Zpráva o činnosti výboru ČGS ČLS JEP za období 2014–2018


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(4): 357-360
Kategorie: Různé: Zpráva o činnosti

Výbor ČGS ČLS JEP v letech 2014 až 2018 pracoval ve složení:

Funkcionáři

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (předseda); doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. (1. místopředseda); prim. MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D. (2. místopředseda); prim. MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (vědecký sekretář) a prim. MUDr. Vladimír Nosek (pokladník)

Členové výboru

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.; prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.; prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.; prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.; doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. a MUDr. Ivana Líbalová

Členové revizní komise

prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc. (předseda); prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.; MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

Organizační činnost výboru zajišťovali

sekretářka ČGS ČLS JEP: PhDr. Martina Pfeiferová a Asociační dům GUARANT International, Praha pod vedením Ing. Daniely Kamarádové

Hlavním cílem bylo rozvíjet Českou gastroenterologickou společnost (ČGS) jako moderní evropskou odbornou společnost hájící profesní zájmy svých členů a garantující vysokou úroveň péče poskytovanou nemocným.

Jednání o úhradách gastroenterologické péče

Velké úsilí bylo věnováno zlepšení úhrad v gastroenterologii. V období 2014–2018 bylo zpracováno a do sazebníku výkonů prosazeno 10 nových kódů pokrývajících nové základní i pokročilé výkony digestivní endoskopie. Na nové kódy v některých případech navázaly dohody o úhradě nákladné péče pro specializovaná centra, např. radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu nebo cholangioskopie. Ve spolupráci s týmem Ústavu zdravotnických informací a statistiky byly zapracovány připomínky pro pacientský klasifikační systém (DRG – diagnosis related group) báze MDC 6 (major diagnostic category) a MDC 7, týkající se gastroenterologie, které v budoucnu (projekt DRG restart) přinesou změnu úhrad náročné endoskopické péče u hospitalizovaných nemocných. V současné době pracujeme na aktualizaci úhrad základních endoskopických výkonů vzhledem k rostoucí ceně vstupů, zejména endoskopické techniky.

V září 2016 bylo výborem iniciováno založení Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS ČLS JEP. Hlavní náplní její činnosti bylo řešení specifických problémů, které s sebou provozování ambulantní gastroenterologické praxe přináší. Členové sekce se podíleli na tvorbě kalkulačních listů nových kódů, vč. zařazení nových tzv. „zumových“ položek. Sekce vytvořila odborné podklady pro probíhající jednání o změně úhrad základních endoskopických výkonů. Nejnovější aktivitou na poli úhrad je analýza a připomínkování úhradové vyhlášky pro rok 2019 s konkrétními požadavky, o kterých vás nedávno informoval předseda sekce prim. MUDr. Luděk Hrdlička. Sekce se věnovala rovněž výukovým aktivitám zaměřeným na problematiku ambulantního gastroenterologického pacienta, jako byl workshop v průběhu kongresu v Ostravě v roce 2018, nebo cykly Diskuzního fóra IBD (idiopatické střevní záněty) organizovaného v 10 krajských městech ČR. Sekce ambulantních gastroenterologů navázala spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a spolupráci s pacientskými organizacemi Pacienti IBD, České ILCO a Společností pro bezlepkovou dietu. Těmto organizacím a sdružením se dostává prostoru na gastroenterologickém kongresu, webu ČGS, členové ČGS přednášejí na akcích pro pacienty podílejí se na vytváření publikací pro pacienty.

Podpora kontinuálního systému postgraduálního vzdělávání gastroenterologů

Výbor věnoval velkou pozornost organizaci vzdělávání, jehož platformou je pomyslný čtyřúhelník kongres – časopis – videoknihovna – učebnice. Kongresy ČGS mají trvale vzestupnou úroveň, čehož důkazem je nárůst počtu sdělení a počtu účastníků, včetně těch zahraničních. Například posledního národního kongresu v Ostravě se zúčastnilo více než 1 100 registrovaných osob, přednášelo 18 zahraničních účastníků a na jeho odborné náplni se podílelo 8 domácích odborných společností.

