K životnému jubileu doc. RNDr. Zuzany Vitkovej, PhD.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 246-247
Kategorie: Zprávy


Dňa 26. januára 2010 sa dožíva významného životného jubilea – 65 rokov, pani doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., rodená Körössyová – dlhoročná vysokoškolská učiteľka a vedecká pracovníčka na Katedre galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Táto skutočnosť je pre mňa, spolužiaka z vysokoškolských štúdií, dlhoročného spolupracovníka a kolegu cťou a milou príležitosťou oboznámiť Vás s jej životnou dráhou a profesionálnym profilom.

Jubilantka sa narodila v Hurbanove, kde získala základné a stredoškolské vzdelanie. Tam v roku 1962 zmaturovala na vtedajšej Jedenásťročnej strednej škole. V štúdiu pokračovala na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave, ktorú v roku 1967 ukončila štátnymi skúškami s vyznamenaním. Po promócii bola prijatá na internú ašpirantúru vo vednom odbore Galenická farmácia. V prvom roku ašpirantúry obhájila rigoróznu prácu a získala akademický titul RNDr. Experimentálnu časť svojej dizertačnej práce „Vplyv pomocných látok na spracovanie liečiva do aplikačnej formy“ realizovala na Ústave experimentálnej farmakológie SAV a v roku 1970 predložila svoju dizertačnú prácu k obhajobe. Po úspešnej obhajobe získala vedeckú hodnosť kandidát farmaceutických vied (CSc.). Následne v roku 1971 absolvovala zahraničný študijný pobyt na univerzite v Szegede.

Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce „Biofarmaceutické a farmakokinetické aspekty v štúdiu biologickej dostupnosti liečivých látok“ získala v roku 1993 vedecko-pedagogický titul docent v odbore Galenická farmácia a 1. mája 1993 bola ustanovená docentkou vo vednom odbore Galenická farmácia. Pre tento odbor bola 13.10.2004 ustanovená do funkcie mimoriadny profesor. Dňa 1.2. 2008 požiadala FaF UK v Bratislave o začatie inauguračného konania na profesora galenickej farmácie.

Od ukončenia vysokoškolského štúdia až doteraz je jej profesionálna aktivita úzko spojená s Katedrou galenickej farmácie FaF UK. Aj v rokoch 2004–2008, kedy stála na jej čele ako vedúca katedry vyvinula maximálne úsilie pre materiálny a vedecký rozvoj katedry. Pod jej vedením bolo generálne zrekonštruované technologické laboratórium.

Úspešne viedla viac ako 100 diplomových prác a 50 rigoróznych prác. Vyškolila dva PhD. študentov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce. V súčasnosti školí štyri PhD. študentov, z ktorých traja už absolvovali dizertačnú skúšku. Založila tak vedeckú školu v oblasti biogaleniky a farmakokinetiky. Jej doktorandi boli zapojení do medzinárodného projektu CEEPUS. V rámci tohto projektu sa zúčastnili na študijnom pobyte v zahraničí a boli zapojení do projektu Európskeho Sociálneho Fondu – ESF, kde sa umiestnili na popredných miestach.

Jubilantka vypracovala a zaviedla prednášky a cvičenia z predmetu Biofarmácia. V súčasnosti v rámci magisterského štúdia garantuje a prednáša predmet Zdravotnícke pomôcky. Prednáša vybrané kapitoly z predmetu Farmaceutická technológia a vedie praktické cvičenia. Je examinátorkou v predmetoch Farmaceutická technológia a Zdravotnícke pomôcky a predsedníčkou Komisie pre štátne skúšky z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia. Pedagogicky sa angažuje aj v anglickom štúdiu. Oponuje diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce v slovenskom aj anglickom jazyku. Pravidelne úspešne pripravuje študentov na Študentskú vedeckú konferenciu. Viackrát pôsobila ako vedúci učiteľ výmennej praxe študentov v zahraničí, ako aj recipročne zahraničných študentov na Slovensku.

