Cudzie vnútroočné telesá v zadnomsegmente oka


Intraocular Foreign Bodies Impacted in the Posterior Segment of the Eye

Background:
A penetrating eye injury due to an intraocular foreign body (IOFB)may result in a poor vision and even in loss of the eye. A proper analysis of thecause of injury and of the injured eye enables a correct decision to be madeconcerning timing and method to be used not only for foreign body removal butalso concerning of all sight saving surgical procedures.Patients and methods: Over the years 1989 - 1993, 51 patients with an IOFB in theposterior segment of the eye were treated at the Department of Ophthalmologyof the Comenius University in Bratislava. One patient was lost from the long-termobservation and in two patients was an intraocular foreign body not removed. Weevaluate results in 48 patients. The operative techniques used by foreign bodyremoval and by reoperations are mentioned. The occurrence of peroperative andpostoperative complications and the final anatomical and functional results areevaluated. An average follow-up period was 40.7 months. The value of the followingprognostic factors was considered in relation to the final visual acuity: size and location of the laceration of the eye, size of IOFB and time of IOFB removal. Thestatistical significance was tested by Chí-square. Fischer’s coefficient for tetra-choric tables was used for the calculation of power of dependence.Results: The foreign body was removed from 64,6% of the eyes after pars-planavitrectomy. Foreign body caused serious damage of the intraocular structures in37,5 % of the eyes. The poor anatomical result was achieved in 18 (37.5%) and goodin 30 eyes (62.5%). In twelve eyes (25%) was implanted an IOL. The final visualacuity of 6/9 - 6/6 was achieved in 18 (37.5%) and visual acuity lower than 2/60 wasrecorded in 21 (43.7%) of the eyes. The prediction of bad visual acuity (lower than2/60) was significant related to: all lacerations except of corneal wounds smallerthan 4 mm, IOFB size exceeding 3x2 mm.Conclusions: Management of retained intraocular foreign bodies should be indi-vidual and is dependent on the extent of the initial injury and the characteristicsand location of the IOFB. The final outcome depends mostly on the extent of theprimary injury and of the occurence of the peroperative and postoperativecomplications.

Key words:
intraocular foreign body, posterior segment of the eye, prognosis


Autoři: P. Strmeň;  V. Krásnik;  K. Vavrová
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava, prednosta doc. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 2, p. 75-83
Kategorie: Články

Souhrn

Penetračné poranenia očí s cudzím vnútroočným telesom môžu mať zanásledok podstatné zhoršenie zrakovej ostrosti, dokonca môžu viesť k strate oka.Dôkladné zhodnotenie anamnézy a objektívneho nálezu vedie k rozhodnutiu ni-elen o najvhodnejšom čase a spôsobe extrakcie cudzieho vnútroočného telesa, aleaj o postupoch, ktoré by mali čo najskôr prinavrátiť pacientovi zrakovú ostrosť.Materiál a metodika: V rokoch 1989 - 1993 bolo na Očnej klinike FN a LF UKv Bratislave liečených 51 pacientov s cudzím vnútroočným telesom lokalizovanýmv zadnom segmente oka. Nakoľko jeden pacient sa z dlhodobého pozorovaniavytratil a z dvoch očí sa nepodarilo CVT odstrániť, v práci sa hodnotí súbor 48pacientov. Uvádzajú sa použité operačné postupy. Hodnotí sa výskyt peroperač-ných a pooperačných komplikácií, ako aj konečný anatomický a funkčný výsle-dok. Pacienti boli sledovaní priemerne 40,7 mesiaca. Vo vzťahu k výslednejzrakovej ostrosti sa hodnotili: rozmer a lokalizácia penetračnej rany, rozmerycudzieho telesa a čas do odstránenia cudzieho telesa. Štatistická významnosť sahodnotila Chí-kvadrátom. Na hodnotenie závislosti sa použil Fischerov koeficientpre tetrachorické tabuľky.Výsledky: Zo 64,6 % očí sa CVT odstránilo po predchádzajúcej PPV. CVT spôsobilouž pri poranení závažné patologické zmeny na vnútroočných štruktúrach v 37,5 %očí. Zlý anatomický výsledok sa dosiahol na 18 (37,5 %) a dobrý na 30 (62,5 %)očiach. V 12 očiach (25 %) je implantovaná vnútroočná šošovka. Výsledná zrakováostrosť 6/9 - 6/6 bola na 18 (37,5 %) očiach a zraková ostrosť pod 2/60 bola na 21(43,7 %) očiach. Prognosticky nepriaznivé faktory boli: penetrujúce rany rohovkydlhšie ako 4 mm, rany na limbe a rany na sklére; cudzie telesá väčšie ako 3x2 mm.Interval do odstránenia CVT nehral štatisticky významnú úlohu vo vzťahu k vý-slednej zrakovej ostrosti.Záver: Spôsob ošetrenia každého cudzieho vnútroočného telesa je individuálnya závisí od rozsahu poranenia, charakteru, veľkosti a uloženia vnútroočnéhotelesa. Na výsledný stav má značný vplyv aj rozsah primárneho poranenia, ako ajvýskyt peroperačných a pooperačných komplikácií.

Klíčová slova:
cudzie vnútroočné teleso, zadný segment oka, prognóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se