledviny Fig. 1. CT examination-suspicious expansion of the left kidney
CT vyšetření suspektní expanze levé ledviny
Fig. 1. CT examination-suspicious expansion of the left kidney

Koncem ledna 2013 byla provedena otevřená revize a resekce levé solitární ledviny. Histologicky byl prokázán dobře až středně diferencovaný, papilárně formovaný uroteliální karcinom s centrálními nekrózami a tenkým lemem ledvinného parenchymu. Nález byl uzavřen jako metastatické ložisko uroteliálního karcinomu v parenchymu ledviny, které bylo kompletně odstraněno (obr. 2).

Obr. 2. Histologický obraz uroteliálního karcinomu Fig. 2. Histological picture of urotelial carcinoma
Histologický obraz uroteliálního karcinomu
Fig. 2. Histological picture of urotelial carcinoma

Pooperačně byla pacientovi doporučena adjuvantní chemoterapie, kterou odmítl. Na vyšetření celotělovém PET/SCT z konce února 2013 nebylo prokázáno ložisko viabilní nádorové tkáně. Pacient dosud žije, bez známek choroby, ve velmi dobrém stavu, bez známek postižení ledvinných funkcí. Na kontroly dochází každé 3 měsíce, vždy je provedeno ultrasonografické vyšetření břicha, dále se sledují funkce ledvin a hladina CYFRA 21-1. Další kontrola je plánována na leden 2014 s kontrolním PET/CT.

DISKUSE

Do parenchymu ledviny metastazují karcinomy plicní, GIT, prostaty, hepatocelulární karcinom, papilární i folikulární karcinom štítné žlázy. Ledviny jsou po plicích, játrech, kostech a nadledvinách pátou nejčastější lokalizací metastáz (2, 3). Sekundární ledvinné nádory jsou ve většině případů asymptomatické. Pouze asi ve 12–31 % lze pozorovat hematurii při šíření do uroteliální tkáně. Identifikace je možná bioptickým vyšetřením. Nejčastější lokalizací je kortikální zóna blízko glomerulárního cévního plexu (4).

Uroteliální karcinomy horních i dolních močových cest metastazují do regionálních i mimoregionálních lymfatických uzlin a vytvářejí vzdálené metastázy v kostech, plicích, játrech, peritoneu, méně často na pleuře, v měkkých tkáních, nadledvinách a v mozku (5). Metastázy v ledvinách jsou vysoce raritní a bylo popsáno jen několik případů. Babaian uvádí výskyt 7 % (sedm případů), Shinagare uvádí jediný případ (5, 6).

Výskyt solitárních metastáz uroteliálního karcinomu je nesmírně vzácný. Babaian v roce 1980 uvedl devět případů zjištěných při nekropsiích 107 pacientů s uroteliálním karcinomem (6). Dosud bylo popsáno jen několik desítek případů. Výskyt solitární metastázy v ledvině dosud popsán nebyl. Nejčastěji se objevují solitární plicní metastázy (7) a solitární mozečkové metastázy (8). Raritou nejsou ani solitární metastázy hepatální, kterých Shinagare v roce 2011 popsal 10 % z hepatálních metastáz uroteliálních karcinomů (5, 9). Jako jednotlivé případy jsou popsány solitární metastázy v mozku, srdci, pankreatu, kostech, nadledvinách, penisu, varlatech a solitární metastázy kožní (10). V některých případech jde o zdánlivě solitární metastázu, ale další vyšetření zjistí, že jde o prvotní projev generalizace (8).

V případě solitární metastázy je na zvážení kurativní postup v podobě radikální metastazektomie. Tento postup byl popsán u plic a jater (5, 7, 9), ale úspěchy byly zaznamenány i u ostatních solitárních metastáz (10). Pooperačně se doporučuje podání adjuvantní chemoterapie. U plicních metastáz bylo dosaženo pětiletého přežití 50 % a pro solitární metastázy do 30 mm dokonce 65 % (7). V případě mozkových a mozečkových metastáz byly dobré výsledky zaznamenány při kombinaci radikální excize, adjuvantní radioterapie a chemoterapie.

ZÁVĚR

Popisujeme případ solitární metastázy uroteliálního karcinomu do parenchymu ledviny a její radikální a pravděpodobně i kurativní odstranění. Nálezy solitárních metastáz u uroteliálních nádorů patří k velmi vzácným. Naše práce dává možnost zvažovat resekci solitárních metastáz u uroteliálního karcinomu, a to i s kurativním záměrem. Po radikální metastazektomii by měla následovat adjuvantní chemoterapie a případně radioterapie.

Došlo: 26. 9. 2013.

Přijato: 28. 11. 2013.

Střet zájmů: žádný.

Kontaktní adresa

MUDr. Alena Kosařová

Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 69 Náchod

e-mail: alena.kosarova@tiscali.cz


Zdroje

1. Novotvary 2010, ÚZIS, 2013.

2. Melichar B, Morávek P, Ferko A, Podhola M. Metastatic colorectal carcinoma and kidney tumors: a report of four cases. Tumori 2010; 96(3): 483–486.

3. Sánchez-Ortiz RF, Madsen LT, Bermejo CE, Wen S, Shen Y, Swanson DA, Wood CG. A renal mass in the setting of a nonrenal malignancy: When is a renal tumor biopsy appropriate? Cancer 2004; 101(10): 2195–2201.

4. Bailey JE, Roubidoux MA, Dunnick NR. Secondary renal neoplasms. Abdom Imaging. 1998; 23(3): 266–274.

5. Shinagare AB, Ramaiya NH, Jagannathan JP, Fennessy FM, Taplin ME, Van den Abbeele AD. Metastatic pattern of bladder cancer: correlation with the characteristics of the primary tumor. AJR Am J Roentgenol 2011; 196(1): 117–122.

6. Babaian RJ, Johnson DE, Llamas L, Ayala AG. Metastases from transitional cell carcinoma of urinary bladder. Urology 1980; 16(2): 142–144.

7. Matsuguma H, Yoshino I, Ito H, Goya T, Matsui Y, Nakajima J, Ikeda N, Okumura S, Shiono S, Nomori H; Metastatic Lung Tumor Study Group of Japan. Is there a role for pulmonary metastasectomy with a curative intent in patients with metastatic urinary transitional cell carcinoma? Ann Thorac Surg 2011; 92(2): 449–453.

8. Sarmiento JM, Wi MS, Piao Z, Stiner ES. Solitary cerebral metastasis from transitional cell carcinoma after a 14-year remission of urinary bladder cancer treated with gemcitabine: Case report and literature review. Surg Neurol Int 2012; 3: 82.

9. Gallagher HJ, Redmond HP, Deasy J, McLean PA. Hepatic resection of solitary metastasis from transitional cell carcinoma of the bladder. J Urol 1998; 159(3): 986.

10. Gowardhan B, Mathers ME, Feggetter JG. Twenty-three years of disease-free survival following cutaneous metastasis from a primary bladder transitional cell carcinoma. Int J Urol 2004; 11(11): 1031–1032.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2014 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se