K životnému jubileu doc. RNDr. Zuzany Vitkovej, PhD.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 246-247
Kategorie: Zprávy


Dňa 26. januára 2010 sa dožíva významného životného jubilea – 65 rokov, pani doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., rodená Körössyová – dlhoročná vysokoškolská učiteľka a vedecká pracovníčka na Katedre galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Táto skutočnosť je pre mňa, spolužiaka z vysokoškolských štúdií, dlhoročného spolupracovníka a kolegu cťou a milou príležitosťou oboznámiť Vás s jej životnou dráhou a profesionálnym profilom.

Jubilantka sa narodila v Hurbanove, kde získala základné a stredoškolské vzdelanie. Tam v roku 1962 zmaturovala na vtedajšej Jedenásťročnej strednej škole. V štúdiu pokračovala na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktorú v roku 1967 ukončila štátnymi skúškami s vyznamenaním. Po promócii bola prijatá na internú ašpirantúru vo vednom odbore Galenická farmácia. V prvom roku ašpirantúry obhájila rigoróznu prácu a získala akademický titul RNDr. Experimentálnu časť svojej dizertačnej práce „Vplyv pomocných látok na spracovanie liečiva do aplikačnej formy“ realizovala na Ústave experimentálnej farmakológie SAV a v roku 1970 predložila svoju dizertačnú prácu k obhajobe. Po úspešnej obhajobe získala vedeckú hodnosť kandidát farmaceutických vied (CSc.). Následne v roku 1971 absolvovala zahraničný študijný pobyt na univerzite v Szegede.

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce „Biofarmaceutické a farmakokinetické aspekty v štúdiu biologickej dostupnosti liečivých látok“ získala v roku 1993 vedecko-pedagogický titul docent v odbore Galenická farmácia a 1. mája 1993 bola ustanovená docentkou vo vednom odbore Galenická farmácia. Pre tento odbor bola 13.10.2004 ustanovená do funkcie mimoriadny profesor. Dňa 1.2. 2008 požiadala FaF UK v Bratislave o začatie inauguračného konania na profesora galenickej farmácie.

Od ukončenia vysokoškolského štúdia až doteraz je jej profesionálna aktivita úzko spojená s Katedrou galenickej farmácie FaF UK. Aj v rokoch 2004–2008, kedy stála na jej čele ako vedúca katedry vyvinula maximálne úsilie pre materiálny a vedecký rozvoj katedry. Pod jej vedením bolo generálne zrekonštruované technologické laboratórium.

Úspešne viedla viac ako 100 diplomových prác a 50 rigoróznych prác. Vyškolila dva PhD. študentov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce. V súčasnosti školí štyri PhD. študentov, z ktorých traja už absolvovali dizertačnú skúšku. Založila tak vedeckú školu v oblasti biogaleniky a farmakokinetiky. Jej doktorandi boli zapojení do medzinárodného projektu CEEPUS. V rámci tohto projektu sa zúčastnili na študijnom pobyte v zahraničí a boli zapojení do projektu Európskeho Sociálneho Fondu – ESF, kde sa umiestnili na popredných miestach.

Jubilantka vypracovala a zaviedla prednášky a cvičenia z predmetu Biofarmácia. V súčasnosti v rámci magisterského štúdia garantuje a prednáša predmet Zdravotnícke pomôcky. Prednáša vybrané kapitoly z predmetu Farmaceutická technológia a vedie praktické cvičenia. Je examinátorkou v predmetoch Farmaceutická technológia a Zdravotnícke pomôcky a predsedníčkou Komisie pre štátne skúšky z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia. Pedagogicky sa angažuje aj v anglickom štúdiu. Oponuje diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce v slovenskom aj anglickom jazyku. Pravidelne úspešne pripravuje študentov na Študentskú vedeckú konferenciu. Viackrát pôsobila ako vedúci učiteľ výmennej praxe študentov v zahraničí, ako aj recipročne zahraničných študentov na Slovensku.

