Průběh těhotenství u žen se systémovýmlupus erythematodes nebos antifosfolipidovým syndromem


Course of Pregnancy in Women with Systemic Lupus Erythemato-sus or Antiphospholipid Syndrome

Objective:
The objective of the investigation was to follow up the course of pregnancy in 32 womenwith systemic lupus erythematosus (SLE) and/or antiphospholipid syndrome (APS) and to evaluateselected clinical and laboratory parameters. Method: Clinical status, total SLE activity accordingto the SLEDAI score, treatment during pregnancy and selected haematological, biochemical andimmunological parameters were investigated. The patients were examined before conception, atthe onset of pregnancy and then after each trimester of pregnancy, and immediately after delivery.Results: Eighteen of the patients suffered from SLE, five had SLE with secondary APS and ninepatients had primary APS. The majority of patients with SLE was treated with a small dose ofcorticosteroids, patients with APS took small doses of anopyrin as antiaggregation therapy. Thetotal SLE activity was in the great majority of patients low, as apparent also from the low values ofthe SLEDAI score. Organ manifestation of SLE was present in two patients. All women with primaryAPS and 21 women with SLE had a pregnancy without complications and in term gave birth toa healthy child. These patients had at the onset and in the course of pregnancy a low clinical andlaboratory activity of the disease and had no significant organ manifestations of SLE. Two womendeveloped a serious life threatening exacerbation of the disease with severe manifestations of lupusnephritis with acute risk of survival of the foetuses. Both these patients had to be treated duringpregnancy by combined immunosuppressive treatment, and premature delivery had to be induced.One of the neonates died on the fourth day, the second one survives and is doing well. Conclusion:Pregnancy took a normal course without complications and without exacerbation of the disease inall patients with primary APS and in 21 patients with SLE (without or with secondary APS), whohad at the time of conception a low activity of the disease. In two patients with SLE who had alsoa low activity of the disease before conception exacerbation of SLE occurred during pregnancy withserious organ manifestation. Pregnancy was very complicated in these women, both had prematuredeliveris and one of the neonates died because of immaturity. Increased activity of SLE and the presence of organ manifestations during pregnancy were in the investigated group importantpredictors of the development of SLE as well as of the whole course of pregnancy.

Key words:
systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, pregnancy, exacerbati-on of activity of the disease, organ manifestation


Autoři: D. Tegzová;  C. Dostál;  K. Andělová;  J. Madar;  J. Kovařík;  L. Musilová
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 4, p. 133-138.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie.
Cílem studie bylo sledovat průběh gravidity u 32 žen se systémovým lupus erythematodes(SLE) a/nebo s antifosfolipidovým syndromem (APS) a zhodnotit vybrané klinické i laboratorníparametry. Metoda. Byl sledován klinický stav, celková aktivita SLE podle skóre SLEDAI, terapiev průběhu gravidity a vybrané hematologické, biochemické a imunologické parametry. Pacientkyabsolvovaly vyšetření před početím, dále na počátku gravidity, poté po jednotlivých trimestrechgravidity a bezprostředně po porodu. Výsledky. Osmnáct sledovaných pacientek mělo SLE, pětpacientek mělo SLE se sekundárním APS a devět mělo primární APS. Většina pacientek se SLE bylaléčena malou dávkou kortikosteroidů, pacientky s APS užívaly jako antiagregační terapii nízkoudávkou Anopyrinu. Celková aktivita SLE byla u naprosté většiny pacientek nízká, což vyjadřovalai nízká hodnota skóre SLEDAI. Orgánová manifestace SLE byla přítomna u 2 nemocných. Všechnyženy s primárním APS a 21 žen se SLE mělo nekomplikovanou graviditu a porodily zdravé dítěv řádném porodním termínu. Tyto nemocné měly na počátku i v průběhu gravidity nízkou klinickoui laboratorní aktivitu nemoci a neměly významné orgánové projevy SLE. U dvou žen se objevilazávažná, život ohrožující exacerbace nemoci s těžkými projevy lupusové nefritidy s akutním ohro-žením života jejich plodů. Obě tyto nemocné bylo nutno v těhotenství léčit kombinovanou imuno-supresivní léčbou a bylo u nich nutno vyvolat předčasný porod, přičemž jeden novorozenec zemřelpo 4 dnech života, druhý žije a dobře prospívá. Závěr. Gravidita proběhla zcela bez komplikací a bezexacerbace nemoci u všech pacientek s primárním APS a u 21 nemocných se SLE (bez nebo s pří-tomností sekundárního APS), které měly při koncepci nízkou aktivitu onemocnění. U dvou pa-cientek se SLE, které měly před početím rovněž nízkou aktivitu nemoci, došlo v průběhu těhotenstvík exacerbaci SLE se závažnou orgánovou manifestací. Gravidita u těchto žen proběhla velmi kom-plikovaně, obě předčasně porodily a jeden z novorozenců zemřel pro nezralost. Zvýšení aktivityonemocnění SLE a přítomnost orgánové manifestace v průběhu těhotenství byly u sledovanéhosouboru důležitým prediktem vývoje jak onemocnění SLE, tak i celého průběhu gravidity.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes, antifosfolipidový syndrom, gravidita, exacer-bace aktivity onemocnění, orgánová manifestace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×