Letální katatonie


Pavlovský P.
, Kukanová P., Pietrucha S., Zvolský P.: Lethal CatatoniaThe authors present a review of views on lethal (malignant) catatonia described by K. H. Stauderin 1934. With regard to the probable different etiology of the catatonic picture, frequently onlythe term catatonic syndrome or catatonic dilemma is used which indicates the doubts regardingthe possible relationship or difference of catatonia and NMS. Hitherto accomplished researchindicated that the induction of both pathological pictures is the result of hypoactivity of thedopaminergic system and its impaired balance with the GABA-ergic system. Risk factors whichlead to the development of catatonic or neuroleptic malignant syndrome include preexistinghypodopaminergy which in addition to genetic factors may be produced by the action of acute orchronic stress, organic brain damage (in particular Parkinson’s disease), by the administration ofclassical (sometimes also atypical) neuroleptic preparations, by the sudden discontinuation ofdopaminergic substances and a number of other factors.The author presents two cases of lethal catatonia in young women where psychosis developedsuddenly after prodromes lasting only two days. In neither patient the condition was preceded bythe use of neuroleptics. As a stressogenic factor in one case strenuous travel and change of thecultural environment may have acted, in the second case surgical delivery of twins and sub-sequent domestic strain. The authors draw attention to the fact that it is not suitable to treatcatatonia by classical neuroleptics, and consistent with data in the literature, they recommend asearly as possible treatment by electroconvulsions. As to atypical neuroleptics they mention theirfavourable experience with clozapine. They are in favour of the view that lethal catatonia andNMS are similar, as almost identical treatment has a favourable effect.

Key words:
lethal (malignant) catatonia, catatonic syndrome, catatonic dilemma, dopaminergichypoactivity, neuroleptic malignant syndrome, treatment of catatonic disorder by electroconvul-sions, atypical neuroleptics and benzodiazepins.


Autoři: P. Pavlovský ;  P. Kukanová ;  S. Pietrucha ;  P. Zvolský
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 1, pp. 8-12.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí přehled názorů na letální (maligní) katatonii, kterou popsal K. H. Stauderv roce 1934. Vzhledem k pravděpodobně různé etiologii katatonního obrazu se mnohdy užívá jenpojmu katatonnní syndrom nebo katatonní dilema, které naznačuje rozpaky týkající se možnépříbuznosti nebo odlišnosti katatonie a NMS. Dosavadní výzkumy nasvědčují tomu, že k vyvoláníobou chorobných obrazů dochází v důsledku hypoaktivity dopaminergního systému a porušeníjeho rovnováhy s GABA-ergním systémem. Za rizikové faktory, jež vedou k propuknutí katatonní-ho, resp. neuroleptického maligního syndromu, se považuje preexistující hypodopaminergie, ježkromě genetického původu může být vyvolána působením akutního nebo chronického stresu,organickým poškozením mozku (zejména Parkinsonovou chorobou), podáváním klasických (ně-kdy však i atypických) neuroleptik, náhlým vysazením dopaminergních látek a řadou dalšíchfaktorů.Jsou uvedeny dva případy letální katatonie u mladých žen, u nichž psychóza propukla náhle poprodromech trvajících pouze dva dny. U žádné pacientky nepředcházelo užívání neuroleptik.Jako stresogenní faktor mohlo v jednom případě sehrát roli namáhavé cestování a změna kultur-ního prostředí, v druhém případě operativní porod dvojčat a následné domácí vypětí. Autoři po-ukazují na nevhodnost terapie katatonního obrazu klasickými neuroleptiky a ve shoděs literaturou doporučují co nejrychleji zahájit léčbu elektrokonvulzemi. Z atypických neuroleptikuvádějí příznivou zkušenost s klozapinem. Kloní se k názorům o podobnosti letální katatoniea NMS vzhledem k příznivému efektu téměř identické terapie.

Klíčová slova:
letální (maligní) katatonie, katatonní syndrom, katatonní dilema, hypoaktivita do-paminergního systému, neuroleptický maligní syndrom, terapie katatonní poruchy elektrokon-vulzemi, atypickými neuroleptiky a benzodiazepiny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se