Sticklerův syndrom(dystrophia vitreoretinalis hereditaria). Výsledkyoperace odchlípení sítnice


Stickler’s Syndrome (Dystrophia Vitreoretinalis Hereditaria) Results of Surgeryof Retinal Detachment

Objective:
Stickler’s syndrome (SS) is an autosomal dominant hereditary diseaseof the collagenous connective tissue where impaired development of the vitreous body gel and peripheral retina and detachment of the retina are associated withgeneral manifestations. The objective of the retrospective study was to evaluatethe long-term results of surgery of retinal detachment in SS.Patients:The group of patients comprised 7 patients, 6 men and 1 woman aged 4to 45 years, average age 16.8 years. Autosomal dominant heredity was obvious in6 members (85.7%) of two families.General manifestations of SS included abnormalities of the facial skeleton (6 patients), cleft palate (4 patients), impairedhearing (2 patients), marfanoid habitus (2 patients) and hyperextensibility of thejoints (4 patients).In the eyes with SS was manifested by myopia from -1 to-9 D and a liquid vitreousbody. Multiple foci of lattice degeneration supplemented the finding in 6 patients(85.7%). Detachment of the retina was a manifestation of SS in 12 of 14 eyes (85.7%).It was manifested in 5 of 7 patients concurrently or within 12 years in both eyes.The causes of retinal detachment were multiple equatorial and postequatorialtears due to lattice degeneration in 8 eyes (66.7%) or a giant tear in 4 eyes (33.3%).Advanced proliferative vitreoretinopathy (PVR) was associated with retinal detachment in 8 eyes (66.7%) and in 6 eyes (50%) it was not possible to assess thebeginning of retinal detachment.Results: In 3 of 5 patients with bilateral retinal detachment the adverse course ofretinal detachmenton the first eye wasfollowed 8 to 12 years previously in anotherdepartment: two retinal detachments with giant tears were evaluated as inoperable and one inveterated detachment with advanced PVR was operated unsuccessfully.Retinal detachment was operated in 9 eyes of 7 patients, in two patients both eyeswere operated simultaneously. The patients were followed up after surgery for 11months to 15 years, on average for 65 months.A cryosurgical approach was usedin 6 retinal detachments (66.7%), accentuated cerclage with drainage of subretinalfluid in 5 and radial plombage in one eye. The retina attached in 5 of 6 eyes (83.3%)and the final visual acuity was 0.25-0.l, mean 0.66. Pars plana vitrectomy (PPV)and implantation of silicone oil (ISO) were the final surgical solution in 3 eyes of3 patients (33.3%). In oneeye with retinal detachment with a circumferential widthof 320° and advanced PVR PPV and ISO were the primary operation, in two eyesre-operation on account of a relapse of retinal detachment with advanced PVRafter an unsuccessful cryosurgical operation. Anatomical and functional successwas achieved in 2 of 3 eyes (66.7%), in one eye after removal of silicone oil fromthe eye. The final visual acuity of successfully operated eyes was 0.2 and 0.16.Conclusions: Retinal detachment in SS usually affects both eyes, the second eyemay be affected after many years. The cause of retinal detachment are multipletears or a giant tear. Early surgery of retinal detachment has as a rule a favourableeffect, while late diagnosis of retinal detachment in children leads frequently toblindness. Dispensarization and regular ophthalmological check-ups of patientswith SS are an essential prerequisite of successful prevention and treatment ofretinal detachment.

Key words:
Stickler’s syndrome, detachment of retina, results of surgery


Autoři: I. Karel;  J. Doležalová;  P. Oudová
Působiště autorů: Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. Oční klinika LF UK, Plzeň, přednosta doc. MUDr. R. Říčařová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 3, p. 147-154
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Sticklerův syndrom (SS) je autosomálně dominantně dědičným onemocněnímkolagenní pojivové tkáně, u něhož se poruchy vývoje sklivcového gelu a perifernísítnice a odchlípení sítnice (OS) sdružují s celkovými projevy. Cílem retrospektivní studie bylo zhodnotit dlouhodobé výsledky operace OS u SS.Soubor nemocných: Soubor tvořilo 7 nemocných, 6 mužů a 1 žena ve věku od 4 do45 let a s průměrným věkem 16,8 roku. Autosomální dominantní dědičnost bylazřejmá u 6 členů (85,7 %) dvou rodin. Celkové projevy SS zahrnovaly abnormalityobličejového skeletu (6 nemocných), rozštěp patra (4 nemocní), poruchy sluchu (2nemocní), marfanoidníhabitus(2nemocní)ahyperextenzibilitu kloubů(4 nemocní).Na očích se SS manifestoval myopií od -1 do -9 D a tekutým sklivcem. Mnohočetnáložiska mřížkovité degenerace doplňovala nález u 6 nemocných (85,7 %). OS byloprojevem SS u 12 ze 14 očí (85,7 %), když u 5 ze 7 nemocných postihlo současně čido 12 let obě oči. Příčinou OS byly mnohočetné ekvatoriální a postekvatoriálnítrhliny na podkladě mřížkovité degenerace u 8 očí (66,7 %) či obrovská trhlina(OT) u 4 očí (33,3 %). Různě pokročilá proliferativní vitreoretinopatie (PVR) provázela staré OS u 8 očí (66,7 %) a u 6 očí (50 %) se nepodařilo začátek OS zjistit.Výsledky: U 3 z 5 nemocných s oboustranným OS byl nepříznivý průběh OS naprvním oku sledován před 8 až 12 lety na jiném pracovišti: dvě OS s OT bylahodnocena jako inoperabilní a jedno inveterované OS s pokročilou PVR byloneúspěšně operováno.OS jsme operovali na 9 očích 7 nemocných, když u 2 nemocných jsme operovalisoučasně obě oči. Nemocné jsme sledovali po operaci 11 měsíců až 15 let, průměrně65 měsíců. Kryochirurgický postup byl použitu6OS (66,7 %), akcentovaná cerklážs punkcí subretinální tekutiny u 5 OS a radiální plombáž na 1 oku. Sítnice sepřiložila u 5 ze 6 očí (83,3 %) a konečná zraková ostrost (ZO) byla 0,25 - 1,0,průměrná ZO 0,66. Pars plana vitrektomie (PPV) a implantace silikonového oleje(ISO) byly konečným operačním řešenímu 3 očí 3 nemocných (33,3 %). Na jednomoku s OT o obvodové šíři 320° a pokročilou PVR byla PPV s ISO primární operací,u dvou očí reoperací pro recidivu OS s pokročilou PVR po neúspěšném kryochirurgickém výkonu. Anatomický a funkční úspěch byl dosažen u 2 ze 3 očí (66,7 %),na jednom oku po odstranění silikonového oleje z oka. Konečná zraková ostrostúspěšně operovaných očí byla 0,1 a 0,16.Závěry: OS u SS postihuje většinou obě oči, druhé oko může onemocnět po mnohaletech. Příčinou OS jsou mnohočetné trhliny či obrovská trhlina. Včasná operaceOS má většinou příznivý průběh, naopak pozdní diagnóza OS u dětí vede nezřídkak slepotě. Dispenzarizace a pravidelné oční kontroly nemocných se SS jsou nezbytným předpokladem úspěšné prevence a terapie OS.

Klíčová slova:
Sticklerův syndrom, odchlípení sítnice, výsledky operace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se