Pokyny pro autory


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2010; 64(3): 43
Kategorie: Pokyny pro autory

Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie (Czech and Slovak Gastroenterology and Hepatology) je oficiální recenzovaný časopis České gastroenterologické a hepatologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti vydávaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Je publikován 6× ročně. Články jsou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Časopis publikuje originální články z oblasti klinické a experimentální gastroenterologie, výsledky klinických studií, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání (continual medical education CME), přehledné články o současných aktuálních problémech, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí společnosti. Dále publikuje i zprávy o nových knihách, komentáře k článkům z jiného časopisu, pozorování, názory, diskuze k zajímavým tématům, biografie významných osobností, osobní zprávy a dopisy redakci.

 • Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Podmíněně lze publikovat poznatky, které byly publikovány v nerecenzované formě anebo formou abstrakt.
 • Přijímány jsou články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu MS Word a RTF.
 • Články zasílejte na e-mailovou adresu šéfredaktora: kment@fnkv.cz
 • Materiály převzaté z jiných pramenů a publikací mohou být publikovány jen s písemným souhlasem vlastníka autorských práv (nejčastěji nakladatelství, které publikaci vydalo).
 • Každý rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita (autor však může navrhnout tři oponenty své práce). Pro přijetí manuskriptu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek, nebo rozhoduje výkonná redakční rada.
 • Autoři před konečným tiskem obdrží z nakladatelství článek v pdf souboru ke korektuře chyb podle ČSN 88 0410. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem pro každé číslo.
 • Autoři jsou povinni poslat na adresu vedoucího redaktora vlastnoručně podepsaný souhlas s autorstvím. Každý spoluautor rovněž musí podepsat formulář o střetu zájmů

Příprava rukopisu vychází z příslušných ČSN a z doporučeného postupu ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).

Úvodní list

Úvodní list musí obsahovat následující informace:

 • Název práce – stručný a výstižný s překladem do angličtiny
 • Seznam autorů – uveďte příjmení, jméno, kontaktní e-mailovou adresu, úřední název a sídlo pracoviště
 • Hlavní autor – příjmení a jméno hlavního autora včetně všech titulů, úřední název jeho pracoviště, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon
 • Klíčová slova – 3–10 v abecedním pořádku umístěte pod textem Souhrnu podle Medical Subject Heading List z Index Medicus MeSH-CZ.
 • Key words – k vyhledání anglických překladů klíčových slov použijte databázi MeSH.
 • Souhrn – u původní práce, přehledu a kazuistiky je vyžadován souhrn o rozsahu nepřesahujícím 200 slov, který rozčleňte na: Účel studie, Metody, Výsledky a Závěry + překlad do angličtiny (Summary).
 • Poděkování spolupracovníkům a sponzorům projektu, včetně případné podpory grantem s uvedením příslušných specifikací

Text rukopisu

Uspořádaný a výstižný text rukopisu pište ve dvojitém řádkování a všechny stránky číslujte. Text by měl být zpracován pomocí běžného textového editoru ve formátech .doc či .rtf, doporučené písmo: Times New Roman, 12 bodů. Text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru, např. „Tučné“, „Kurzíva“ apod. V žádném případě nepoužívejte pro formátovaní dokumentu mezerník (!) a neukončujte každý řádek enterem. Při psaní nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod.; ačkoliv tyto znaky mohou vypadat v některých fontech podobně, při jejich převodu do fontu jiného tyto podobnosti zanikají.

Text by neměl přesáhnout pět stran (s možností různých příloh nad rámec textu, např. obrázky, tabulky).

V druhé části musí být zmíněn informovaný souhlas a/nebo schválení etickou komisí. V případě práce s laboratorními zvířaty musí být navíc uvedeno, že projekt splňoval normy pro práci s laboratorními zvířaty a byl schválen příslušnou komisí pro práci s laboratorními zvířaty.

Text musí obsahovat odkazy na případné grafy, obrázky, fotografie či tabulky, a to v následující podobě: (graf 1), (obr. 1), (tab. 1). V textu rukopisu uvádějte citace jednotně, a to arabskými číslicemi v hranaté závorce [ ], seřazené v návazném pořadí. Nestandardní zkratky vysvětlete již při prvním použití.

Literatura

Citovány by měly být pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací. Úprava bibliografických referencí vychází z normy ISO 690 a přizpůsobuje se formátu citací v databázi MEDLINE/PubMed. Citace seřaďte ve vzestupném číselném pořadí, které se musí shodovat s pořadím citace v textu. V citaci uvádějte všechny autory při počtu do tří. Při větším počtu autorů vypiště první tři a následně použijte zkratku: „et al“. Na konci citace označte stránky. Práce v tisku a/nebo odeslané k publikaci mohou být zahrnuty do seznamu citací.

Formát citací:

Originální a přehledové práce:

Zitterbart K, Kadlecová J, Zavřelová I et al. Pilotní studie exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu: možný podíl p53-homologního proteinu s potenciálním prognostickým významem v tumorigenezi embryonálních nádorů CNS. Klin Onkol 2006; 19(4): 228-233.

Kapitoly z knih:

Adam Z, Tomíška M, Vorlíček J. Další primárně kožní lymfomy. In: Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. 1. vyd. Praha: Grada 2001: 303-310.

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Jejich přehled nabízí databáze BMČ Národní lékařské knihovny. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Citovanost prací z ČSGH je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu.

Obrázky, grafy, tabulky, schémata, fotografie

Obrazové přílohy posílejte v samostatných souborech ve formátech tiff, eps nebo jpg s minimální kompresí (nevkládejte do Wordu či Power Pointu), číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 300 dpi, a to v min. šířce 700 pixelů. Tabulky je třeba vytvořit pomocí MS Word či MS Excel. Podobně grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (MS Excel) včetně zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA a další) zasílejte v běžných vektorových formátech (např. emf, wmf, svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word! Pokud velikost všech obrázků přesáhne 15 MB, je třeba šéfredaktora kontaktovat a domlu-vit se na vhodném způsobu předání mate-riálů. Názvy a detailnější popisy obrázků, grafů, tabulek, schémat a fotografií musí být uvedeny v samostatném souboru v textovém formátu jak v českém, tak anglickém jazyce. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.

Adresa vedoucího redaktora:

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
II. interní klinika 3. LF UK
Šrobárova 50, 100 34, Praha 10
Tel.: +420 267 162 706
E-mail: kment@fnkv.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se