Jubilantka je autorkou monografie „Úvod do farmakokinetickej analýzy“, spoluautorkou monografie „Pokroky vo farmácii“ a dvoch skrípt (Biofarmácia a Biogalenika – návody do praktických cvičení).

Pani docentka Zuzana Vitková sa celoživotne intenzívne angažuje aj vo vedeckej oblasti. V minulosti bola zodpovednou riešiteľkou grantu VEGA - Optimalizácia topických liekov na báze hydrogélov a v súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou grantu VEGA – Optimalizácia polotuhých liekových foriem pre dermatológiu a stomatológiu. Spoluriešiteľsky sa podieľa aj riešení ďalších grantových projektov, napr. 20 rokov spolupracuje na riešení technologických, galenických, biofarmaceutických aspektov derivátov kyseliny fenylkarbámovej, ktoré boli vyvinuté a pripravené na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK. Okrem toho recenzuje vedecké články a posudzuje grantové projekty. Pôsobila tiež ako členka medzinárodných programových výborov vedeckých konferencií v zahraničí (Central European Congress on Pharmaceutical Technology, Siofok, 2005 a Central European Syposium on Pharmaceutical Technology and Biodelivery Systems, Ljubljana, Slovenia, 2008). Aktívne, formou vedeckých prednášok sa prezentovala na niekoľkých medzinárodných sympóziách „Symp. on Biopharmaceutics and Pharmacokinetics“. Od roku 1975 s výnimkou niekoľkých rokov, ako vedúca organizačného výboru pravidelne organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Technologické dni“ a pôsobila vo výbore Technologickej sekcie SFS pri SLS.

Najdôležitejšie vedecké výsledky jubilantky spadajú do oblasti biogaleniky, najmä do štúdia vplyvu pomocných látok na procesy LADME – liberácia, absorpcia, metabolizmus a exkrécia. Keďže z hľadiska možnosti ovládania týchto procesov prostredníctvom exogénnych faktorov je určujúcou fázou práve liberácia liečiva z liekovej formy, prevážna časť experimentov bola zameraná na analýzu a hodnotenie procesu liberácie. Experimenty sa realizovali in vitro ako aj in vivo na laboratórnych zvieratách. Získané údaje boli následne využité pre tvorbu farmakokinetických modelov, z ktorých bolo možné predikovať vplyv exogénnych faktorov na biologickú dostupnosť liečiva. Tým bola prirodzene vtiahnutá do problematiky oddelovania pohybu liečiva v organizme a komplexných, t.j. in vivo aj in vitro metód vyhodnocovania biologickej dostupnosti. Preto druhá časť dosiahnutých vedeckých výsledkov spadá z tejto oblasti.

Celkový počet vedeckých publikácií a záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EVIPUB) je 303, z toho 16 registrovaných v SCI a v zahraničných vedeckých časopisoch resp. konferenčných zborníkoch 113. Celkový počet citácií je 116, z toho 27 v SCI.

Docentka Zuzana Vitková je hlavnou odborníčkou MZ SR pre farmaceutickú technológiu, členkou Technologickej sekcie SFS, podpredsedníčkou Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore Galenická farmácia, podpredsedníčkou Odborovej komisie v študijnom odbore Galenická farmácia, predsedníčkou komisie pre štátnej skúšky Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo. V rokoch 1998–2003 bola členkou komisie štátnych skúšok v predmete Sociálna farmácia a lekárenstvo. Päť funkčných období pôsobila ako tajomníčka a v súčasnosti ako členka AS FaF UK.

Vedecké a pedagogické výsledky doc. Zuzany Vitkovej boli ocenené Skarnitzlovou cenou za významnú publikačnú činnosť, medailou PhMr. Vladimíra J. Žuffu a pamätnou medailou FaF UK. V roku 2009 bola za výchovno-vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu ocenená Weberovou cenou SFS.

Na záver mi dovoľte, aby som v mene jej spolužiakov, spolupracovníkov a kolegov zaželal jubilantke dobré zdravie, veľa ďalších pracovných úspechov a osobné šťastie.

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5-6

2009 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se