Prof. Ing. Ján Mocák, DrSc. – nositeľ Weberovej ceny SFS


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 41-42
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila svoje vysoké ocenenie Weberovu cenu pánovi prof. Ing. Jánovi Mocákovi, DrSc.

jp_34306_f_1
jp_34306_f_1

Lauerát ceny sa narodil 24. februára 1940 v Michalovciach. V roku 1962 absolvoval štúdium na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT, odbor analytická chémia. Po promócii začal pracovať na Katedre analytickej chémie (na terajšom Ústave analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave) od roku 1963 postupne ako asistent, odborný asistent, docent a profesor (1988); v roku 1987 získal vedeckú hodnosť DrSc. a v roku 2006 mu na SAV bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I (vedúci vedecký pracovník).

Od roku 2004 doteraz pracuje ako profesor na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, kde je vedúcim Katedry chémie na Fakulte prírodných vied a predsedom Akademického senátu UCM. Má za sebou bohatú pedagogickú a vedeckú činnosť. Vyučoval rad predmetov z oblasti analytickej chémie; od roku 1977 po návrate z postdoktorandského jednoročného pobytu na The Ohio State University, Columbus, USA, začal na STU prednášať.

V ostatných rokoch prednáša predmety Bioanalytická chémia, Chemometria a Moderné analytické metódy. Doteraz viedol 41 diplomových prác, niekoľko rigoróznych prác (RNDr.) a bol, resp. je školiteľom 18 doktorandov. Pôsobí ako predseda komisie pre štátne záverečné skúšky inžinierskeho, magisterského a bakalárskeho štúdia, ako člen československej a celoslovenskej komisie pre PhD. obhajoby v odbore Analytická chémia, a pôsobil ako garant, resp. spolugarant doktorandského štúdia v odbore Analytická chémia na STU a UCM.

V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol prof. Mocák zodpovedným riešiteľom dvoch úloh štátneho výskumu. Od roku 1990 bol zodpovedným riešiteľom viacerých medzinárodných projektov v rámci PHARE, TEMPUS, CEEPUS, British Council, Aktion Oesterreich-Slowakei, APVV (Slovensko – Slovinsko) a Eras­mus. Bol a je zodpovedným riešiteľom projektov VEGA, APVV, AV a je zodpovedný riešiteľ Centra excelencie za UCM v Trnave.

Analýza vývoja chémie ukazuje, že je spoluzakladateľom interdisciplinárneho vedného odboru Chemometria v Československu a vedúcou vedeckou osobnosťou v tejto vednej disciplíne na Slovensku. Prednášky z Chemometrie ako aj z Inštrumentálnej analytickej chémie mal tiež na LaTrobe University v Melbourne (1992–1994), kde pôsobil ako researcher a lecturer. Okrem toho bol v roku 1990 oficiálnym hosťujúcim profesorom na Universita di Pavia, Pavia, Taliansko.

 V rokoch 1990–2000 absolvoval celý rad zahraničných jedno- až trojmesačných pobytov v Taliansku (Pisa, Sassari, Pavia, Bologna, Parma) a v Dánsku (Aarhus). Bol členom edičnej rady časopisu Laboratórna diagnostika a doteraz je člen edičnej rady časopisu Nova Biotechnologica.

Je stálym členom vedeckého výboru medzinárodnej konferencie/súťaže YISAC (Young Investigator’s Seminar on Analytical Chemistry). Pravidelne recenzuje práce vo významných chemických časopisoch a je posudzovateľom projektov pre grantové agentúry doma i v zahraničí.

Za svoje doterajšie všestranné aktivity bol zvolený za Čestného člena Slovenskej lekárskej spoločnosti a od roku 2010 je tiež Čestným členom Slovenskej farma­ceutickej spoločnosti (SFS).

Prof. Mocák je uznávanou vedúcou vedeckou osobnosťou doma i v zahraničí, o čom svedčia aj početné vyzvané prednášky na zahraničných i domácich vedeckých konferenciách. V ostatných rokoch osobitnú výskumnú pozornosť venuje štúdiu farmaceuticky a biologicky významných zlúčenín (potenciálnych liečiv), vzťahom medzi chemickou štruktúrou a vlastnosťami najmä v aplikácii na predpoveď nových biologicky aktívnych látok, ale aj komplexnej charakterizácii a klasifikácii potravín a počítačovej chémii. V rámci svojej vedecko-výskumnej práce aktívne spolupracuje s FaF UK v Bratislave a i FaF UK v Hradci Králové

Je autorom, alebo spoluautorom 6 monografií (odborných knižných publikácií), jednej vysokoškolskej učebnice, 15 skrípt, 105 publikácií v karentovaných časopisoch, 60 publikácií v ostatných odborných periodikách, 170 prác vo vedeckých zborníkoch, dvoch autorských osvedčení (patentov) a jeho citačný index je nad 500 ohlasov.

Jeho publikačná aktivita neutícha ani po sedemdesiatke – v ostatných dvoch rokoch so svojimi doktorandmi alebo v rámci medzinárodnej spolupráce uverejnil 15 publikácií v karentovaných časopisoch.

Vážení kolegovia dovoľte mi, aby som pánovi prof. Mocákovi, DrSc. k udeleniu tohto vysokého ocenenia srdečne zablahoželal, poďakoval za doterajšiu spoluprácu a do nastávajúceho obdobia poprial pevné zdravie, radosť z dobre vykonanej práce a ešte veľa ďalších profesných a osobných úspechov.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se