Další samostatnou aktivitou je projekt Videoknihovna ČGS, která vznikla ve spolupráci se Spolkem pro Mařatkovu gastroenterologii a je odborně spravována prof. MUDr. Stanislavem Rejchrtem, Ph.D. V této knihovně jsou zaznamenávány přednášky z odborných akcí a endoskopické výkony prováděné v rámci workshopů. Databáze knihovny v současnosti zahrnuje již 423 záznamů a představuje unikátní zdroj pro postgraduální vzdělávání nejen gastroenterologické komunity, ale i studentů medicíny a lékařů jiných oborů. Knihovna je volně přístupná bez nutnosti přihlašování a ke spolupráci při tvorbě její náplně se připojily i další společnosti (SGO – Společnost gastrointestinální onkologie, Chirurgická společnost).

Poslední aktivitou na poli vzdělávání je práce na učebnici Mařatkova gastroenterologie, která ukončí desetiletí bez relevantního učebního textu gastroenterologie v češtině. Ve výběrovém řízení v březnu 2016 zvítězila představa prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D., a práce na díle jdou do finále.

Změny ve fungování webových stránek společnosti a časopis Gastroenterologie a hepatologie

Od počátku roku 2015 došlo k zásadní změně konceptu webových aktivit ČGS ČLS JEP. Byly inovovány webové stránky ČGS www.cgs-cls.cz pro zobrazování na mobilních zařízeních, ze kterých v současnosti probíhá většina vstupů na web naší společnosti. Stránky společnosti dostaly novou grafickou úpravu a slouží jako rozcestník pro všechny hlavní aktivity společnosti (kongres, časopis, doporučené postupy a jejich překlady apod.). Podařilo se vytvořit jednotný formát kalendáře odborných akcí, který je volně otevřený pro celostátní i regionální akce a je sdílen napříč gastroenterologickou komunitou. Na stránkách jsou zastoupeny jednotlivé sekce a pracovní skupiny ČGS, ať už ve formě samostatných oddílů či odkazovaných webů. Nově bylo pro všechny členy ČGS zprovozněno interaktivní Diskusní fórum na webu http: //forum.endoskopiste.cz/, které umožňuje prezentaci zajímavých případů a podrobnou diskuzi na odborná i organizační témata. V dnešní rychlé době se ale ukazuje, že zřejmě nejlepším způsobem přímého oslovování členů a jejich zpětné vazby jsou takzvané přímé („push“) notifikace na mobilních telefonech, proto jsme začali připravovat samostatnou mobilní aplikaci ČGS, kterou bude možné využít na zařízeních s Androidem a iOS. Funkci webmastera ČGS po celé období zastával prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA.

V průběhu tohoto volebního období byla vytvořena digitalizace všech čísel časopisu Gastroenterologie a hepatologie od jeho vzniku v roce 1947 do současnosti, byly renovovány webové stránky, doplněna mezinárodní redakční rada, došlo k navýšení hodnoty SRJ a H indexu. Po stránce ekonomické je časopis výdělečný. Bohužel se nepodařilo docílit jeho indexace v časopisecké databázi PubMed.

Restrukturalizace výboru ČGS a změna způsobu voleb a profesionalizace sekretariátu ČGS