Jubilantka je autorkou monografie „Úvod do farmakokinetickej analýzy“, spoluautorkou monografie „Pokroky vo farmácii“ a dvoch skrípt (Biofarmácia a Biogalenika – návody do praktických cvičení).

Pani docentka Zuzana Vitková sa celoživotne intenzívne angažuje aj vo vedeckej oblasti. V minulosti bola zodpovednou riešiteľkou grantu VEGA - Optimalizácia topických liekov na báze hydrogélov a v súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou grantu VEGA – Optimalizácia polotuhých liekových foriem pre dermatológiu a stomatológiu. Spoluriešiteľsky sa podieľa aj riešení ďalších grantových projektov, napr. 20 rokov spolupracuje na riešení technologických, galenických, biofarmaceutických aspektov derivátov kyseliny fenylkarbámovej, ktoré boli vyvinuté a pripravené na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK. Okrem toho recenzuje vedecké články a posudzuje grantové projekty. Pôsobila tiež ako členka medzinárodných programových výborov vedeckých konferencií v zahraničí (Central European Congress on Pharmaceutical Technology, Siofok, 2005 a Central European Syposium on Pharmaceutical Technology and Biodelivery Systems, Ljubljana, Slovenia, 2008). Aktívne, formou vedeckých prednášok sa prezentovala na niekoľkých medzinárodných sympóziách „Symp. on Biopharmaceutics and Pharmacokinetics“. Od roku 1975 s výnimkou niekoľkých rokov, ako vedúca organizačného výboru pravidelne organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Technologické dni“ a pôsobila vo výbore Technologickej sekcie SFS pri SLS.

Najdôležitejšie vedecké výsledky jubilantky spadajú do oblasti biogaleniky, najmä do štúdia vplyvu pomocných látok na procesy LADME – liberácia, absorpcia, metabolizmus a exkrécia. Keďže z hľadiska možnosti ovládania týchto procesov prostredníctvom exogénnych faktorov je určujúcou fázou práve liberácia liečiva z liekovej formy, prevážna časť experimentov bola zameraná na analýzu a hodnotenie procesu liberácie. Experimenty sa realizovali in vitro ako aj in vivo na laboratórnych zvieratách. Získané údaje boli následne využité pre tvorbu farmakokinetických modelov, z ktorých bolo možné predikovať vplyv exogénnych faktorov na biologickú dostupnosť liečiva. Tým bola prirodzene vtiahnutá do problematiky oddelovania pohybu liečiva v organizme a komplexných, t.j. in vivo aj in vitro metód vyhodnocovania biologickej dostupnosti. Preto druhá časť dosiahnutých vedeckých výsledkov spadá z tejto oblasti.

Celkový počet vedeckých publikácií a záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EVIPUB) je 303, z toho 16 registrovaných v SCI a v zahraničných vedeckých časopisoch resp. konferenčných zborníkoch 113. Celkový počet citácií je 116, z toho 27 v SCI.

Docentka Zuzana Vitková je hlavnou odborníčkou MZ SR pre farmaceutickú technológiu, členkou Technologickej sekcie SFS, podpredsedníčkou Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore Galenická farmácia, podpredsedníčkou Odborovej komisie v študijnom odbore Galenická farmácia, predsedníčkou komisie pre štátnej skúšky Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo. V rokoch 1998–2003 bola členkou komisie štátnych skúšok v predmete Sociálna farmácia a lekárenstvo. Päť funkčných období pôsobila ako tajomníčka a v súčasnosti ako členka AS FaF UK.

Vedecké a pedagogické výsledky doc. Zuzany Vitkovej boli ocenené Skarnitzlovou cenou za významnú publikačnú činnosť, medailou PhMr. Vladimíra J. Žuffu a pamätnou medailou FaF UK. V roku 2009 bola za výchovno-vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu ocenená Weberovou cenou SFS.

Na záver mi dovoľte, aby som v mene jej spolužiakov, spolupracovníkov a kolegov zaželal jubilantke dobré zdravie, veľa ďalších pracovných úspechov a osobné šťastie.

prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5-6

2009 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se