Vplyv LASIK na vrstvu nervových vlákien retiny u myopie


The Influence of LASIK to the Retinal Nerve Fiber Layer in Myopia

Purpose of this paper was to evaluate statistically the thickness of the retinal nerve fiber layer (RNFL) measured by means of the GDx analyzer in middle and high degrees of myopia before laser assisted in situ mileusis (LASIK) and in the postoperative period of 6 months.

Material and methods:
The group consisted of 35 eyes of 18 patients (8 men and 10 women), the average age was 28.9 ± 5.08 years of age. The refractive error was from -3.25 dioptres (D) to -11.5 D (average -5.5 ± 1.4 D). The patients underwent the corrective refractive procedure by means of LASIK to correct the myopia. The thickness of RNFL was measured by means of GDx analyzer with Variable Corneal Compensator before the refractive procedure and 3 and 6 months after this. Before each measurement, a new compensation of the cornea according to the actual refractive status was used. The RNFL thickness values (in μm) were compared and statistically evaluated using of the Wilcoxon’s nonparametric pair test in the whole peripapilary ellipse area (TSNIT) and in the superior and inferior quadrants of this ellipse.

Results:
Statistically significant difference of the RNFL thickness at the 5 % level of significance was found in the TSNIT area after 3 months and after LASIK. Statistically significant difference of the RNFL thickness at the 1 % level of significance was found in the superior quadrant after 3 months and in the inferior quadrant after 3 and 6 months after LASIK.

Key words:
LASIK, GDx, VCC analyzer, thickness of the RNFL


Autoři: P. Hlaváčová;  M. Horáčková;  E. Vlková;  M. Goutaib
Působiště autorů: Oftalmologická klinika LF MU a FN, Brno Bohunice prednosta prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 2, p. 103-107

Souhrn

Cieľ:
Cieľom práce bolo štatistické zhodnotenie hrúbky vrstvy nervových vlákien retiny (RNFL) meranej pomocou GDx analyzátora u stredných a vyšších stupňov myopie pred laser assisted in situ keratomileusis (LASIK) a v pooperačnom období 6 mesiacov.

Materiál a metodika:
Súbor tvorilo 35 očí 18 pacientov (8 mužov, 10 žien), priemerného veku 28,9 ± 5,08 roka. Refrakčná vada bola od -3,25 Dsf do -11,5 Dsf (Ņ -5,5 ± 1,4 Dpt). Pacienti podstúpili refrakčný zákrok technikou LASIK na korekciu myopie. Hrúbka RNFL bola meraná pomocou GDx analyzátora s variabilným rohovkovým kompenzátorom (Variable Corneal Compensator) pred refrakčným výkonom a v odstupe 3 a 6 mesiacov po zákroku. Pred každým meraním bola použitá nová kompenzácia rohovky vzhľadom k aktuálnej refrakcii. Hodnoty hrúbky RNFL v μm boli porovnané a štatisticky vyhodnotené pomocou Wilcoxonovho neparametrického párového testu v oblasti celej peripapilárnej elipsy (TSNIT) a v hornom a dolnom kvadrante tejto elipsy.

Výsledky:
Štatisticky významný rozdiel v hrúbke RNFL na 5% hladine významnosti sme zaznamenali v TSNIT oblasti po 3 mesiacoch od LASIK. Štatisticky významný rozdiel v hrúbke RNFL na 1% hladine významnosti sme zaznamenali v hornom kvadrante po 3 mesiacoch a v dolnom kvadrante po 3 a 6 mesiacoch od LASIK.

Kľúčové slová:
LASIK, GDx VCC analyzátor, hrúbka RNFL


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×