Určitou změnou fungování výboru byla dedikace jednotlivých členů na konkrétní cíle. Předseda (prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.) svolával a řídil pravidelná zasedání a telekonference výborů nebo jejich jednotlivých odpovědných členů, měl přímou odpovědnost za odbornou kvalitu časopisu a jeho ekonomický přínos pro společnost a také odpovědnost za mediální obraz společnosti, komunikoval se sekcemi a pracovními skupinami a koordinoval činnost jednotlivých funkcionářů výboru. První místopředseda (doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.) měl přímou odpovědnost za rekonstrukci webových stránek ČGS a její kvalitu, byl odpovědný za průběh a provádění screeningu kolorektálního karcinomu a komunikoval s vedením SGO, dále byl odpovědný za reiniciaci jednání o úhradách endoskopických výkonů a endoskopických akcesorií a kultivaci sazebníku. Druhý místopředseda (MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D.) měl odpovědnost za léky a lékovou politiku ČGS, pravidelnou komunikaci s regulačními orgány (Ministerstvo zdravotnictví/ Státní ústav pro kontrolu léčiv) ohledně úhrady léčivých přípravků a odpovědnost za odborné garance pro regulační orgány v případě lékových studií. Vědecký sekretář (MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.) byl odpovědný za organizaci a kvalitu odborných programů všech kongresů a sympozií, které garantuje výbor ČGS (Národní kongres, Vzdělávací a diskuzní dny, Kazuistiky) a byl odpovědný za reiniciaci jednání ohledně dalšího postgraduálního vzdělávání v oboru gastroenterologie s příslušnými orgány (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictvíí/lékařské fakulty/Ministerstvo zdravotnictví). Původně zvolený pokladník MUDr. Ivana Líbalová již v roce 2015 rezignovala na tuto funkci, do které byl zvolen a v celém funkčním období pracoval prim. MUDr. Vladimír Nosek.

Díky práci vědeckého sekretáře prim. MUDr. Jiřího Cyranyho, Ph.D., jsme jako první organizační složka (odborná společnost) v rámci ČLS JEP vyzkoušeli elektronické volby v roce 2016 při volbách do Sekce mladých gastroenterologů. Nyní nás čeká velká premiéra při volbách do výboru ČGS v říjnu tohoto roku.

Organizace průběhu národních kongresů a diskuzních a vzdělávacích dnů

Bylo nám velkou ctí organizovat v roce 2015 několik připomenutí k 70. výročí založení ČGS. Na prvním místě to byl filmový dokument připomínající, že předchůdci, na jejichž ramenou dnes stojíme, byli a jsou nejen vynikající lékaři, ale také velkorysí lidé s velkou morální integritou. Připravili jsme rovněž speciální číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie a k dispozici byla řada upomínkových předmětů připomínajících toto významné jubileum.

Jedním z hlavních záměrů bylo zapojit do aktivní spolupráce s výborem co nejširší gastroenterologickou obec. V tomto směru byly nejdůležitější platformou nově koncipované plenární schůze organizované každoročně u příležitosti kongresů. Bylo pro nás velkou podporou, že tyto schůze, jakkoli zatížené nutnými formalitami, byly vždy hojně navštěvované a měly pracovní atmosféru. Při organizaci kongresů jsme se snažili odlišit koncepci odborných programů národních kongresů, ve kterých je větší místo pro prezentaci vlastních výsledků, od diskuzních a vzdělávacích dnů, které byly koncipovány především jako postgraduální a diskuzní fórum.

Ve spolupráci s Asociačním domem společnosti Guarant byl připraven projekt „Partnerství s obchodními partnery ČGS“, kterého se v současné době účastní celkem 19 obchodních subjektů. Smyslem bylo zlepšení spolupráce a získání finančních prostředků, které společnost využívá na řadu různých aktivit (výjezdní zasedání, videoknihovna, podpora registrů, screeningový program kolorektálního karcinomu, Mařatkova gastroenterologie, ČGS-TV v průběhu kongresu atd.).

