Redukcia fyziologickej hodnoty VOT zmesou 2 aminokyselín (lyzínu a arginínu) v Timoptole v experimente u králika


Reduction of the Physiologic IOP Value after Instilation of the Mixture of the 2 Amino Acid’s (L-Lysine and L-Arginine) in Timoptol – Experiment on Rabbit’s

Purpose:
To evaluate influence of mixture of the 2 amino acids (L-arginine.HCL and L-lysi-ne.2HCL.H₂O) in the antiglaucomatic – β-blocker Timoptol – on the physiologic intraocular pressure (IOP) in rabbits (experiment).

Methods:
The mixture of 10% L-lysine.2HCL.H₂O + 10% L-arginine.HCL in 0, 5% Timoptol was instilled into the left conjunctival sac of the 5 adult rabbit’s (female of the New Zealand White species) and the right eye was used as control. The IOP and pupilar diameter were measured before and in 5th, 15yth, 30th, 60th, 120th, 180th and 240th min. and 24 hours after the instillation.

Results:
The experimental results proved that the non-selective β-blocker Timoptol interacts at the same time with two amino acids. The mixture of 10% L-lysine.2HCL.H₂O + 10% L-arginine.HCL in 0, 5% Timoptol decreased the physiologic IOP in two phases. The first phase started from application up to 15th min. In this period parallel IOP decrease occurred also in control eye (with no significant difference). The second phase started in 30th min. after the instillation and lasted until the end of experiment. In this phase the control eye IOP remained linear after the initial over the baseline increase. The eye with instilled mixture showed significant IOP decrease (p < 0.01). Maximum difference between the two IOP’s was measured in the 180th (7, 3 mmHg; 35.4%). From this moment IOP slightly increased up to the 24th hour showing still significantly lower level- 5,0 mmHg (24.3%) compared with the control (p < 0.01).

Conclusions:
Results proved that in the mixture of 10% L-lysine.2HCL.H₂O + 10% L-arginine.HCL in 0,5% Timoptol a new substance, the „specific bioantiglaucomatic“ is created by interaction. Compared with the substances alone, mixture of the 2 amino acids in the antiglaucomatic decreased the physiologic intraocular pressure (IOP) in rabbits (experiment) with high significance for 24 hours.

Key words:
influence of mixture of the 2 amino acids in Timoptol on the rabbits IOP, specific antiglaucomatic


Autoři: J. Veselovský;  Z. Oláh;  A. Veselá;  S. Gressnerová
Působiště autorů: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK v Bratislave vedúci: prof. RNDr. M. Zeman, DrSc. a Klinika oftalmológie LFUK v Bratislave prednosta: prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 62, 2006, No. 1, p. 3-10

Souhrn

Ciel:
zistiť vplyv aplikovanie zmesi 2 aminokyselín (L-arginínu.HCl a L-lyzínu. 2HCl.H₂O) v antiglaukomatiku – ß-blokátore Timoptole – na fyziologickú hodnotu VOT v experimente u králikov.

Metódy:
do spojovkového vaku ĺavého oka 5 dospelých králikov (samiciam plemena Novozelandský biely) bola instilovaná zmes 10% L-lyzínu.2HCL.2H₂O + 10 % L-arginínu.HCl v 0.5 % Timoptole. VOT a šírka pupily sa merali pred a 5., 15., 30., 60., 120., 180. a 240. min, resp. 24 hod po instilácii. Pravé oko bolo kontrolné.

Výsledky:
experimentálne výsledky dokazujú, že neselektívny ß-blokátor Timoptol interaguje naraz aj s dvomi aminokyselinami. Bolo zistené, že zmes 10% L-lyzínu. 2HCl.2H₂O + 10 % L-arginínu.HCl v 0.5% Timoptole znižuje fyziologický VOT v dvoch fázach. Prvá fáza zníženia trvá od aplikácie až po 15. minútu. V tomto období bol zistený súbežne pokles VOT aj u kontrolného oka (rozdiele neboli signifikantné). Druhá fáza trvá od 30. minúty do konca experimentu, kedy VOT na kontrolnom oku po zvýšení nad východziu hodnotu mal nezmenený lineárny priebeh. U oka ovplyvneného uvedenou zmesou bolo možno pozorovať vysoko signifikantný účinok (p < 0,01). Maximum v rozdieloch hodnôt VOT sme zaznamenali v 180. minúte (o 7,3 mm Hg, t. j. o 35,4 %). Od tohto času VOT sa mierne zvyšoval až po 24. hodinu, kedy pokles hladiny VOT oproti kontrolnému oku bol ešte stále signifikantný (p < 0.01) na hladine 5,0 mm Hg (t. j. 24.3 %).

Závery:
výsledky dokazujú, že v zmesi 10% L-lyzín. 2HCl.2H₂O + 10 % L-arginín. HCl v 0,5% Timoptole interakciou vzniká nová látka, „špecifické bioantiglaukomatikum”. Na rozdiel od jednotlivých zložiek, instilovanie zmesi 2 aminokyselín v antiglaukomatiku vysoko signifikantne znížila fyziologickú hodnotu VOT v experimente u králikov po dobu 24 hodín.

Kĺúčové slová:
vplyv zmesi 2 aminokyselín s Timoptolom na VOT králikov, špecifické bioantiglaukomatikum


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se