Ocenenie doc. RNDr. Josefovi Kučerovi, PhD.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2011; 60, 42
Kategorie: Zprávy

Slovenská farmaceutická spoločnosť (SFS) udelila ocenenie Medaila PhMr. Vladimíra Jána Žuffu pánovi doc. RNDr. Josefovi Kučerovi, PhD., bývalému dlhoročnému učiteľovi Katedry galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

jp_34308_f_1
jp_34308_f_1

Doc. Kučera sa narodil v Dolních Bojanovicích, okr. Hodonín. Po maturite pokračoval v štúdiu na Farmaceutickej fakulte MU v Brne, kde bol v roku 1959 promovaný. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil 1. 9. 1961 na Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského (FaF UK), na ktorej pôsobil až do odchodu na dôchodok v roku 2005.

V rámci expertíznej činnosti, medzitým v rokoch 1969–1971 pôsobil na Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutics University of Khartoum ako lecturer in Pharmaceutics.

V roku 1966 obhájil rigoróznu prácu Príspevok k príprave suspenznej salicylovej masti a získal akademický titul doktor prírodných vied – RNDr.

Po externej ašpirantúre na Katedre galenickej farmácie FaF UK vo vednom odbore galenická farmácia a obhajobe dizertačnej práce Študium farmaceutických mastí a možnosť použitia nových pomocných látok pri ich príprave, získal vedeckú hodnosť PhD.

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce Topické prípravky a problémy ich formulácie, bol v roku 1991 ustanovený docentom pre odbor galenická farmácia.

V roku 1984 mu Slovenská akadémia vied priznala vedecký kvalifikačný stupeň – samostatný vedecký pracovník.

Na katedre zastával funkciu tajomníka katedry a od roku 1990 zástupcu vedúceho katedry. Na FaF UK bol v rokoch 1994–1997 členom Vedeckej rady. Niekoľko rokov bol členom redakčnej rady časopisu Farmaceutický obzor.

Prednášal a skúšal Liekové formy a biogaleniku v magisterskom štúdijnom programe a viedol tiež cvičenia, diplomové a rigorózne práce v anglickom jazyku. Na katedre bol školiteľom a oponentom viacerých diplomových a rigoróznych prác. Je autorom skrípt Zdravotnícke potreby a spoluautorom viacerých skrípt Návodov do praktických cvičení z liekových fo­riem a biogaleniky.

Veľkou mierou prispel k zavedeniu bakalárskeho štúdia a pre predmet Zdravotnícke pomôcky bol spoluautorom prvých učebných osnov. Až do odchodu do dôchodku bol garantom tohoto predmetu. Okrem prednášania a skúšania viedol v tomto programe aj diplomové práce. Od roku 1997 bol členom komisie pre obhajoby rigoróznych prác v doktorantskom štúdiu pre vedný odbor 52-03-6 galenická farmácia a členom komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v rovnakom odbore.

V rámci prednášok pre študentov Univerzity tretieho veku prednášal pre účastníkov vybrané témy z oblasti Zdravotnícke pomôcky. Podieľal sa aj na výučbe farmaceutických laborantiek na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave v predmete Zdravotnícke pomôcky a tento predmet prednášal a skúšal na SZU v rámci atestačných kurzov pre farmaceutické laborantky.

V oblasti vedecko-výskumnej práce sa orientoval na štúdium topických liekových foriem najmä so zameraním na liberáciu liečiv z topických základov a impregnovaných krytov na rany. V poslednom období sa zameral na transdermálne terapeutické systémy, predovšetkým na formuláciu a liberáciu liečiv zo superficiálnych TTS. Výsledky výskumu publikoval vo viac ako 60 pôvodných prác v domácich aj zahraničných časopisoch a vo viacerých odborných článkoch a vedeckých prednáškach. Viac ako 30 ich bolo citovaných v SCI. Je tiež spoluautorom záverečných výskumných prác a patentových prihlášok.

Udelenie Medaile PhMr. Vladimíra J. Žuffu je ocenením jeho významnej pedagogickej vedecko-výskumnej a i organizátorskej práce vo farmácii.

Vážený pán docent, milý Jozef, dovoľ mi, aby som Ti za širokú odbornú farmaceutickú komunitu k tomuto oceneniu srdečne zablahoželal.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se