Endoskopická sekce

V činnosti pokračovala Endoskopická sekce ČGS ČLS JEP. Po volbách do výboru sekce se jejím předsedou stal prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D., a vědeckým sekretářem prim. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. Ve spolupráci s partnerskou Endoskopickou sekcí SGS byly každoročně uspořádány České a slovenské, resp. Slovenské a české endoskopické dny, jejichž pravidelnou součástí byly i živé endoskopické přenosy. V rámci pravidelných kongresů ČGS se Endoskopická sekce podílela na přípravě videomaratonu, postgraduálního vzdělávání s endoskopickou tematikou a nácviku endoskopie na animálních modelech. Na půdě sekce vznikly dva doporučené standardy pro diagnostickou a terapeutickou koloskopii a cholangiopankreatoskopii. Podařilo se zachovat tradici každoročního udělování Kasafírkovy ceny za původní práci v impaktovaném časopise, založenou v roce 2012. Vrcholem diplomatického úsilí členů sekce, zejména doc. MUDr. Tomáše Hucla, Ph.D., bylo uspořádání sympozia Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii „ESGE meets ČGS“ v rámci 6. českého gastroenterologického kongresu v Ostravě a zejména umístění druhého ročníku prestižního kongresu ESGE Days 2019 do Prahy, jehož součástí budou i 41. české a slovenské endoskopické dny v podobě přednášek a videomaratonu ve čtvrtek 4. 4. 2019. Živé přenosy endoskopických výkonů v pátek 5. 4. 2019 budou již součástí samotných ESGE Days 2019.

Pracovní skupina pro IBD

Pracovní skupina pro IBD pracovala pod vedením MUDr. Martina Bortlíka, Ph.D., a pokračovala v organizaci edukačních akcí (Intenzivní kurz IBD, Biologická léčba IBD), tvorbě doporučených postupů (Biologická léčba IBD, Chirurgická léčba IBD) a spolupráci s partnerskými organizacemi (Pacienti IBD, slovenská Pracovní skupina pro IBD (PS IBD), ECCO). Zahájila program pravidelných kazuistických webinářů snadno dostupných pro české i zahraniční gastroenterology. Významnou novinkou je zahájení studie FACTU (transplantace fekální mikroflóry v léčbě ulcerózní kolitidy), která je otevřena všem českým gastroenterologům. Ke zvýšení úrovně poskytované péče přispělo navýšení počtu center biologické léčby a zejména několik dohod mezi ČGS a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, díky nimž byly vyjasněny podmínky pro revize v jednotlivých centrech a zvýšila se dostupnost nových biologik. Klíčovou aktivitou uplynulého období bylo zřízení celoplošného registru CREdIT, který shromažďuje data o pacientech léčených biologickými preparáty. V současné době obsahuje informace od více než 3 200 léčených IBD pacientů z celé ČR. Data z registru jsou využívána především při jednáních s plátci zdravotní péče a orgány státní správy. Hlavním cílem je zvýšení dostupnosti a kvality této moderní terapie střevních zánětů. Informace o registru i všech ostatních aktivitách PS IBD jsou dostupné na trvale aktualizovaných stránkách www.ibd-skupina.cz.

Familiární adenomatózní polypóza – registr

Dalším zřízeným registrem je unikátní soubor nemocných postižených familiární adenomatózní polypózou, který v současné době zahrnuje již více než 80 pacientů a bude do budoucna poskytovat velmi cenná data o této nemoci. Je financován částečně z prostředků ČGS a především z grantového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR. Hlavním koordinátorem registru je prim. MUDr. Jiří  Cyrany, Ph.D.

Systematická výchova mladých gastroenterologů a jejich zapojení do aktivit ČGS a mezinárodních struktur

V březnu 2015 byla založena Sekce mladých gastroenterologů, registrující kolegy mladší 36 let (aktuálně 62 členů). Ve vedení sekce se vystřídali prim. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., a MUDr. Barbora Pipek. Tato sekce se významnou měrou zasloužila o české překlady některých mezinárodních doporučení (ESGE/ECCO). Ve spolupráci s prim. MUDr. Olgou Shonovou byla založena nová tradice odborných setkání Budějovice gastroenterologické, které se staly pevnou součástí kongresového kalendáře. Aktivity mladých gastroenterologů jsme podporovali také úhradou poplatku za individuální členství v ESGE a nastavením kritérií pro podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních kongresech (UEGW, DDW). Finanční podpora účastí na zahraničních kongresech pro mladé gastroenterology do 36 let zahrnuje celkovou částku 340 000 Kč, která se využila pro 41 mladých kolegů k pobytu na zahraničních kongresech UEGW a DDW. Navíc společnost uhradila celkovou částku 3 420 EUR (cca 82 000 Kč) na členství v ESGE Trainee.

