Životní jubileum doc. PharmDr. Miloslavy Rabiškové, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 39-40
Kategorie: Zprávy

Paní doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc., rozená Říhová, se narodila 30. ledna 1951 v Praze. Po maturitě v roce 1969 začala studovat na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a studia ukončila s červeným diplomem v roce 1974. Na stejné fakultě získala po rigorózním řízení titul PharmDr. v roce 1982 a po aspirantuře pod vedením prof. RNDr. PhMr. Milana Chalabaly, DrSc. hodnost kandidáta farmaceutických věd v roce 1985 (téma dizertační práce: Léková forma mikrodražé s řízeným uvolňováním léčiva).

jp_34304_f_1
jp_34304_f_1

Její odborná praxe je velmi široká a zahrnuje značnou část farmacie. Několik roků pracovala v Lékárenské službě, také ve funkci vedoucího lékárníka (specializace v oboru lékárenství 1. stup­ně – 1984 a II. stupně – 1987). Zkušenosti s formulací a výrobou léků získala jednak v letech 1975–1979 ve funkci samostatného technologa Oddělení technického rozvoje n.p. Léčiva Praha a jednak v následujících pěti letech (1979–1984) ve funkci vědeckého pracovníka Oddělení lékových forem Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. V této době současně vykonávala distanční formu vědecké přípravy na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou úspěšně ukončila v roce 1985. Pedagogické zkušenosti získala jako odborná asistentka Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze v letech 1989–1992. Velkým přínosem byl pro ni roční studijní pobyt na Farmaceutické fakultě University of Illinois v Chicagu v USA, kde pracovala ve výzkumné skupině prof. Diane Burgess na mikročásticových lékových systémech. Výsledkem byly společné publikace často citované zahraničními autory. Po svém návratu přijala nabídku prvního děkana obnovené Farmaceutické fakulty v Brně, na tehdejší Vysoké škole veterinární, prof. RNDr. Vladimíra Smečky, CSc. na vybudování pracoviště zabývající se farmaceutickou technologií. Od zřízení Ústavu technologie léků na této fakultě v roce 1992 zde pracuje nejprve jako odborná asistentka a od počátku roku 1993 po úspěšném výběrovém řízení jako přednostka ústavu. Tuto funkci vykonává dodnes. Počátky nové fakulty byly obtížné: Bylo třeba vybudovat laboratoře a následně je i zařídit, to vše za probíhajícího výukového procesu. Na Ústavu technologie léků se tento úkol podařil zejména díky úspěšné grantové činnosti: doc. Rabišková byla hlavní řešitelkou 12 grantových projektů v celkové hodnotě přibližně 11 milionů Kč. Většina z těchto finančních prostředků byla použita na vybavení výukových a výzkumných laboratoří špičkovými technologickými a z části i analytickými přístroji. V roce 1994 byla po habilitačním řízení (habilitační práce: Perorální léčivé přípravky s řízeným uvolňováním léčiva) jmenována docentkou Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Kolektiv Ústavu technologie léků získal v roce 1995 akreditaci doktorského studijního programu v oboru farmaceutická technologie – galenická farmacie a mohl zahájit vědecko-výzkumnou činnost. Po zařízení laboratoří Ústavu technologie léků navázala doc. Rabišková na své zkušenosti s výzkumem pevných perorálních lékových forem na bázi matric a částic pro řízené uvolňování léčiva. Své odborné znalosti využívá nejen k návrhu nových léků (spolupráce s podnikem Zentiva od roku 1996), ale také k výzkumu nových technologií, kterými jsou např. peletizace v Rotoprocesoru, termoplastická granulace v přípravě hydrofilně lipofilních matricových tablet nebo optimalizace moderních technologií pro přípravky s transportem léčiva do kolonu (extruze-sferonizace). Od akreditace oboru byla doc. Rabišková školitelkou 38 diplomových prací, konzultantkou 24 rigorózních prací a školitelkou 12 úspěšně ukončených disertačních prací. Jí vedení absolventi DSP působí na významných pozicích farmaceutického průmyslu doma a v zahraničí (Velká Británie, Irsko) i jako pedagogové v Ústavu technologie léků FaF VFU.

Své výzkumné aktivity prezentovala doc. Rabišková v 75 vědeckých článcích, formou 110 posterů a 55 přednášek na domácích a mezinárodních konferencích. Součástí její činnosti je i 16 vyžádaných přednášek prezentovaných převážně v zahraničí (Slovensko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Francie, Itálie). Její výzkumné a publikační aktivity byly oceněny zvolením do redakčních rad nebo poradních sborů farmaceutických odborných časopisů (Česká a slovenská farmacie, Remedia, Praktické lékárenství, European Industrial Pharmacist). Je autorkou kapitoly Extrusion Technology v zahraniční monografii Microencapsulation of Food Ingredients vydané Leatherhead Publishing, Surrey, England v roce 2001.

