Predná chronická uveitída prijuvenilnej chronickej artritíde


Anterior Chronic Uveitis in Juvenile Chronic Arthritis

Background:
Anterior uveitis (iridocyclitis) in association with juvenile chronicarthritis has two different clinical units: the acute and chronic form. They differas to the clinical picture, course, complications , relation to antinuclear antibodiesand HLA B 27 antigen, response to treatment and prognosis of optic functions.Objective:To investigate the development of complications in patients with thechronic form of juvenile chronic arthritis in relation to the duration of uveitis.Tofocus attention on the treatment and prognosis of the disease.Patients:The authors evaluated retrospectively 18 patients with anterior chronicuveitis and diagnosed juvenile chronic arthritis. The group comprised 13 girls and5 boys, mean age 14.3 years (6-25 years) with a mean duration of uveitis of 7.5 years(2-21 years).Results: Complications and deterioration of vision are frequent and serious inpatients with the chronic form of uveitis. With the duration of the diseaseprogression of complications occurs, their number increases and vision deterio-rates. The adverse prognosis in some patients is promoted by an inadequateresponse to treatment. Six patients (8 eyes) were subjected to surgical treatmentof complications. The postoperative results are not encouraging.Conclusion: The authors wish to draw attention to the need of close collaborationwith a rheumatologist , paediatrician, ophthalmologist and the necessity to devotespecial care to children with juvenile chronic arthritis and uveitis.

Key words:
juvenile chronic arthritis, anterior uveitis, complications of uveitis


Autoři: Z. Čepilová;  M. Porubská
Působiště autorů: Očné oddelenie, OLÚ RCH, Nový Smokovec
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 5, p. 319-324
Kategorie: Články

Souhrn

Pozadie problému:
Predná uveitída (iridocyklitída) v asociácii s juvenilnou chro-nickou artritídou má 2 rozdielne klinické jednotky: akútnu a chronickú formu.Odlišujú sa klinickým obrazom, priebehom, komplikáciami, vzťahom k antinuk-leárnym protilátkam a HLA B 27 antigénu, odozvou na terapiu a prognózou prezrakové funkcie.Cieľ práce: Sledovať vývoj komplikácií u pacientov s chronickou formou juvenil-nej chronickej artritídy v závislosti od dĺžky trvania uveitídy. Zamerať sa na liečbua prognózu ochorenia.Pacienti: Retrospektívne sme hodnotili 18 pacientov s prednou chronickou uvei-tídou a diagnostikovanou juvenilnou chronickou artritídou. V skupine sme mali13 dievčat a 5 chlapcov s priemerným vekom 14,3 roka (6 - 25 rokov) a priemernýmtrvaním uveitídy 7,5 roka (2 - 21 rokov).Výsledky: Komplikácie a pokles videnia sú u pacientov s chronickou formou uve-itídy časté a závažné. S dĺžkou trvania ochorenia dochádza k progresii kompliká-cií, narastá ich počet a zhoršujú sa zrakové funkcie. K nepriaznivej prognózeprispieva u niektorých pacientov aj nedostatočná odpoveď na liečbu. Chirurgic-kému riešeniu komplikácií sa podrobilo 6 pacientiek (8 očí). Pooperačné výsledkynie sú povzbudivé.Záver: Chceme poukázať na nutnosť úzkej spolupráce s reumatológom, pediatrom,oftalmológom a na potrebu venovať deťom s juvenilnou chronickou artritídoua uveitídou mimoriadnu starostlivosť.

Klíčová slova:
juvenilná chronická artritída, predná uveitída, komplikácie uvei-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se