Deprese v primární péči


Depressions in Primary Care

The authors investigated in a grant project the incidence of depressive disor-ders in subjects who visit surgeries of general practitioners. The investigati-on was made in three surgeries in a large city, a small city and in a ruralarea.In the documentation of the general practitioner in a sample of 200 patientssymptoms of depressions were recorded in 12.5% of those attending the sur-gery and on average six of the classical symptoms per person were recordedin writing. Psychopharmaceutical drugs (incl. hypnotics) were prescribed to22.5% patients, most frequently (65%) anxiolytics. Only one patient was refer-red to a psychiatrist for examination.The score of subjective symptoms according to the General Health Question-naire (GHQ-30) revealed in a sample of 558 patients of general practitionersthe highest frequency of 20-30 points (38.5% of the subjects) and 30-40 points(25% of the subjects). Highly probable patients with all psychic disordersnumbered 18% and probable ones 36%.General practitioners diagnosed mental disorders as the main diagnosis in0.6% of patients’ visits, they assessed an influence of psychic factors on thepatient’s health status in 3.9% and depressive symptoms only in 0.4% of theirpatients.During a 6-month follow-up the mean number of visits to the general practiti-oner in the group of depressive patients (29 subjects), as assessed by GHQ-30,was higher (11.1%) than in the whole group of all patients. Also the number ofrecorded medical operations and number of prescribed medicaments washigher in the group of depressed patients. Psychopharmaceutical preparati-ons were prescribed to 41.4% depressive patients while only to 15.7% in thegroup as a whole. Mainly anxiolytics were prescribed and only quite excepti-onally antidepressants.When the general practitioner drew attention to the fact that the patient hadsymptoms of depression, this probably led to changes in the therapeuticprocedure.

Key words:
depression, screening, questionnaires, general practitioner.


Autoři: P. Baudiš;  †. C. Škoda
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Hóschl, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 1, pp. 4-13.
Kategorie: Články

Souhrn

V grantové studii jsme zkoumali výskyt depresivních poruch u osobnavštěvujících ordinaci praktického lékaře. Průzkum se uskutečnil ve třechordinacích, a to velkoměstského, maloměstského a venkovského typu.V dokumentaci praktického lékaře byly ve vzorku 200 pacientů zaznamenánypříznaky deprese u 12,5 % návštěvníků ordinace a v průměru bylo písemnězachyceno šest z klasických příznaků na jednu osobu. Psychofarmaka (včet-ně hypnotik) byla ordinována 22,5 % pacientů, nejčastěji (65 %) anxiolytika.Pouze jeden nemocný byl odeslán k psychiatrickému vyšetření.Skóre subjektivních příznaků podle General Health Questionnaire (GHQ-30)vykázalo ve vzorku 558 pacientů praktického lékaře nejčastější frekvencimezi 20 - 30 body (38,5 % osob) a mezi 30 - 40 body (25 % osob). Vysoce pravdě-podobných pacientů se všemi psychickými poruchami bylo 18 % a pravděpo-dobných asi 36 %.Praktičtí lékaři diagnostikovali psychickou poruchu (jako hlavní diagnózu)u 0,6 % návštěv nemocných, vliv psychických faktorů na zdravotní stav pa-cienta určili u 3,9 % pacientů a depresivní symptomy nalezli u pouhých 0,4 %svých nemocných.Během šestiměsíčního sledování byl průměrný počet návštěv u praktickéholékaře v souboru depresivních pacientů (29 osob) zjišťovaných GHQ-30 vyšší(11,1 %) než u celého souboru všech nemocných. Rovněž počet evidovanýchlékařských výkonů a počet předepsaných druhů léků byl u souboru depresiv-ních nemocných vyšší. Psychofarmaka byla ordinována u 41,4 % depresiv-ních pacientů, zatímco pouze 15,7 % u celého souboru. Šlo převážněo anxiolytika a antidepresiva byla předepsána jen zcela výjimečně.Upozornění praktického lékaře na skutečnost, že pacient vykazuje příznakydeprese, pravděpodobně vedla ke změně v léčebném postupu.

Klíčová slova:
deprese, skríning, dotazníky, praktický lékař.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se