V letech 1993–2008 byla na FaF v Brně garantkou přednášek i praktických cvičení povinného předmětu Teorie lékových forem a od roku 1994 je garantkou povinného předmětu Lékové formy a biofarmacie. Od roku 2002 je garantkou povinně volitelného předmětu Lékové formy vyšších generací a od roku 2006 předmětu Průmyslová farmacie. Doc. Rabišková vytvořila na brněnské Farmaceutické fakultě koncepci profilového farmaceutického oboru farmaceutická technologie – galenická farmacie v pregraduálním i doktorském studijním programu farmacie; její praxe vysokoškolského pedagoga trvá déle než 18 let. Od roku 1996, kdy ukončili studium farmacie první absolventi, je členkou komise pro Státní závěrečnou zkoušku a od roku 2010 její předsedkyní.

Je spoluautorkou a koeditorkou tří monografií Technologie léků (1997, 2001, 2006), které slouží zčásti jako výukový materiál pro studenty pre- i postgraduálního studia. Je hlavní autorkou čtyř skript pro praktická cvičení z předmětu Lékové formy a biofarmacie (2005, 2009).

V letech 1994–1999 vykonávala doc. Rabišková funkci jediné proděkanky Farmaceutické fakulty VFU Brno a aktivně se podílela na práci Rady vysokých škol (Komise pro síť a strukturu RVŠ 1994–1996, Ekonomická komise RVŠ 1996–1999). V roce 1994 byla zvolena do funkce předsedkyně Sekce technologie léků České farmaceutické společnosti a stala se členkou jejího výboru. Od roku 1994 je organizátorkou a garantkou každoročně pořádaných pracovních dní sekce. Je členkou vědeckých rad Farmaceutické fakulty VFU a Veterinární a farmaceutické univerzity. Pracuje v oborových radách spojených s farmaceutickými nebo speciálními technologiemi jako členka (OR pro farmaceutickou technologii na FaF UK v Hradci Králové, OR pro galenickou farmacii na FaF Univerzity Komenského v Bratislavě, OR pro speciální technologie na Fakultě technologické, Univerzita T. Bati ve Zlíně) nebo předsedkyně (OR pro farmaceutickou technologii – galenickou farmacii na FaF VFU Brno).

Výzkumná činnost ústavu aktivně prezentovaná na světových kongresech vyústila k pozvání doc. Rabiškové do mezinárodního grantu Evropského programu Galenos – Euro Ph.D. v roce 2001, kterého se účastnilo 20 předních evropských farmaceutických pracovišť. Cílem projektu bylo zvýšení kvality a úrovně studentů DSP formou mezinárodních vědeckých stáží a prezentací výsledků výzkumu na pravidelných konferencích. Přínosem pro Ústav technologie léků byla programem sponzorovaná roční stáž dr. Kateřiny Krejčové na Trinity College v Dublinu v Irsku v roce 2006. Doc. Rabišková začala být zvána jako hostující odbornice na zahraniční pobyty s přednáškovým i výzkumným zaměřením (1992–2010: Turecko, Nizozemí, Německo a opakovaně Francie), k aktivní účasti na mezinárodních konferencích (2001, 2008), jako členka Výboru European Industrial Pharmacists Group (2005–2010) i do mezinárodních komisí k evaluaci farmaceutických studijních programů (2008, Litva). Za posledních 10 let se mezinárodní spolupráce rozvinula především s Francií – Farmaceutickou fakultou University Henri Poincaré v Nancy a fakultou Univerzity Franche Comté v Besanconu. Výsledkem jsou společné vědecké publikace v renomovaných mezinárodních časopisech.

Doma působí doc. Rabišková v Akreditační komisi pro evaluaci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je členkou zkušební komise pro aprobační zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstva zdravotnictví ČR, členkou zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Farmaceutická technologie MZ ČR, místopředsedkyní Oborové komise pro farmakologii a farmacii IGA MZ ČR. Za svou činnost byla vyznamenána četnými uznáními i medailemi: 2001 medailí Farmaceutické fakulty VFU Brno a v roce 2009 medailí Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2010 úspěšně absolvovala inaugurační řízení na Univerzitě Komenského v Bratislavě a v brzké době se očekává její jmenování profesorkou pro obor farmaceutická technologie – galenická farmacie.

Při příležitosti tohoto významného životního jubilea se redakce našeho časopisu připojuje i k dalším gratulantům s oceněním jejích výsledků v oblastech pedagogické i vědecké práce, kterými šíří dobrou pověst naší farmacie doma i v zahraničí. Přejeme naší jubilantce pevné zdraví, pohodu v osobním i profesionálním životě a mnoho elánu do další vědecké a pedagogické činnosti .

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se