Vliv kazivosti dočasného chrupu na stálou dentici


Influence of Cariosity of Deciduous on PermanentDentition

The development of the dental status can be favorably influenced by bothcomponents of dental care – curative and preventive care. Part of prevention is also searchingfor, evaluation and in particular elimination of etiological factors of caries and periodontopathies.One of the frequently mentioned influences on the cariosity of permanenet teeth is alsoincreased cariosity of the deciduous dentition. The investigated group comprises 303 childrenwho had dispensary care at the paediatric department of the First Stomatological Clinic inOlomouc. According to the documentation on the dental status of the children a retrospectivetransverse study (after the age of 6 years) and a longitudinal follow up (age group 6 and 12years) was implemented. A statistically significant relationship was proved between the cariosityof the second deciduous molar and the first permanent molar. In children with a cariouslesion of the second deciduous molar at the age of 6 years, there is as more frequent affectionof the first permanent molar. An association of greater cariosity of the first permanent molar and second deciduous molar is found, though less marked in 12-year-old children. This is whyit is important to emphasize the need of care of deciduous teeth which is underrated at presentby some parents and dentists. Our assumption of a direct relationship between the cariosity ofdeciduous teeth on the permanent dentition was confirmed. The assembled results are consistentwith epidemiological values in our republic. Based on the revealed relationship the authorsrecommend not only early and regular repair but also prevention of dental caries in thedeciduous dentition,

Key words:
mixed dentition – second deciduous molar – first permanent molar – increasedcariosity – age groups 6 and 12 years


Autoři: N. Kinastová;  M. Jaroňová
Působiště autorů: I. stomatologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednostka kliniky doc. MUDr. J. Stejskalová, CSc. Školitel: doc. MUDr. K. Nováková, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2002, 5, s. 148-157
Kategorie: Články

Souhrn

Vývoj stavu chrupu mohou příznivě ovlivňovat obě složky stomatologické péče, a to jakkurativní tak i preventivní. Součástí prevence je i vyhledávání, posuzování a zejména odstraňováníetiologických faktorů zubního kazu a parodontopatií. Jedním z často uváděných vlivůna kazivost chrupu stálého je i zvýšená kazivost chrupu dočasného. Sledovaný soubor tvoří 303děti, které byly dispenzarizovány na dětském oddělení I. stomatologické kliniky v Olomouci.Podle dokumentace o stavu chrupu dětí byla provedena retrospektivní průřezová studie (podosažení 6 let) a longitudinální sledování (věková kategorie 6 a 12 let). Statisticky významnásouvislost byla prokázána mezi kazivostí druhého dočasného moláru a prvního stálého moláru.U dětí s kariézní lézí u druhého dočasného moláru v 6 letech se ukazuje také vyšší postiženíprvního stálého moláru. Souvislost zvýšené kazivosti stálého moláru a druhého dočasnéhomoláru se projevuje, i když méně výrazně, u dětí ve 12 letech. Dále bylo prokázáno, že vyššíkazivost prvního stálého moláru v 6 letech je doprovázena i vyšší kazivostí týchž molárů v 12letech. Právě proto je nutné zdůrazňovat potřebu péče o dočasný chrup, která je i v dnešní doběrodiči a některými stomatology podceňována. Náš předpoklad přímé závislosti kazivosti dočasnýchzubů na stálou dentici se potvrdil. Získané výsledky jsou v souladu s epidemiologickýmihodnotami v naší republice.Na základě námi zjištěných závislostí doporučujeme nejen včasnoua pravidelnou sanaci, ale i prevenci zubního kazu v dočasné dentici.

Klíčová slova:
smíšený chrup – druhý dočasný molár – první stálý molár – zvýšená kazivost– děti věkové kategorie 6 a 12 let

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se