Aktivní práce na zlepšení (vytvoření) mediálního obrazu ČGS a rozšíření spolupráce s ostatními odbornými společnostmi

Spolupráci s regionálními gastroenterology jsme rozvíjeli formou výjezdních zasedání, která se uskutečnila v krajích Libereckém (Ještěd – 2016), Jihočeském (České Budějovice – 2017) a Jihomoravském (Brno – 2018). V programu těchto setkání bylo vždy jednání s místními kolegy, partnery společnosti, zástupci státní správy, pojišťoven a lokálních médií. Na celostátní úrovni jsme v březnu 2017 uspořádali ve spolupráci se Zdravotním výborem PS ČR seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky – Novinky v gastroenterologii: Míří ČR do moderní Evropy? – věnovaný především problematice biologické léčby a úhradám v digestivní endoskopii.

Aktivně jsme podporovali spolupráci se všemi odbornými společnostmi. Za všechny jmenujme alespoň Českou hepatologickou společnost, Společnost pro gastrointestinální onkologii, Českou internistickou společnost, Českou chirurgickou společnost a Společnost všeobecného lékařství. Velmi úzké, přátelské vazby se ještě více prohloubily s našimi slovenskými kolegy z gastroenterologické i hepatologické společnosti, které se realizují v řadě společných projektů v Čechách i na Slovensku. Zvyšující se prestiž ČGS v odborné veřejnosti dokládá také přijetí 120 nových členů v průběhu posledních 3 a půl let, takže k 30. 6. 2018 byl počet všech našich členů 839.

Mezinárodní aktivity

Různé mezinárodní aktivity exponenciálně narostly. V naší zemi se zcela běžně objevují gastroenterologové nejzvučnějších jmen doslova z celého světa. Česká republika, zejména hlavní město Praha, je častou destinací mezinárodních gastroenterologických kongresů. Velkou roli v těchto aktivitách sehrává prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. Na tomto místě rádi připomínáme sílící spolupráci se Slovenskou gastroenterologickou společností a dále partnerství s Beninskou gastroenterologickou společností, které jsme uzavřeli v roce 2015. Členové ČGS věnovali Beninu mnoho gastroenterologických přístrojů a přispěli k organizaci dvou pobytů chirurgického týmu Vítkovické nemocnice, který v Africe operoval více než 200 pacientů, včetně  dětí.

Závěrem

Děkujeme všem členům ČGS, kteří svou každodenní odbornou prací přispívají k dobrému jménu společnosti. Dále všem obchodním partnerům ČGS, díky jejichž podpoře a vstřícnosti můžeme realizovat ekonomicky náročné cíle. Jsme hrdi na naši ČGS, protože se dynamicky vyvíjí a je moderní odbornou společností fungující na demokratických principech. Jako předseda, který měl tu výsadu vést celkem 20 výborových schůzí a 4 výjezdní zasedání, jsem zvláště vděčný doc. MUDr. Ondřeji  Urbanovi, CSc., prim. MUDr. Petru Vítkovi, Ph.D., MBA; prim. MUDr. Ing. Filipovi  Závadovi, Ph.D.; prim. MUDr. Jiřímu  Cyranymu, Ph.D.; prim. MUDr. Vladimíru Noskovi a MUDr. Martinovi Bortlíkovi, Ph.D., za laskavou pomoc a za kvantum práce a času, které ve prospěch společnosti jako funkcionáři, jako vedoucí sekcí nebo jako členové výboru ČGS období 2014–2018 odvedli. Díky jejich činnosti předáváme do dalšího období ČGS ideově i materiálně silnou, která bude poskytovat všem svým členům pevné zázemí. Za skvělé zajištění sekretariátu a množství výborně odvedené administrativní práce patří velké poděkování a také moje vděčnost PhDr. Martině Pfeiferové.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

předseda ČGS ČLS JEP


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×