Duanův retrakční syndrom - přehled a dia-gnostika klinických forem


Duane’s Retraction Syndrome - Review and Diagnosis of Clinical Forms

The author presents a postgraduate review of the problem. In the introduction hereviews typical features of Duane’s retraction syndrome (DS) and its main symptoms and reminds of the main approaches to classification: (1) Malbrane s (DuaneI, IIandIII), (2)Huber’swhichisbasedonEMGfindingsinZOSand(3) Kaufman’ s whichclassifies DS according to the enforced position of the head. The author maintainsthat even according to the above many atypical rare pictures cannot be classifiedor explained pathogenetically. Some are mentioned: (1) „Inverse“ DS, which wasrecorded and documented by Chytilová-Divišová (1949) in a girl with congenitalparalysis of abduction on both eyes retraction of the bulbus developed andnarrowing of the palpebral aperture when attempting abduction (1) of the eye, (2)Bilateral acquired DS in a female patient with a tumour of the brain stem confirmed by EMG records of both horizontal muscles. (3) Unilateral DS in a child froma family with familial incidence of congenital ZOS fibrosis with an obscure ratioof the neurogenic and myogenic and fibrous component of the two pictures. Inanother member of this family the Marcus Gunn phenomenon was present.The latter findings support the idea that in the development of the fairly uniformpicture of DS a combination of neurogenic, myogenic and connective tissuechanges participate.

Key words:
Duane’s retraction syndrome, classification, diagnosis


Autoři: J. Otradovec
Působiště autorů: Oční klinika VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2001, No. 3, p. 169-175
Kategorie: Články

Souhrn

Jde o postgraduální přehled problematiky. V úvodu je podán přehled zvláštnostíDuanova retrakčního syndromu (DS) a jeho hlavních příznaků a připomenutyhlavní způsoby klasifikace: 1. Malbranova (Duane I., II. a III.), 2. Huberova, kteráse opírá o EMG nálezy v ZOS, 3. Kaufmannova, která dělí DS dle vynucenéhodržení hlavy. Autor soudí, že ani podle nich nelze zařadit a patogeneticky vyložitmnohé atypické vzácné obrazy, z nichž některé dokládá: 1. „Inverzní“ DS, kterýzaznamenala a zdokumentovala Chytilová-Divišová (1949): u dívky s vrozenouobrnou abdukce na obou očích vznikala retrakce bulbu a zúžení oční štěrbiny přisnaze o abdukci (!) oka. 2. Oboustranný získaný DS u pacientky s nádorem mozkového kmene, doložený EMG záznamem z obou horizontálních svalů. 3. Jednostranný DS u dítěte z rodiny s familiárním výskytem vrozené fibrózy ZOSs nejasnýmpodílem neurogenní a myogenní, resp. fibrózní složky na vzniku obouobrazů. U jiného příslušníka této rodiny se vyskytl ještě fenomen Markuse Gunna.Poslední nálezy podporují myšlenku, že na vzniku dosti uniformního obrazu DSse podílí kombinace neurogenních a myogenních, resp. pojivových změn.

Klíčová slova:
Duanův retrakční syndrom, klasifikace, diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se