Sledování solubilních forem adhezivníchmolekul VCAM-1 a ICAM-1 u nemocnýchse systémovým lupus erythematodes


Investigation of Soluble Forms of Adhesion MoleculesVCAM-1 and ICAM-1 in Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Objective:
The objective of the submitted investigation was to follow up serum levels of adhesionmolecules VCAM-1 and ICAM-1 in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) and to evaluatetheir relationship with parameters of clinical activity of the disease. Methods: The investigation wasmade in a group of 52 patients with SLE, the activity of the disease was evaluated by the scoringsystem ECLAM (European Consensus Lupus Activity Measurement). Levels of the C3 and C4constituents of complement were assessed nephelometrically, the other investigated indicators, i.e.serum levels of VCAM-1, ICAM-1, anti-dsDNA antibodies, antinucleosomal antibodies, thrombomo-dulin, neopterin, sIL-2R, IL-10 and Fas ligand were assessed by the ELISA method using a commer-cial kit. For statistical evaluation a regression analysis was used with Pearson’s correlation coeffi-cient and the ANOVA test. Results: Statistical analysis revealed a correlation between sVCAM-1levels and the index of clinical ECLAM activity (r = 0.54, p = 0.0003). Soluble VCAM-1 correlatedsignificantly with thrombomodulin levels (r = 0.67, p = 0.00001), neopterin (0.48, p = 0.003) and sIL-2R(r = 0.33, p = 0.01). A mutual correlation of serum levels of both adhesion molecules was also found(r = 0.46, p = 0.0005). The level of sICAM-1 correlated with the index of ECLAM activity (r = 0.33, p =0.01), with levels of sIL2R (r = 0.64, p = 0.00003) and neopterin (r = 0.47, p = 0.004). In all sub-groupsof patients (A – stable activity, B – increasing activity, C – declining activity and LN – lupus nephritis)a significant decline of serum VCAM-1 level was recorded between the first and third series ofmeasurements /A (p = 0.01), B (p = 0.006), C (p = 0.003 and LN (p = 0.006)/. There was no significantfluctuation of levels of the sICAM-1 molecule between different series of measurements and betweenthe sub-groups of patients. Conclusion: The soluble form of VCAM-1 is probably the most suitableindicator of SLE activity from the group of adhesion molecules and it may therefore be includedamong other indicators of SLE activity.

Key words:
systemic lupus erythematosus, sVCAM-1, sICAM-1, activity index, cytokines, Fasligand


Autoři: V. Ščudla;  P. Horák;  J. Lukeš 1;  M. Budíková 1;  L. Faltýnek;  Z. Pospíšil
Působiště autorů: III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc 1 Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc 2 Oddělení klinické imunologie LF UP a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 4, p. 119-126.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Náplní předložené studie bylo sledování sérových hladin adhezivních molekul VCAM-1 a ICAM-1u nemocných se systémovým lupus erythematodes (SLE) a vyhodnocení jejich vztahu k parametrůmklinické aktivity nemoci. Metody: Studie byla provedena ve skupině 52 nemocných se SLE, aktivitanemoci byla vyhodnocena skórovacím systémem ECLAM (European Consensus Lupus ActivityMeasurement). Hladiny C3 a C4 složek komplementu byly stanoveny nefelometricky, ostatní sledo-vané ukazatele, tj. VCAM-1, ICAM-1, anti-dsDNA protilátky, anti-nukleosomální protilátky, throm-bomodulin, neopterin, sIL-2R, IL-10 a Fas ligand byly stanoveny v séru nemocných ELISA metodous použitím komerčního kitu. Statistické zhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí regresníanalýzy s použitím Pearsonova korelačního koeficientu a testem ANOVA. Výsledky: Statistickáanalýza prokázala korelaci mezi hladinami sVCAM-1 a indexem klinické aktivity ECLAM (r = 0,54,p = 0,0003). Solubilní VCAM-1 statisticky významně koreloval s hladinami thrombomodulinu (r =0,67, p = 0,00001), neopterinu (0,48, p = 0,003) a sIL-2R (r = 0,33, p = 0,01). Byla rovněž prokázánavzájemná korelace sérových hladin obou adhezivních molekul ( r = 0,46, p = 0,0005). Molekula sICAM-1korelovala s indexem aktivity ECLAM (r = 0,33, p = 0,01), s hladinami sIL-2R (r = 0,64, p = 0,00003)a neopterinu (r = 0,47, p = 0,004). Ve všech podskupinách nemocných (A – stabilní aktivita, B –narůstající aktivita, C – klesající aktivita a LN – lupusová nefritida) došlo k signifikantnímu poklesuhladin sVCAM-1 mezi první a třetí sérií měření /A (p = 0,01), B (p = 0,006), C (p = 0,003) a LN ( p = 0,006)/.Molekula sICAM-1 nevykázala statisticky významnou fluktuaci hladin mezi jednotlivými sériemiměření a vyčleněnými podskupinami nemocných. Závěr: Solubilní forma VCAM-1 je zřejmě nejvhod-nějším ukazatelem aktivity SLE ze skupiny adhezivních molekul a lze ji proto zařadit do paletyostatních ukazatelů aktivity SLE.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes, sVCAM-1, sICAM-1, index aktivity nemoci,cytokiny, Fas ligand

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se