Problémy diagnostiky cudzíchvnútroočných telies v zadnomsegmente oka


Diagnostic Problems in Posterior Segment Intraocular Foreign Bodies

Background:
To evaluate the application of the available diagnostic proceduresin intraocular foreign bodies impacted in the posterior segment of the eye.Materials and methods: Between 1989 - 1993 were treated 51 patients and between1994 - 1998 were treated 74 patients with intraocular foreign bodies in the posterioreye segment at the Department of Ophthalmology, Medical faculty of the ComeniusUniversity in Bratislava. It was evaluated: time of the first medical examination,cause of the injury, time of the right diagnostic and used ancillary testings. In thesecond period (prospective study) was evaluated also foreign body trajectory inthe posterior segment of the eye. The influence on the final visual acuity wasevaluated in no proper diagnosed patients.Results: 50.9 % of patients in the first period and 55.9 % of patients in the secondperiod were injured while at work. Foreign body was metallic in 96 % and 94.7 %respectively. In the first period 12 patients were injured by various explosionsand in the second period 16 patients were injured by working with some circula-ting tools. The most common ancillary testing was plain film testing and Comberglocalisation. In the second period was intraocular foreign body trajectory defined as indirect in 24 eyes (32 %). The foreign body achieved its final intraocularposition after simple or double contact with the retina. Foreign body was unpro-perly diagnosed in 14 patients. The final visual acuity was negative influenced bythis fact in 8 patients.Conclusions: A history and ocular examinationare are still most important indiagnosis of the penetrating eye injury with intraocular foreign body. The basicancilary testing is simple plain film. Ultrasonography is helpful in diagnosis ofother intraocular pathological changes. In justified cases is also possible toperform computed tomography. The peroperative intraocular diagnostics is veryimportant for treatment of the all injured intraocular structures.

Key words:
intraocular foreign body, posterior segment of the eye, diagnostics,


Autoři: P. Strmeň;  V. Krásnik;  K. Vavrová
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, prednosta doc. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 2, p. 84-92
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ:
Zhodnotiť význam použitia dostupných vyšetrovacích postupov v dia-gnostike cudzích vnútroočných telies v zadnom segmente oka.Materiál a metodika: Na Očnej klinike FN a LF UK v Bratislave bolo v rokoch 1989- 1993 hospitalizovaných 51 pacientov a v rokoch 1994 - 1998 74 pacientov s CVTv zadnom segmente oka. Sledoval sa termín kedy prišiel pacient na prvé vyšetre-nie, mechanizmus úrazu, termín stanovenia správnej diagnózy a použité pomocnévyšetrenia. Vyhodnotil sa vplyv oneskorenej diagnózy CVT na výslednú zrakovúostrosť. V druhom období (prospektívna štúdia) sa vyhodnocovala aj dráha CVTv zadnom segmente oka. Hodnotí sa vplyv oneskorenej diagnózy na výslednúzrakovú ostrosť.Výsledky: V prvom období vznikol úraz v zamestnaní v 50,9 % a v druhom obdobív 55,9 %. Zraňujúcim predmetom bol kov v 96 %, resp. v 94,7 % pacientov. V prvomobdobí bolo 12 pacientov zranených pri explóziách. V druhom období bolo pripráci s točivými prístrojmi zranených 16 pacientov. Najčastejším pomocnýmvyšetrením bolo RTG vyšetrenie, vrátane zhotovenia lokalizačných snímkov.V druhom sledovanom období sa vnútroočná dráha cudzieho telesa stanovila akonepriama v 24 očiach (32 %). Konečnú pozíciu v týchto očiach dosiahlo CVT popredchádzajúcom jednom, alebo dvoma dotykmi so sietnicou. CVT nebolo správnediagnostikované u 14 pacientov, čo malo nepriaznivé následky pre výslednúzrakovú ostrosť u ôsmich z nich.Záver: Anamnéza a objektívne vyšetrenie sú stále základnými vodítkami pristanovení diagnózy penetrujúce poranenie oka s prítomnosťou CVT. Základnýmpomocným vyšetrením je RTG snímok. Ultrazvukové vyšetrenie napomáha v ob-jasnení sprievodných vnútroočných patologických zmien. V odôvodnených prí-padoch je možné vykonať aj počítačovú tomografiu. Peroperačné vyšetrenievnútra oka je potrebné pre preventívne ošetrenie všetkých poškodených štruktúr.

Klíčová slova:
cudzie vnútroočné teleso, zadný segment oka, diagnostika, dráha

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se