Pokyny pro autory


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2010; 64(3): 43
Kategorie: Pokyny pro autory

Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie (Czech and Slovak Gastroenterology and Hepatology) je oficiální recenzovaný časopis České gastroenterologické a hepatologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti vydávaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Je publikován 6× ročně. Články jsou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Časopis publikuje originální články z oblasti klinické a experimentální gastroenterologie, výsledky klinických studií, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání (continual medical education CME), přehledné články o současných aktuálních problémech, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí společnosti. Dále publikuje i zprávy o nových knihách, komentáře k článkům z jiného časopisu, pozorování, názory, diskuze k zajímavým tématům, biografie významných osobností, osobní zprávy a dopisy redakci.

 • Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Podmíněně lze publikovat poznatky, které byly publikovány v nerecenzované formě anebo formou abstrakt.
 • Přijímány jsou články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu MS Word a RTF.
 • Články zasílejte na e-mailovou adresu šéfredaktora: kment@fnkv.cz
 • Materiály převzaté z jiných pramenů a publikací mohou být publikovány jen s písemným souhlasem vlastníka autorských práv (nejčastěji nakladatelství, které publikaci vydalo).
 • Každý rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita (autor však může navrhnout tři oponenty své práce). Pro přijetí manuskriptu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek, nebo rozhoduje výkonná redakční rada.
 • Autoři před konečným tiskem obdrží z nakladatelství článek v pdf souboru ke korektuře chyb podle ČSN 88 0410. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem pro každé číslo.
 • Autoři jsou povinni poslat na adresu vedoucího redaktora vlastnoručně podepsaný souhlas s autorstvím. Každý spoluautor rovněž musí podepsat formulář o střetu zájmů

Příprava rukopisu vychází z příslušných ČSN a z doporučeného postupu ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).

Úvodní list

Úvodní list musí obsahovat následující informace:

 • Název práce – stručný a výstižný s překladem do angličtiny
 • Seznam autorů – uveďte příjmení, jméno, kontaktní e-mailovou adresu, úřední název a sídlo pracoviště
 • Hlavní autor – příjmení a jméno hlavního autora včetně všech titulů, úřední název jeho pracoviště, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon
 • Klíčová slova – 3–10 v abecedním pořádku umístěte pod textem Souhrnu podle Medical Subject Heading List z Index Medicus MeSH-CZ.
 • Key words – k vyhledání anglických překladů klíčových slov použijte databázi MeSH.
 • Souhrn – u původní práce, přehledu a kazuistiky je vyžadován souhrn o rozsahu nepřesahujícím 200 slov, který rozčleňte na: Účel studie, Metody, Výsledky a Závěry + překlad do angličtiny (Summary).
 • Poděkování spolupracovníkům a sponzorům projektu, včetně případné podpory grantem s uvedením příslušných specifikací

Text rukopisu

Uspořádaný a výstižný text rukopisu pište ve dvojitém řádkování a všechny stránky číslujte. Text by měl být zpracován pomocí běžného textového editoru ve formátech .doc či .rtf, doporučené písmo: Times New Roman, 12 bodů. Text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru, např. „Tučné“, „Kurzíva“ apod. V žádném případě nepoužívejte pro formátovaní dokumentu mezerník (!) a neukončujte každý řádek enterem. Při psaní nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod.; ačkoliv tyto znaky mohou vypadat v některých fontech podobně, při jejich převodu do fontu jiného tyto podobnosti zanikají.

Text by neměl přesáhnout pět stran (s možností různých příloh nad rámec textu, např. obrázky, tabulky).

V druhé části musí být zmíněn informovaný souhlas a/nebo schválení etickou komisí. V případě práce s laboratorními zvířaty musí být navíc uvedeno, že projekt splňoval normy pro práci s laboratorními zvířaty a byl schválen příslušnou komisí pro práci s laboratorními zvířaty.

Text musí obsahovat odkazy na případné grafy, obrázky, fotografie či tabulky, a to v následující podobě: (graf 1), (obr. 1), (tab. 1). V textu rukopisu uvádějte citace jednotně, a to arabskými číslicemi v hranaté závorce [ ], seřazené v návazném pořadí. Nestandardní zkratky vysvětlete již při prvním použití.

Literatura

Citovány by měly být pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací. Úprava bibliografických referencí vychází z normy ISO 690 a přizpůsobuje se formátu citací v databázi MEDLINE/PubMed. Citace seřaďte ve vzestupném číselném pořadí, které se musí shodovat s pořadím citace v textu. V citaci uvádějte všechny autory při počtu do tří. Při větším počtu autorů vypiště první tři a následně použijte zkratku: „et al“. Na konci citace označte stránky. Práce v tisku a/nebo odeslané k publikaci mohou být zahrnuty do seznamu citací.

Formát citací:

Originální a přehledové práce:

Zitterbart K, Kadlecová J, Zavřelová I et al. Pilotní studie exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu: možný podíl p53-homologního proteinu s potenciálním prognostickým významem v tumorigenezi embryonálních nádorů CNS. Klin Onkol 2006; 19(4): 228-233.

Kapitoly z knih:

Adam Z, Tomíška M, Vorlíček J. Další primárně kožní lymfomy. In: Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. 1. vyd. Praha: Grada 2001: 303-310.

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Jejich přehled nabízí databáze BMČ Národní lékařské knihovny. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Citovanost prací z ČSGH je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu.

Obrázky, grafy, tabulky, schémata, fotografie

Obrazové přílohy posílejte v samostatných souborech ve formátech tiff, eps nebo jpg s minimální kompresí (nevkládejte do Wordu či Power Pointu), číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 300 dpi, a to v min. šířce 700 pixelů. Tabulky je třeba vytvořit pomocí MS Word či MS Excel. Podobně grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (MS Excel) včetně zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA a další) zasílejte v běžných vektorových formátech (např. emf, wmf, svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word! Pokud velikost všech obrázků přesáhne 15 MB, je třeba šéfredaktora kontaktovat a domlu-vit se na vhodném způsobu předání mate-riálů. Názvy a detailnější popisy obrázků, grafů, tabulek, schémat a fotografií musí být uvedeny v samostatném souboru v textovém formátu jak v českém, tak anglickém jazyce. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.

Adresa vedoucího redaktora:

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
II. interní klinika 3. LF UK
Šrobárova 50, 100 34, Praha 10
Tel.: +420 267 162 706
E-mail: kment@fnkv.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se