Nové přístupy k problematice třetího moláru


New Approaches to the Problem of Third Molar

The authors review most important characteristics in the development of the third molar. They include the time of foundation, course and the duration of individual stages of development, dynamism in the development of the third molar if upper and lower jaw, the occurrence of agenesis and its microsymptoms and the relation of the development of third molar to the dental and chronological age.

The analysis of panoramic radiograms from 1700 probands at the age of 5 and 21 years provided a general view of the development of the third molar from its foundation to the end of the root development. This picture may be considered as specific for the Czech population. The obtained values represent decisive indices for individual evaluation. The span of foundation of the third molar is 8 years (from 6 to 13 years of age). The foundation occurred most frequently at the age of 9 years. The last term was established at 13 years of age. These results are valid for the population, which is not burdened by the hypodontia syndrome.

Based on the calculation of the duration of individual developmental stages it has become possible to establish the mean period of development of the third molar. We have also determined differences in the course of development of third molars between the upper and lower jaw.

Intra-individual differences in the development of the third molar were encountered in about 50 % of our group. This rarely observed phenomenon is of considerable importance for the determination of dental age as well as the symptom of the hypodontia syndrome.

A significant relationship was observed between the degree of development of third molars and dental age. The important knowledge also includes the observed fact that the agenesis of 1–3 molar is accompanied by significantly delayed development of founded third molars.

All partial results were evaluated separately for boys and girls. No significant sex-related differences were established in other indices except the agenesis of third molars.

The time differences in key events in the development of the third molar should give more precision and certainty to planning of orthodontic therapy and should provide indices for optimal planning of extractions of third molars with unfavorable prognosis.

The described knowledge will contribute to the practice of anthropology and forensic medicine in the determination of age of adolescent individuals, if there is no other available biological method for the evaluation of chronological age.

Key words:
third molar – characteristics in the third molar development – third molar and chronological age


Autoři: E. Rozkovcová;  M. Marková;  L. Mrklas
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. ;  Všeobecná fakultní nemocnice, Praha ředitel MUDr. P. Horák, CSc., MBA ;  Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Dušková, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 105, 2005, 5, s. 119-128

Souhrn

Autoři podávají přehled nejdůležitějších charakteristik vývoje třetího moláru. Sem náleží doba zakládání, průběh a doba trvání jednotlivých stadií vývoje, dynamika vývoje třetího moláru horní a dolní čelisti, výskyt ageneze a jejích mikrosymptomů a vztah vývoje třetího moláru k zubnímu a chronologickému věku.

Analýzou panoramatických rentgenogramů 1700 probandů ve věku 5 až 21 let jsme získali celkový obraz vývoje třetího moláru od jeho založení po dokončení vývoje kořene. Tento obraz je možno pokládat za specifický pro českou populaci. Získané hodnoty jsou směrodatnými ukazateli pro individuální posuzování.

Rozpětí doby zakládání třetího moláru činí 8 roků (od 6 do 13 let). Věkem nejčetnějšího založení byl shledán 9. rok. Jako poslední termín založení byl stanoven 13. rok věku. Tyto výsledky jsou platné pro populaci nezatíženou syndromem hypodoncie.

Na základě výpočtu doby trvání jednotlivých vývojových stadií bylo možno určit průměrnou dobu vývoje třetího moláru. Dále jsme zjistili rozdíly v průběhu vývoje třetích molárů mezi horní a dolní čelistí.

Intraindividuální rozdíly ve vývoji třetího moláru se v naší sestavě vyskytly kolem 50 %. Tento zřídka sledovaný

fenomén má značný význam jednak pro stanovení zubního věku a jednak jako symptom syndromu hypodoncie.

Mezi stupněm vývoje třetích molárů a zubním věkem byl shledán významný vztah. K důležitým poznatkům patří i autory zjištěná skutečnost, že při agenezi 1–3 třetích molárů je vývoj založených třetích molárů statisticky významně opožděn.

Všechny dílčí výsledky jsme hodnotili odděleně pro chlapce a dívky. S výjimkou ageneze třetích molárů nebyly u dalších ukazatelů shledány statisticky významné intersexuální rozdíly.

Časové údaje o klíčových událostech v průběhu vývoje třetího moláru vnesou více jistoty do plánování ortodontické léčby a stanou se indikátory optimálního načasování extrakcí třetích molárů s nepříznivou prognózou. Uvedené poznatky budou rovněž přínosem pro antropologii a forenzní medicínu při určování věku mladistvých jedinců, jestliže není k dispozici jiná biologická metoda hodnocení chronologického věku.

Klíčová slova:
třetí molár – charakteristiky vývoje třetího moláru – třetí molár a chronologický věk


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 5

2005 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se